Condicions Oferta FIBRA i FIBRA + MÒBIL

1 - PROMOCIONS

a) Promoció FIBRA 300: El preu de la FIBRA 300 serà de 19.95€ (16.48€ preu sense IVA) al mes durant 3 mesos. Passats els 3 mesos el preu serà de 32.00€ (26.44€ preu sense IVA) al mes. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

b) Promoció FIBRA 1000: El preu de la fibra 1000 serà de 19.95€(16.48€ preu sense IVA) al mes durant 3 cicles de facturació. Passats els 3 mesos el preu serà de 42.00€ (34.71€ preu sense IVA) al mes. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

c) FIBRA 500 + MÒBIL 50GB. El preu de la FIBRA 500 + MÒBIL 50GB serà de 39.90€ (32.98€ preu sense IVA). Mòbil amb 50Gb de navegació. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

d) FIBRA 500 + MÒBIL 100GB. El preu de la FIBRA 500 + MÒBIL 100GB serà de 45€ (37.19€ preu sense IVA). Mòbil amb 100Gb de navegació. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

e) FIBRA 1000 + MÒBIL 50GB. El preu de la FIBRA 1000 + MÒBIL 100GB serà de 50€ (41.32€ preu sense IVA). Mòbil amb 50Gb de navegació. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

f) FIBRA 1000 + MÒBIL 100GB. El preu de la FIBRA 1000 + MÒBIL 100GB serà de 55(45.45€ preu sense IVA). Mòbil amb 100Gb de navegació. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

g) Fibra Addicional Segona Residència: El preu de la fibra addicional segona residència serà de 20.00€ (16,53€ sense IVA) preu definitiu. És necessari tenir contractat un paquet de Fibra+Fix+Mòbil per tenir el preu promocional. En cas de baixa del mòbil o fibra principal el preu de la fibra addicional serà de 32,00€. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

2 - QUOTA DE LÍNIA

a) L’import de la quota de línia mensual està inclosa dins el preu del pack de Fibra.

3 - DETALL DE TRUCADES DES DE FIX

a) Trucades il·limitades a fixos nacionals cada mes (cicle de facturació) i 60 minuts a mòbil.

b) Un cop assolits els límits de trucades a mòbil des del fix, les trucades es facturaran a 24,20 cènt./min + establiment de trucada a 20 cèntims.

c) Serveis de tarificació especial per a trucades des de fix, con­sulteu https://parlem.com/numeros-especials

4- MODALITAT

a) Abonaments mensuals que es renoven el dia 1 de cada mes i es carrega l’import del mes anterior directament al compte bancari del client.

b) A la factura hi apareix el cost de la tarifa en concret més l’escreix, si n’hi hagués, generat per trucades o navegació fora dels abonaments.

5- ABONAMENTS DE VEU

a) Tarifes il·limitades: trucades il·limitades a fixos i mòbils nacionals, amb establiment de trucada inclòs.

b) Ús del servei de veu només per a converses telefòniques i no per a altres usos com “walkie talkies” o similars. La SIM només es podrà utilitzar en dispositius mòbils; queda prohibit en centraletes, SIM-box, locutoris o altres elements de con­centració de tràfic telefònic en els quals es realitzin trucades massives o per a serveis de gestió de tràfic de dades. En el cas de fer aquests tipus d’ús, les trucades es facturaran a 10 cènt./min i 20 cènt d’establiment de trucada.

6- SEGONES LÍNIES

a) Les tarifes de segones línies han d’associar-se a una Fibra+­Fix+Mòbil. No es podran associar a tarifes de Mòbil Solt ni Fibra Solta.

b) Les segones línies sempre hauran de ser iguals o inferiors en GB a la línia capçalera

c) En el moment de la contractació, es pot seleccionar si la línia de dades serà individual o amb compartició de dades. Si se selecciona individual, els GB de la línia estaran disponibles només per a la mateixa línia. Si se selecciona amb compartició de dades, els GB de la línia se sumaran als de la línia capçalera i es compartiran entre les línies compatibles.

d) Es poden contractar màxim 4 línies addicionals per pack de Fibra + Fix + Mòbil independentment de si són individuals o compartides.

e) Addicionalment es pot contractar una línia addicional extra amb compartició de dades que sumarà 1 GB al conjunt de línies.

f) Les línies addicionals compartides només estan disponibles per a paquets de 500 Mbps i 1000 Mbps del tarifari actual.

