CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET I SERVEI TELEFONIC DISPONIBLE AL PÚBLIC DE PARLEM.

PRIMERA. Objecte del contracte.

Pel present contracte, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. posa a disposició de la persona física o jurídica les circumstàncies queden ressenyades en la Sol·licitud de Servei que s’adjunten a aquest document (d’ara endavant, el CLIENT), els serveis indicats en aquelles (en endavant el Servei) definits a la clàusula segona del present contracte. El CLIENT pot seleccionar una o diverses opcions de servei de totes les que s’ofereixen a la Sol·licitud de Servei

SEGONA. Definició dels SERVEIS

 • El Servei de marcatge directe fix en accés directe a xarxa de telefonia primària. Consistent en la possibilitat de cursar trucades des del número o números designats en el contracte. El Servei permetrà cursar trucades metropolitanes, provincials, interprovincials, internacionals i de fix a mòbil en la manera d’accés directe a través de la xarxa telefònica fixa disponible al públic.
 • El Servei d’Internet.

Accés integral a Internet, a les característiques i velocitats que el CLIENT hagi triat en la Sol·licitud de Serveis.

TERCERA. Obligacions de les parts.

 • En el Servei de Telefonia.
 1. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, A es compromet a:

Prestar al CLIENT els serveis demanats en aquesta Sol·licitud de Serveis. Aquest Servei no és un servei telefònic fix disponible al públic, sinó un servei telefònic d’accés indirecte. Aquesta modalitat de telefonia es presta sobre una xarxa de transmissió de dades, de manera que el servei és vulnerable a les caigudes del subministrament elèctric.    És responsabilitat del CLIENT dotar les instal·lacions interna del seu habitatge (Mòdul d’Accés) d’un sistema d’alimentació ininterrompuda.

Subministrar al CLIENT el Mòdul d’Accés (enrutador) en la modalitat que aquest hagi contractat en la Sol·licitud de Serveis. Desactivar els serveis de tarifació addicional i les trucades internacionals quan així ho sol·liciti per escrit el CLIENT. El CLIENT pot obtenir un nou número de telèfon que li serà facilitat per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, SA.

En cas que el CLIENT desitgi conservar el seu actual número de telèfon, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A gestionarà la portabilitat enfront d’altres operadors i la entitat de referència. En aquest cas, el CLIENT haurà de signar el document annexat a aquest contracte (Annex de Portabilitat).

 1. El CLIENT es compromet a:

Fer ús propi del servei contractat.

Facilitar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A l’accés al lloc de recepció del Servei perquè aquest pugui complir amb les obligacions assumides per aquest Contracte.

Abstenir-se de modificar, traslladar o manipular de cap manera el Mòdul d’Accés (enrutador). Pagar mensualment l’import requerit per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A que comprendrà el consum de les trucades del mes anterior, així com la quota del Servei del present mes.

 • En el Servei d’Internet.
 1. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, A es compromet a:

Prestar al CLIENT el Servei demanat en aquesta Sol·licitud de Serveis. Determinats productes o serveis oferts per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podran estar subjectes a restriccions que en limitin l’accés (inclosa la capacitat o velocitat del Servei d’Accés a Internet), l’ús o aplicacions, cosa que s’indicarà en les condicions dels esmentats productes o serveis en el moment de la contractació. La qualitat del Servei, inclosa la velocitat d’accés en l’accés a Internet, es podrà veure afectada per l’execució dels procediments que PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. hagi establert per mesurar i gestionar el trànsit a fi i efecte d’evitar esgotar o saturar la xarxa. En relació amb les diferents ofertes de velocitat del Servei d’accés a Internet posades a disposició del CLIENT per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., s’adjunta com a Annex 1 la informació sobre la velocitat mínima, disponible normalment, màxima i anunciada descendent i ascendent dels serveis d’accés a internet, com també la informació sobre els factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva del servei d’accés a Internet. Instal·lar un únic punt terminal de xarxa i connectar així mateix un únic equip informàtic.

No obstant això, l’abonat podrà contractar, a la signatura d’aquest o posteriorment, l’ampliació del servei a altres equips informàtics, la instal·lació es considerarà, amb independència de l’anterior, com instal·lació addicional.

