Fibra+Mòbil
Fibra + Mòbil
Mòbil
Mòbil
Fibra+Fix
Fibra + Fix
TV
TV

Política de privacitat - Parlem

AVÍS DE PRIVACITAT PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL

La visita al present portal no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest portal web i l’aplicació mòbil s'utilitzaran d'acord amb allò previst al Reglament General de Protecció de dades RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril del 2016. Les dades facilitades pels usuaris s'incorporaran als fitxers de caràcter personal de què és responsable PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL i es conservaran en les instal·lacions/oficines de la companyia, on s'apliquen les mesures tècniques necessàries per al correcte tractament de les dades de caràcter personal.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten de manera expressa i inequívoca la incorporació de les seves dades als fitxers tractats informàticament per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL., que conservarà les dades durant els terminis legals establerts. Les dades recollides no seran objecte de cessió ni es tractaran amb la finalitat d'enviar informació sobre productes comercialitzats per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL, tret que prèviament s’hi obtingui el consentiment de l’interessat.
Els usuaris podran revocar el consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius. També podran exercir de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició de les seves dades, d'acord amb allò previst a la normativa, per a la qual cosa hauran d'adreçar-se per correu electrònic a l’adreça protecciodedades@parlem.com
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL es compromet a comunicar als titulars de les dades tractades el nom i dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades, en el supòsit que en el futur s’utilitzi aquesta figura. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL es reserva el dret de modificar la present política de privacitat.

AVÍS DE PRIVACITAT PER ALS CLIENTS DE PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SL (en endavant PARLEM), sotmet a tractament les dades facilitades en el seu dia pels seus CLIENTS, i que són necessàries per a la execució correcta de la relació contractual que els vincula. PARLEM valora la confiança i la privacitat dels seus clients, i s’esforça per processar aquesta informació (“dades personals”) d’una manera responsable i legal.
Per tal d’informar els seus CLIENTS sobre el processament de les seves dades a càrrec de PARLEM, s’ha creat el present AVÍS DE PRIVACITAT DELS CLIENTS.
Aquest document informa els interessats sobre els aspectes essencials pel que fa al TRACTAMENT DE DADES PERSONALS que fa la companyia PARLEM dins de la Unió Europea.
Aquest Avís intenta proporcionar-vos tota la informació que necessiteu pel que fa al processament de les vostres dades personals. Si no fos així, poseu-vos en contacte amb la companyia. L’equip de protecció de dades farà tot el possible per respondre qualsevol pregunta.

1. Tipologia de dades personals que se sotmet a tractament

PARLEM reuneix diferents tipus de dades dels clients per a una varietat de propòsits legítims. Perquè sigui més fàcil entendre quines dades personals processem i per a quin propòsit, hem enumerat aquestes categories de dades i propòsits de processament:
DADES PERSONALS
Codi de client
Nom complet
NIF – CIF
Nacionalitat
Correu electrònic
Data de naixement
Gènere
DNI persona autoritzada
Dades persona autoritzada
Adreces
Dades de facturació
Categoria de client
Forma de pagament
CC
Titular
Categoria impositiva.
En cap cas tractarem dades sensibles referents als nostres clients. El nostre TRACTAMENT de dades personals de clients pot tenir diferents justificacions legals:
— En molts casos, PARLEM necessita processar les dades personals dels clients perquè així ho exigeix el compliment de l’execució de la relació comercial i contractual.
— Les dades personals dels clients s’han de processar perquè PARLEM té obligacions legals sota les lleis locals o altres lleis aplicables.
Igualment, també us fem saber, com a client i titular de les dades tractades per PARLEM en el fitxer de dades anomenat CLIENTS, que s’ha fet el corresponent REGISTRE DEL TRACTAMENT referent al fitxer esmentat, i la companyia es compromet a mantenir-lo al dia, a fi de complir les obligacions oportunes.
En el supòsit que hi hagi qualsevol modificació, us la notificarem.