 

7- TRENCAMENT DEL PAQUET FIBRA + MÒBIL

a) Baixa o cancel·lació del mòbil: En cas de baixa o cancel·lació del mòbil en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil) i si desitja mantenir la Fibra+Fix, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·lictat la baixa o cancel·lació del servei mòbil quina és la tarifa de Fibra+Fix a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei a la tarifa equivalent.

b) Baixa o cancel·lació de la fibra: En cas de baixa o cancel·lació de la fibra en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil) i si desitja mantenir el mòbil, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·lictat la baixa o cancel·lació del servei de fibra i quina és la tarifa de Mòbil solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei a la tarifa equivalent.

c) Baixa o cancel·lació de la fibra amb segones línies

En cas de baixa o cancel·lació de fibra en el paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil+Mòbil 2a línia) i si desitja mantenir el mòbil+2a línia, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·lictat la baixa o cancel·lació del servei de Fibra+Fix i quina és la tarifa de Mòbil solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei a la tarifa equivalent.

d) Baixa o cancel·lació de la línia principal de mòbil amb segones línies

En cas de baixa o cancel·lació en la línia principal de mòbil del paquet convergent (Fibra+Fix+Mòbil+Mòbil 2a línia), i si desitja mantenir la Fibra+Fix+2a línia, el client haurà d’indicar a Parlem abans de finalitzar el mes que ha sol·licitat la baixa o cancel·la­ció del servei de mòbil i quina és la tarifa de Fibra+Fix i Mòbil Solt a la qual desitja acollir-se. En cas que no s’hagi avisat, Parlem facturarà el servei a la tarifa equivalent.

8- ABONAMENTS DE DADES

a) Navegació en funció dels Gigabytes contractats a màxima velocitat segons cobertura (GPRS, 3G, 3G+ i 4G).

b) Per a la configuració de les dades al mòbil, vegeu https://parlem.com/apn

c) Escreix de dades: en finalitzar l’abonament de dades, la velocitat de navegació baixarà a 16 Kbps.

d) Avís de consum: en consumir el 80% i 100% de l’abonament de dades, el client rebrà l’avís a través d’SMS.

Aquest SMS pot entregar-se amb retard, ja que no s’emetrà fins que es finalitzi la sessió de consum realitzada pel client.

9- ALTRES

a) SMS: 9,68 cènt./SMS a destinacions nacionals i 30,25 cènt./SMS a destinacions internacionals.

a) SMS Premium: no hi ha disponibilitat d’aquest servei.

b) MMS: 48,40 cènt. independentment del volum de dades (Kbps).

c) Trucades internacionals: vegeu https://parlem.com/trucades-internacionals

d) Serveis de tarificació especial: vegeu https://parlem.com/numeros-especials

e) Roaming: vegeu https://parlem.com/roaming

f) Números especials: queden excloses les trucades a serveis de tarificació especials (901, 902, 70X, etc.) i numeració curta (vegeu https://parlem.com/numeros-especials

10- DESPESES i PENALITZACIONS

a) Despeses d’alta: s’aplicarà un cost de 12,10 € per activació del servei de Fibra. En cas d’un paquet convergent (Fibra + Fix + Mòbil) el cost de la SIM de la línia principal és gratuït i no s’apli­caran despeses d’enviament de la SIM, ja que aquesta serà entregada pel tècnic. En cas de contractar més línies de mòbil, s’aplicaran les mateixes despeses que el mòbil solt (per l’enviament).

b) Penalització per cancel·lació/baixa d’instal·lació: en el cas que el client de Fibra Solta sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant els 12 següents mesos des de la data d’inici del servei, la penalització serà de 190,00 € + IVA. En el cas que el client de Fibra + Mòbil sol·liciti la cancel·lació o baixa del servei durant els 3 següents mesos des de la data d’inici del servei, la penalització serà de 190,00 € + IVA.

c) Penalització per no devolució d’equips: en el cas de sol·li­citar la baixa, el client haurà de tornar l’equip/router de Fibra durant els següents 30 dies naturals. En cas d’incompliment, s’aplicarà una penalització de 100 € en concepte de despeses d’instal·lació.

d) Despeses d’enviament de l’instal·lador: el servei de l’ins­tal·lador per fer l’alta del servei o en cas d’incidència és de franc. Només en el cas que el client sol·liciti el servei d’un tècnic i no sigui necessari o per causes injustificades, el client haurà d’abo­nar 50 € per visita no justificada del tècnic.

e) Podeu veure el detall de penalitzacions ahttps://parlem.com/penalitzacions

Condicions Oferta MÒBIL SOLT

a) TARIFA MÒBIL 30GB + il·limitades: El preu del MÒBIL 20GB + ABONAMENT PROMO 10GB + il·limitades serà de 9.90 € (8.18 € preu sense IVA) al mes preu definitiu. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

b) TARIFA MÒBIL 40GB + il·limitades: El preu del MÒBIL 25GB + ABONAMENT PROMO 15GB + il·limitades serà de 10.90€ (9.00 € preu sense IVA) al mes preu definitiu. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

c) TARIFA MÒBIL 70GB + il·limitades: El preu del MÒBIL 50GB + ABONAMENT PROMO 20GB + il·limitades serà de 14.90€ (12.31 € preu sense IVA) al mes preu definitiu. 25GB. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

d) TARIFA MÒBIL 150GB + il·limitades: El preu del MÒBIL 150 GB + il·limitades serà de 24.90€ (20.58 € preu sense IVA) al mes preu definitiu. Promoció aplicable fins el 30/06/2024.