Posar a disposició del CLIENT el software de connexió i l’equip terminal de xarxa (enrutador) en la forma estipulada en la Sol·licitud de Serveis.

Els treballs d’instal·lació del software i hardware de connexió en el equipament informàtic del CLIENT i la seva configuració, estan exclosos de la instal·lació del servei, llevat que fossin convinguts en la Sol·licitud de Serveis. En cas que la instal·lació del software i hardware no es realitzi per l’operadora, s’entén complerta l’obligació d’instal·lació mitjançant la comprovació per part del personal tècnic de l’empresa, pels seus propis mitjans, de la disponibilitat del servei en el Mòdul d’Accés.

 1. El CLIENT es compromet a:

Fer un ús correcte dels Serveis i no els utilitzarà per a fins il·lícits ni abusius, incloent-hi, a títol il·lustratiu i entre d’altres, els següents:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers.
 • Actuacions (incloent-hi la introducció de virus o similars) que provoquin o que puguin produir danys, alteracions i/o descàrregues no autoritzades dels continguts, en els Serveis prestats per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. o per tercers, en els equips i/o els programes informàtics, incloent-hi els arxius i els documents que
 • Alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o de tercers sense la seva autorització.
 • Enviar missatges utilitzant una identitat falsa i/o camuflant-ne l’origen d’alguna maner
 • Enviar comunicacions electròniques que no hagin estat sollicitades expressament pels seus destinataris, o que aquests no hagin autoritzat expressament per endavant.
 • Enviar comunicacions electròniques de manera massiva i/o repetitiva (spam).
 • Publicar, divulgar, enviar, anunciar o distribuir, directament o a través d’enllaços, qualsevol material, assumpte o informació amb  continguts  illegals,  obscens,  pornogràfics,  violents,  abusius,  difamatoris,  xenòfobs,  degradants, enganyosos, contraris a la llei, a la moral o a l’ordre públic, que indueixin a l’exercici de pràctiques perilloses, violentes, de risc o nocives per a la salut, o que en facin apologia, que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, o vulnerar el dret a la intimitat personal i familiar i/o el dret a la pròpia imatge, sense que el CLIENT hagi obtingut l’autorització prèvia, escrita i legítima del seu titular. El CLIENT es compromet a utilitzar els Serveis i els continguts als quals pugui accedir a través dels Serveis exclusivament per a ús personal, i a no realitzar, ni directament ni indirectament, una explotació comercial dels Serveis als quals té accés, ni dels resultats obtinguts gràcies  a  la  utilització  del  Servei,  tret  que  disposi  de  l’autorització  expressa  i  escrita  de  PARLEM  TELECOM COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.

avisarà quan detecti un ús excessiu i no raonable del servei, mitjançant una comunicació personal amb el client.

Si tot i així, continua fent un ús excessiu o no raonable del servei, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. limitarà l’ús del servei per adaptar-lo a la mitjana de trànsit de la resta d’usuaris. En qualsevol cas, sempre que es sol·liciti, se li enviaran les dades estadístiques en què es basa la limitació del servei.

Realitzar el pagament mensual dels rebuts emesos per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

Respectar  la  normativa  relativa  a  la  propietat  intel·lectual,  intromissió  en  comunicacions  privades  o  obtenció d’informació confidencial o qualsevol acte il·lícit estableix la normativa reguladora de la Societat de la Informació. Atorgar una servitud de pas a favor de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., i sense cap contraprestació per part d’aquest, perquè estableixi la xarxa de cable que discorrerà des del punt d’entrada al domicili del CLIENT, quan aquesta servitud sigui necessària per al correcte subministrament d’aquest servei.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. es reserva, si fos el cas, el dret d’incloure publicitat en la seva programació local.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no serà responsable del contingut accessible a través del servei d’Internet, excepte en els supòsits que estableix la secció segona de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. El CLIENT es compromet a respectar la normativa relativa  a  la  propietat  intel·lectual  o  propietat  industrial,  intromissió  en  comunicacions  privades  o  obtenció d’informació  confidencial  o  qualsevol  acte  il·lícit  o  que  provoqui  danys  a  tercers  o  que  es  produeixin  com conseqüència de l’ús pel CLIENT dels serveis d’Internet, o de l’ús dels serveis d’Internet per terceres persones a través del seu clau personal (per a això es presumeix que aquestes persones han utilitzat la seva clau amb el seu consentiment,    llevat    que    el    CLIENT    hagués    sol·licitat    ja    de   PARLEM    TELECOM    COMPANYIA    DE TELECOMUNICACIONS, S.A., l’anul·lació de la clau en qüestió). Es considera que hi ha un incompliment del contracte