2. Accés a les dades de caràcter personal i encarregats del tractament

Les vostres dades personals són recopilades per PARLEM, i també poden ser transferides a tercers, en funció de les característiques del tractament.

2.1.-Per obligacions establertes en la legislació espanyola aplicable, es poden facilitar les dades personals tractades a:

  • TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
  • AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  • SEPBLAC

2.2.-En la nostra condició d'ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, podem compartir les vostres dades personals amb els nostres proveïdors de serveis. PARLEM disposa d'un registre d’encarregats del tractament de les dades de clients i proveïdors, que relacionem a continuació.

 MATRIOS CONSULTING, S.L. B64719978
 GOOGLE INC. EU372000041
 FACEBOOK IRELAND LTD. IE9692928F
 TWITTER, INC. IE9803175Q
 LINKEDIN CORPORATION
 SALESFORCE.COM SPAIN S.L. B84495449
 ACUMBAMAIL SL B13538590
 ONE MILLION BOT, SL. B42588830
 ADAM WARLOCK CORPORATE INVESTMENTS, S.L.U. B54045935
 TECH IMPULSE, S.L. B65410029
 RAMON RIBERA COSTA 37289863D
 APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES S.L. B64993876
 INTERBOX TECHNOLOGY, S.L. B95783312
 XFERA MÓVILES, S.A.U. A82528548
 OVER THE TOP NETWORKS IBÉRICA, S.L. B86588639
 CULTURA CATALANA CALL CENTER, S.L. B64824097
 ORIAN COMPANY BROTHERS, S.L. B67272328
 ORANGE ESPAGNE, S.A.U. A82009812
 ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. A65232357
 LEMON TELECOM, S.L. B5769115
 CENTUM SOLUTIONS, S.L. B84306182
 AGILE CONTENT INVERSIONES, S.L. B66755745
 LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. A25345331
 ÁMBITO DIRECTO, S.L. B63693998
 MEDIOS Y SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. A59916627
 GOSSAN INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. B86717014
 ENRIC MALRÀS FORÉS 47623454E
 AVSYSTEM SŁAWOMIR WOLF S.P.J. PL6772280451
 SOSMATIC, S.L. B61768834
 CANO & CABEZA ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. B62063920
 TÉCNICAS PROFESIONALES, S.L. B58373820
 VIA POBLENO, S.L. B65180234
 AMBITO DIRECTO, S.L. B63693998
 INTERBOX TECHNOLOGY, S.L. B95783312
 AIRCALL S.A.S. FR85807437595
 ATLASSIAN PYT LTD. EU372001951
 CENTUM SOLUTIONS, S.L. B84306182
 ANTONIO GARCÍA GARCÍA 07964529C

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER  (BSC), CIF:S-0800099-D

Addicionalment, Parlem col·labora amb entitats d’investigació i realitza cessions de dades a volum de les converses i interaccions d'atenció al client amb finalitats estadístics i de investigació i processament del llenguatge natural i, en general, per a la realització d'activitats per a l'avanç de la llengua catalana en l'àmbit de la intel·ligència artificial.

En qualsevol cas, PARLEM posa en pràctica mesures per garantir que hi hagi un nivell adequat de protecció de dades (per exemple, establir clàusules contractuals estàndard sobre el tractament de dades personals,
d’acord amb les clàusules model de la Comissió de la UE). PARLEM no fa transferències internacionals de dades fora de l’espai econòmic europeu. Igualment, en el supòsit que n'arribés a fer, PARLEM compliria amb els requeriments legals previstos i ho comunicaria prèviament de manera permanent als interessats.

3. Termini de conservació de les dades personals tractades

En general, PARLEM només conserva les dades fins a CINC ANYS després de la finalització de la relació contractual o fins a la finalització del termini previst en les normatives aplicables.