2- MODALITAT

a) Abonaments mensuals que es renoven el dia 1 de cada mes i es carrega l’import del mes anterior directament al compte bancari del client.

b) A la factura hi apareix el cost de la tarifa en concret més l’escreix, si n’hi hagués, generat per trucades o navegació fora dels abonaments.

3- ABONAMENTS DE VEU

a) Tarifa limitats: abonament de trucades a fix i mòbils nacio­nals durant 200 minuts. Finalitzats els 200 minuts, es tarifica com una tarifa Zero.

b) Tarifes Minuts limitats (Fora tarifa): establiment de trucada de 18,15 cèntims. Els 3 primers minuts es facturen a 0 cènt./min. A partir del 4t minut es tarifica a 6 cènt./min (escreix de veu).

c)Escreix de veu: s’activa finalitzats els minuts inclososa l’abonament de veu. Cost: 6 cènt./min + 18,15 cènt. d’establi­ment de trucada nova.

d) Tarifes il·limitades (VOLEM): trucades il·limitades afixos i mòbils nacionals, amb establiment de trucada inclòs.

e) Ús del servei de veu només per a converses telefòniques i no per a altres usos com “walkie talkies” o similars. La SIM només es podrà utilitzar en dispositius mòbils; queda prohibit en centraletes, SIM-box, locutoris o altres elements de con­centració de tràfic telefònic en els quals es realitzin trucades

4- ABONAMENTS DE DADES

a) Navegació en funció dels Gigabytes contractats a màxima velocitat segons cobertura (GPRS, 3G, 3G+ i 4G).

b) Per a la configuració de les dades al mòbil, vegeu https://parlem.com/apn

c) Escreix de dades: en finalitzar l’abonament de dades, la velocitat de navegació baixarà a 16 Kbps.

d) Avís de consum: en consumir el 80% i 100% de l’abonament de dades, el client rebrà l’avís a través d’SMS. Aquest SMS pot entregar-se amb retard, ja que no s’emetrà fins que es finalitzi la sessió de consum realitzada pel client.

5- DESPESES I PENALITZACIONS

a) Despeses d’alta: el cost de la SIM és gratuït si es contracta a través del web parlem.com. Només s’apliquen per l’enviament de la targeta SIM per missatgeria. Podeu veure el detall a https://parlem.com/penalitzacions

b) Penalitzacions: No hi ha cap permanència associada a l’alta de mòbil solt.
Parlem es reserva la possibilitat de fer una modificació dels preus amb un preavís mínim d’un mes. En cas que el client no estés d’acord amb aquest increment, podria solicitar la baixa del servei sense penalització

6- ALTRES

a) SMS: 9,68 cènt./SMS a destinacions nacionals i 30,25 cènt./SMS a destinacions internacionals.

b) SMS Premium: no hi ha disponibilitat d’aquest servei.

c) MMS: 48,40 cènt. independentment del volum de dades (Kbps).

d) Trucades internacionals: vegeu https://parlem.com/trucades-internacionals

e) Serveis de tarificació especial: vegeu https://parlem.com/numeros-especials

c) Roaming: Per activar el servei de roaming s’haurà de fer des de l’APP. Es recomana fer-ho abans de viatjar, ja que pot trigar unes hores en activar-se vegeu https://parlem.com/roaming

d) Números especials: queden excloses les trucades a serveis de tarificació especials (901, 902, 70X, etc.) i numeració curta (vegeu https://parlem.com/numeros-especials.

Condicions particulars AGILE TV

Servei associat a pack de fibra

1- MODALITAT

a) AgileTV és un producte distribuït per Parlem. El servei de TV és donat per Over the Top Networks Ibérica, S.L. (AGILE TV).

b) En contractar el servei AgileTV rebràs un descodificador TV Box 4K en règim de cessió.

c) El servei d’Agile TV sempre haurà d’associar-se a una Fibra 100/600 convergent

2- PROMOCIONS

a) Promoció nous clients Fibra + Mòbil a 0€. Promoció vàlida des del 24/11/2023. Promoció vàlida per a clients nous

b) El preu per a clients és de 8€ al mes.

3- DESPESES i PENALITZACIONS AGILE TV

a) Despeses d’enviament: s’aplicarà un cost de 12.10€ per l’enviament del descodificador. El cost d’enviament serà unitari per a cada dispositiu.

b) Penalització per no devolució d’equips:

La permanència del servei serà de 12 mesos amb una penalit­zació màxima de 96€.

En el cas de sol·licitar la baixa, el client haurà de tornar el des­codificador durant els següents 30 dies naturals. En cas d’in­compliment, s’aplicarà una penalització de 100 € en concepte de cost del dispositiu.

Vols fer-te’n client?
1704876999659_Parlem_Laia_300