per part del CLIENT si terceres persones a través del seu clau personal utilitzen els serveis d’Internet de manera que perjudiqui la imatge de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., o produeixin qualsevol infracció esmentada en aquest contracte. El CLIENT ha d’adoptar les precaucions necessàries per tal de preservar els seus fitxers i sistemes informàtics de possibles accessos no desitjats per part de tercers.

En  el  cas  d’interrupció  temporal  del  Servei  d’Accés  a  Internet,  el  CLIENT,  un  cop  s’hagin  dut  a  terme  les comprovacions oportunes, tindrà dret a una indemnització que es determinarà prorratejant la quota mensual del Servei pel temps durant el qual la línia hagi estat interrompuda. Si en un període de facturació es produeix una interrupció temporal del Servei durant més de sis hores, entre les 08:00 hores i les 22:00 hores, la compensació serà automàtica.  A  més,  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.  ofereix  als  CLIENTS  un compromís addicional de qualitat en els seus serveis consistent en: Per a Serveis fixos, el temps d’interrupció màxim d’aquests serveis en un període de facturació mensual serà de 48 hores naturals. En els casos en els quals PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., després d’analitzar la problemàtica succeïda, conclogui que el temps màxim d’interrupció del Servei ha superat les esmentades hores, indemnitzarà el CLIENT que així ho sol·liciti en un termini màxim de tres dies des de l’inici de la interrupció del Servei i el compensarà de la manera següent: Serà compensat amb un descompte equivalent a la part proporcional de la quota durant els dies que el CLIENT estigui sense  Servei  a  partir  de  les  48  hores  sense  Servei.  L’esmentada  indemnització  es  farà  efectiva  en  la  factura corresponent al període de facturació en el qual es comuniqui i es validi la indemnització.

La  garantia  del  Mòdul  d’Accés  no  excedirà  del  temps  de  garantia  que  apliqui  el  fabricant  del  mateix.  Serà responsabilitat  del  CLIENT  dotar-se  del  corresponent  sistema  d’alimentació  ininterrompuda  al  Mòdul  d’  Accés (enrutador) en el seu habitatge, eximint de la mateixa a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. en cas de caiguda del servei de subministrament elèctric.

En cas que en el transcurs d’una intervenció per solucionar una avaria es demostri que la causa és imputable al CLIENT  a  causa  d’una  manipulació  indeguda  dels  equipaments  de  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE TELECOMUNICACIONS, S.A, el CLIENT eximeix PARLEM TELECOM

COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. de cap responsabilitat sobre els serveis. Les interrupcions ocasionals realitzades per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. amb motiu de la millora en el servei, no donen dret a compensació a favor del CLIENT. Aquestes interrupcions es faran en un temps més breu possible i es realitzaran preferentment durant franges horàries de mínim consum de servei. Cap de les parts serà responsable de retards o incompliment ocasionats per força major.

En tot cas, la responsabilitat total de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. sorgida en relació amb aquest contracte no excedirà, sota cap circumstància, de les quantitats abonades pel Servei en els TRES (3) mesos anteriors a la data de la reclamació.

CINQUENA. Resolució d’incidències.

El CLIENT ha de comunicar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A qualsevol indisponiblitat del servei. A partir de la comunicació, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. intentarà restablir aquest servei en el termini més breu possible.

El CLIENT tindrà dret a demanar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. que acrediti la presentació i contingut de la incidència o reclamació mitjançant qualsevol suport que permeti aquesta acreditació. Quan la reclamació es refereixi a una determinada factura, aquesta s’ha de cursar en el termini de DEU (10) dies hàbils des de la recepció pel CLIENT. En aquest cas, el CLIENT queda, però, obligat a saldar al venciment la suma d’aquelles comunicacions que no hagin estat reclamades. Si el CLIENT no obté una resposta satisfactòria a la seva reclamació, en el termini d’un mes, pot adreçar la seva reclamació a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

SISENA. Manteniment de ELS SERVEIS.

