Fibra+Mòbil
Fibra + Mòbil
Mòbil
Mòbil
Fibra+Fix
Fibra + Fix
TV
TV

Bases legals concurs microrelats Sant Jordi

BASES LEGALS – PREMIS SANT JORDI PARLEM 2021 BASES LEGALS DEL CONCURS DE MICRORELATS PREMIS SANT JORDI PARLEM ORGANTIZADA PER LA MERCANTIL: PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., Carrer Àlaba, 61, pis 2, porta 1, (08005) Barcelona. La compañía PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A (en endavant Parlem Telecom) organitza una acció de participació, vàlida del 19 fins al 23 d’Abril de 2021 a les 00h, per la qual els seguidors del compte de Twitter @parlem_telecom poden participar en el concurs i guanyar 1 any de fibra i/o mòbil gratuït. Aquesta acció requereix unes condicions de participació específiques i que detallem a continuació:
 1. DATA DE PARTICIPACIÓ
Les persones interessades podran participar en aquesta acció a partir del dia 19 d’abril de 2021 fins el dia 23 d’Abril de 2021 a les 00h.
 1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ i MECÀNICA DEL CONCURS
Per participar s’ha de ser major d’edat i seguidor de @parlem_telecom a la xarxa social Twitter. Per participar s’haurà d’escriure un únic tuit redactant un microconte i incloure-hi  el hashtag #SantJordiParlem. Només es permetrà una única participació per persona. En cas de no fer ús de l’indicat hashtag, el jurat no tindrà en compte el tuit en cuestió. La temàtica del concurs serà lliure. El tuit haurà de ser escrit en llengua catalana. S’acceptaràn totes les seves variants dialectals. No s’acceptaran els relats que continguin errors ortogràfics. Per mitja de l’ús del hashstag #SantjordiParlem i participació en el consurs vostè autoritzarà a Parlem Telecom a fer ús dels relats tuitejats per a possibles campanyes publicitàries, xarxes socials, pàgina web i demès accions promocionals de la companyia sense cap contraprestació cedint tots els drets al respecte. Quedaran exclosos del concurs tots aquells relats curts que tinguin com a intenció insultar, denigrar, difamar o menystenir el concurs o els valors de Sant  Jordi i/o atemptin contra la legalitat, dignitat i integritat humana.
 1. ÀMBIT TERRITORIAL
El Concurs és obert per a tots els usuaris que decideixen lliurement participar a través de Twitter en el plaç establert.
 1. ANUNCI DEL GUANYADOR
Hi haurà 1 únic guanyador premiat, que serà triat d’entre tots els microrelats presentats amb el hashatg #SantJordiParlem, per mitjà d’un jurat especialitzat format per:
 • Jordi Cabré: periodista, escriptor i novel·lista.
 • Carlota Gurt: traductora i escriptora.
 • Anna Carreras: escriptora, crítica literària, correctora i traductora catalana.
El guanyador s’anunciarà el dia 30 d’abril al perfil de Twitter i Instagram @parlem_telecom. També s’anunciaran els 9 microrelats finalistes que hagin quedat per darrera del microrelat guanyador, que no obtindran premi, però si seran anunciats a les xxss de Parlem Telecom.
 1. PREMI I ENTREGA DEL PREMI
Premi: 1 any de fibra i/o mòbil gratuït, fins a un màxim de fibra 600Mb + 20GB de navegació mòbil + 3GB la segona línia. Vàlid tant per nous clients com per clients ja existents de Parlem Telecom. En cap cas es podrà bescanviar per un altre producte o pel seu import econòmic, ni serà transferible a un altre persona. Entrega de premi: Una vegada finalitzat el concurs, l’equip de Parlem Telecom es posarà en contacte amb la guanyadora o guanyador a través d’un missatge privat al compte de Twitter amb el que hagi participat al concurs, per comunicar-li que ha estat la persona premiada i demanar-li les dades de contacte. En el cas que aquesta persona no procedeixi a l’acceptació del premi i enviament d’informació requerida en el plaç de 48 hores o renunciï al premi, el premi passarà al següent participant finalista escollit pel jurat. Aquesta mateixa acció es repetirà fins que una persona accepti el premi d’entre els 9 relats finalistes o, en últim cas, podria declarar-se desert. Parlem Telecom podrà sol·licitar al guanyador/a la informació i documentació complementària que calgui per poder fer efectiu el premi. Parlem Telecom es reserva el dret de substituir el premi per un altra de característiques similars, en cas de ser necessari.
 1. PROTECCIÓ DE DADES.
D’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases consent que les dades personals facilitades per a la seva participació en aquest concurs s’incorporin a un fitxer titular propietat de PARLEM per tractar la participació en el concurs i comunicar-li el premi en cas que es converteixi en guanyador. Informació als participants sobre l’ús de les dades personals dels participants i la seva finalitat:
 • Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són certes i s’encarreguen de comunicar a Parlem Telecom qualsevol modificació. Els participants tenen dret a,
  • accedir a les seves dades personals,
  • sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió,
  • sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades,
  • oposar-se al tractament de les seves dades i,
  • sol·licitar la seva portabilitat.
Els participants podran exercir tots aquests drets dirigint-se al correu protecciodedades@parlem.com, indicant el motiu de la seva sol·licitud. Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció legal, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent, si considera que el tractament de les seves dades personals no és ajusta a dret o en el cas que l’exercici del seu dret no sigui satisfet.
 1. RESPONSABILITAT DE PARLEM TELECOM
Parlem Telecom es reserva el dret d’escurçar, ampliar, modificar o cancel·lar aquest concurs si ho considera oportú o si es produeixen supòsits especials que impedeixin la realització desitjada del mateix. Parlem Telecom rebutja qualsevol responsabilitat en el cas que la plataforma social Twitter no estigui disponible durant la vigència del concurs. Tampoc assumeix cap responsabilitat, en els supòsits de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudiment total o parcial del premi. En cas de frau o de temptativa de frau de qualsevol tipus, Parlem Telecom es reserva el dret de no assignar el premi i en cap manera serà responsable pels fraus que s’haguessin pogut cometre per part dels participants.
 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.
La legislació aplicable a les presents bases és la catalana. Parlem Telecom intentarà solucionar de manera amistosa qualsevol controvèrsia derivada d’aquest Concurs. En cas de no arribar a un acord, les parts, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, se sotmeten, per a quantes qüestions se suscitin en la interpretació o execució de les presents bases, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
 1. ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LES BASES LEGALS I AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS.
La participació en aquest concurs implica, per si mateix, l’acceptació d’aquestes bases i el criteri de Parlem Telecom i del Jurat indicat al punt 3 pel que fa l’elecció del guanyador i dels finalistes. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants en comportarà l’exclusió.  
Vols fer-te’n client?