4. Drets dels interessats en relació amb la informació

Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), teniu els següents drets pel que fa a les vostres dades personals:
Dret d’informació i accés a les dades pròpies: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a sol·licitar una descripció general de les vostres dades personals TRACTADES per PARLEM. En la mesura que això sigui raonablement possible, us informarem sobre la font, el tipus, el propòsit i les categories de destinataris de les vostres dades personals. També teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades personals de què la companyia disposa. Aquest dret d’accés normalment es pot exercir de manera gratuïta, però ens reservem el dret de cobrar una tarifa administrativa adequada quan ho permeti la llei aplicable, per exemple, en cas que sol·liciteu còpies múltiples de les vostres dades personals.
Dret de rectificació: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, teniu la possibilitat de rectificar les vostres dades personals, sempre que es compleixin els requisits legals aplicables. En cas d’error, en el moment de la notificació, corregirem les vostres dades personals de què disposem.
Dret de supressió: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, teniu dret a reclamar de manera gratuïta la supressió efectiva de les dades i informació relatives a la vostra persona que es trobin en els fitxers, per motiu de tractament il·lícit de dades, desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida, revocació del vostre consentiment o oposició al tractament, excepte en el cas d'aquelles que per imperatiu legal s'han de conservar durant el període requerit.
Dret a la limitació del tractament: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions recollides a l’article 18 del Reglament 2016/679 (EU).
Dret a la portabilitat de les dades: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a rebre les dades personals que us incumbeixen i que ens heu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat transmetre-les a un altre responsable del tractament, segons es recull a l’article 20 del Reglament 2016/679 (EU).
Dret a oposar-se o retirar el consentiment: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM, en determinades circumstàncies, teniu dret a oposar-vos al processament de les vostres dades personals per raons convincents relacionades amb la vostra situació particular i d’acord amb la llei aplicable. En circumstàncies específiques, també teniu dret a obtenir la restricció de certes formes de processament. Si el processament de les vostres dades personals requereix el vostre consentiment, teniu dret a retirar el consentiment per a aquest processament en qualsevol moment. La retirada del consentiment no té cap impacte en el processament anterior fonamentat en aquesta base.
Dret a presentar una reclamació: Com a titular de les dades personals gestionades per PARLEM teniu dret a presentar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades una queixa o reclamació que, en el cas que la companyia disposi de DPO, haureu de formular prèviament davant aquesta figura. La companyia us informarà sobre la existència i dades del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

5.-Finalitats del tractament.

A continuació enumerem les finalitats del tractament de les vostres dades personals per part de PARLEM. Per a la correcta execució de la relació contractual.

  • Per poder comunicar informació sobre productes que puguin ser del vostre interès, sempre que gaudim del vostre consentiment previ i exprés.
  • Per poder realitzar accions comercials, sempre respectant els requeriments legals.
  • Per a la domiciliació i pagament de les operacions comercials.
  • Per complir les obligacions davant de les autoritats corresponents
    Igualment, en el supòsit que PARLEM apreciï una finalitat nova, us la comunicarem abans d'iniciar el tractament.

6.- Aplicació de les mesures de seguretat

La companyia aplica les mesures de seguretat per garantir la no intromissió o accés il·legítim a les dades tractades, que es recullen a la Política de privacitat de la companyia. La companyia es compromet a complir allò que preveu el Reglament sobre l’obligació de notificació a l’interessat en el supòsit d'intromissió en les seves dades personals.

7.- Canvis en el present avís i comunicacions

Ens reservem el dret de modificar aquest Avís quan sigui necessari, per exemple, després de canvis en la llei o els reglaments, pel que es requereix la seva lectura cada vegada que ens faciliti dades a través d'aquesta web. En qualsevol cas, us informarem sobre qualsevol canvi en aquest Avís.

Igualment, ens comprometem a comunicar qualsevol modificació de les finalitats o d'aquells aspectes que regulen el tractament de dades.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi cap modificació sobre ells. En cas contrari, no responguem de la veracitat d'aquests.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Vols fer-te’n client?