El CLIENT tindrà dret a rebre la prestació dels Serveis després de la signatura del present contracte i, un cop realitzada la instal·lació dels equipaments.

La instal·lació que serveix per connectar la xarxa troncal i de distribució de l’operadora amb el domicili del CLIENT, i fins  a  la  col·locació  dins  d’aquest  d’un  punt  terminal  de  xarxa,  es  denomina  instal·lació  exterior.  La  instal·lació col·locada  dins  el  domicili  de  l’abonat  i  des  del  punt  terminal  de  xarxa  fins  als  aparells  receptors  dels  serveis s’anomena instal·lació interior. El manteniment de la instal·lació exterior serà de compte de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. durant tota la vigència del contracte, excepte si el mal estat o funcionament és degut a una actuació dolosa o negligent del CLIENT.

El servei de garantia inclourà sempre les despeses de desplaçament i mà d’obra del personal qualificat, i els de reposició de material, peces i equipaments defectuosos quan el mal estat, a més de no ser imputable al CLIENT, no sigui tampoc un cas fortuït o de força major.

El manteniment de la instal·lació interior és a compte del CLIENT, que haurà de satisfer, de conformitat amb les tarifes vigents en el moment de la seva prestació, les despeses de reposició, desplaçament i mà d’obra que s’originin per causes diferents de l’ús diligent, fins i tot per cas fortuït o força major, una vegada transcorregut el període de garantia establert en l’estipulació vuitena d’aquesta condició.

El CLIENT pot contractar, inicialment o posteriorment, el servei de manteniment de la instal·lació interior per després de transcorregut el període de garantia, que cobrirà les despeses de desplaçament i mà d’obra, sempre que el defecte o pèrdua no estigui causada per una actuació o omissió dolosa o negligent del CLIENT. La reposició de material, peces i equips de satisfer el CLIENT en la quantia determinada en les tarifes vigents quan el seu deteriorament no sigui originat per un ús diligent.

Si cal efectuar algun tipus d’instal·lació en l’equip informàtic del CLIENT, aquesta instal·lació podrà ser efectuada per personal degudament autoritzat per  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.,  i  en  aquest cas el CLIENT autoritzarà a dur a terme la instal·lació corresponent i exonerarà a PARLEM TELECOM COMPANYIA

DE TELECOMUNICACIONS, S.A. de qualsevol pèrdua de garantia dels seus equips informàtics, de qualsevol dany i/o pèrdua produïda en el software que el CLIENT tingui instal·lat en el seu equipament informàtic, així com de qualsevol error accidental produït  en  els  aparells  informàtics  del  CLIENT,  i  que  pugui  tenir  lloc  com  conseqüència  de  les  instal·lacions necessàries per poder rebre el servei d’accés a Internet.

SETENA. Lloguer o venda de ELS EQUIPAMENTS.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. lliurarà al CLIENT, en perfectes condicions d’ús, un aparell terminal de la xarxa òptica (Mòdul d’ Accés o enrutador) necessari per a la prestació dels Serveis contractats. La instal·lació de l’enrutador implicarà una cessió d’ús a favor del CLIENT, i la durada serà el període de vigència d’aquest contracte. L’enrutador serà propietat de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. i el CLIENT no podrà cedir o lliurar-los a tercers, havent de mantenir en el seu poder durant la vigència d’aquest contracte, i utilitzar-lo exclusivament en el lloc i per al fi contractat. El CLIENT ha d’abonar la quantitat establerta a l’annex de tarifes.

El règim d’utilització serà el de lloguer si les parts no acorden expressament un altre.

La  garantia  de  l’enrutador  serà  la  mateixa  que  subministri  el  fabricant  a  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE TELECOMUNICACIONS, S.A., sempre que el CLIENT no l’ hagués manipulat indegudament, efectuant modificacions tècniques o causant danys culposa o negligent.

VUITENA. Preu i forma de pagament.

El preu dels Serveis tant per a la seva alta com la quota mensual, apareix estipulat en l’annex d’ aquest contracte. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. cobrarà al CLIENT la prestació dels Serveis d’acord amb les tarifes vigents en cada moment.

Els preus s’actualitzaran anualment, amb efectes al primer de gener de cada any, d’acord a l’Índex de Preus al Consum establert per la Comunitat Autònoma de Catalunya per l’Institut Nacional d’Estadística o organisme que assumeixi aquesta funció.

Aquesta variació serà repercutida al client, sense prèvia notificació personal.

Les  tarifes  seran  revisades  en  funció  dels  costos  del  servei  contractat.  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE TELECOMUNICACIONS, S.A. notificarà al CLIENT, la revisió de les tarifes que l’afectin amb una antelació mínima de TRENTA (30) dies a la data d’emissió del rebut corresponent per al seu cobrament, entenent la conformitat del CLIENT amb la revisió proposta, si en els QUINZE (15) dies anteriors a aquesta data, no manifesta la seva oposició.

El CLIENT disconforme amb la revisió de les tarifes podrà causar baixa en el servei el preu hagi estat revisat, notificant a  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.  en  l’expressat  termini.  Així  mateix  PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà resoldre unilateralment la prestació del servei quan el preu que hagi estat objecte de revisió no sigui acceptat pel CLIENT; I mantenint-se en ambdós casos, si això és tècnicament possible, el contracte vigent, respecte de la resta dels serveis contractats.

 • Forma de pagament.

El CLIENT ha d’abonar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. la quota d’inscripció així com, si s’escau, el preu per l’adquisició dels equipaments, segons les tarifes vigents en el moment de la signatura d’aquest contracte.

La quota d’inscripció no serà reemborsable i de cap manera pot ser conceptuada com a dipòsit, fiança, préstec, pagament a compte, o una altra figura de naturalesa semblant.

El moment del pagament de tots els conceptes i serveis contractats, serà quan es presenti al cobrament per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. del rebut bancari corresponent.

La tarificació de les trucades es realitzarà per segons transcorreguts.

Els Serveis seran satisfets anticipadament amb caràcter mensual i dins dels CINC (5) primers dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària en una sucursal situada en territori espanyol, havent de mantenir saldo suficient al compte   per   atendre   el   pagament   de   les   quantitats   adequades.   PARLEM   TELECOM   COMPANYIA   DE TELECOMUNICACIONS, S.A. queda expressament autoritzada a girar el rebut corresponent contra el compte bancari del CLIENT especificada a la Sol·licitud de Serveis. Si l’entitat bancària no atengués el pagament dels rebuts girats contra el compte bancari del CLIENT, per aquest es satisfaran totes les despeses que a conseqüència de la seva devolució hagi de suportar PARLEM TELECOM COMPANYIA DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.  En  tot  cas  el  CLIENT  haurà de notificar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS,  S.A  el  canvi  de  compte  bancari  contra la qual es giren els rebuts per al seu cobrament, autoritzant alhora amb aquesta finalitat, i essent responsable amb caràcter d’aquesta falta de notificació.

Tots  els  treballs  realitzats  per  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A  d’instal·lació, manteniment, i assistència tècnica, la reposició de materials, peces i equipaments i els desplaçaments, les ha de satisfer el CLIENT en un sol pagament, incloent el seu import en el rebut bancari immediat i següent a l’execució i acceptació.

NOVENA. Dipòsit de garantia.

 • Causes.

En els termes que estableix la legislació vigent, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà exigir al CLIENT un dipòsit de garantia, tant en el moment de contractar com durant la vigència del contracte, en els supòsits en què el CLIENT hagués deixat impagades un o diversos rebuts relatius a un altre o altres contractes anteriors o vigents amb PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., o qualsevol altre operador, o si el CLIENT incorre de manera reiterada en retard en el pagament dels rebuts corresponents als serveis.

 • Estimació.

El dipòsit de garantia es podrà constituir en efectiu o aval bancari, i l’import es determinarà d’acord amb els següents criteris:

 • En el primer supòsit, sumant l’import dels tres últims rebuts impagats del contracte d’abonament que fonamentin l’exigència del dipòsit. En el cas que fossin menys els rebuts impagats, la quantitat resultant serà la de multiplicar per tres l’últim
 • En el segon supòsit, sumant l’import dels tres últims rebuts emesos al titular del contracte o, en cas que el contracte tingués una menor antiguitat, la quantitat resultant de multiplicar per tres l’últim rebu

9.3 Absència de constitució.

Si el CLIENT no constitueix el dipòsit de garantia que correspongui en el termini dels QUINZE (15) dies següents al requeriment fefaent de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., l’empresa estarà habilitada per procedir a la suspensió del servei. Si transcorregut un nou termini de DEU (10) dies des d’un segon requeriment no constitueix el dipòsit podrà ser donat de baixa. En el cas d’exigència del dipòsit en el moment de la contractació, davant la falta de constitució del mateix, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà desestimar la seva sol·licitud.

9.4. Devolució.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. procedirà a la devolució del dipòsit, en el supòsit de la seva constitució per reiterats retards en el pagament, quan quedi acreditat que en UN (1) any no ha existit cap retard en el pagament dels rebuts emesos al titular del contracte i en el segon supòsit, tan aviat com l’operador tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.

Si el CLIENT amb deutes pendents es dóna de baixa en el servei o sol·licita el canvi de titularitat del seu abonament, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà executar la garantia pel total del deute contret, i posant el remenen a disposició del CLIENT. Si el CLIENT hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. procedirà a la devolució del dipòsit de garantia en el termini de QUINZE

(15) dies a comptar des del següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies previstes en els anteriors apartats.

DESENA. Inici i vigència.

EL present contracte començarà a tenir efecte a partir de la signatura.

El termini de vigència d’aquest contracte és d’UN (1) any, renovable de forma automàtica per idèntic període, llevat prèvia renúncia expressa d’aquest per qualsevol de les parts amb una antelació de TRENTA (30) dies.

En el cas que el CLIENT tingui intenció de rebre els serveis en un domicili diferent del determinat contractualment, el CLIENT haurà de signar un nou acord amb PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., en les mateixes condicions que el present.

ONZENA. Suspensió i interrupció dels SERVEIS. 11.1.Suspensió.

 • Suspensió temporal del servei a instància de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACION S. A.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A podrà, d’acord amb la legislació vigent, en cada moment suspendre temporalment el servei per retard ocasional o continuat del CLIENT en el pagament del servei per un període superior a UN (1) mes, a comptar des de la presentació a aquest per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. del document de càrrec corresponent, quan descobreixi que s’ha produït falsedat en les dades personals o bancàries proporcionats pel CLIENT, o quan la prestació del servei estigués condicionada a la no superació d’un límit de crèdit.

En cas de suspensió per impagament, es mantindran els serveis per a trucades entrants, excepte les de cobrament a destinació, i les sortints d’emergència fins la interrupció del servei o, si s’escau, fins a la nova activació del mateix. Així mateix PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà suspendre temporalment el servei quan davant d’un consum excessiu, s’estimi que el CLIENT està incorrent en una conducta fraudulenta en infringir la seva obligació d’utilització del servei per a ell.

La suspensió del servei no eximeix el CLIENT de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes periòdiques fixes corresponents.

 • Requisits. Perquè la suspensió del servei es pugui dur a terme, han de complir els requisits següents:
 • PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. requerirà el pagament i notificarà la suspensió mitjançant una comunicació, que es farà amb almenys CINC (5) dies d’antelació a la data en què hagi de tenir lloc la suspensió del servei.
 • La comunicació indicarà la data en què, si no s’efectua el pagament, tindrà lloc la suspensió.

En el cas que el CLIENT hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum o davant la  Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no suspendrà ni interromprà el servei, mentre que la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el CLIENT consigni fefaentment l’import degut, lliurant el corresponent resguard a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

 • Restabliment del servei. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. restablirà el servei suspès durant el dia feiner següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet.
 • Interrupció del Servei.
  • D’acord amb el que disposa la normativa vigent, quan es produeixin interrupcions temporals en el servei a causa  d’avaries  imputables  a  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS, S.A aquesta indemnitzarà el CLIENT amb un nombre de minuts de trucades telefòniques o amb el lliurament d’un dipòsit no remunerat, en funció dels hàbits de consum del CLIENT equivalents al període dels TRES (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què s’efectuï la interrupció.

No s’aplicarà el que disposa l’apartat anterior quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes

següents:

 • Causes de força major. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del servei per causa de les avaries a la xarxa produïdes per catàstrofes naturals, com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis o per situacions de força major o causes no imputables a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A Tampoc serà PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS,S.A.  responsable  en  situacions  d’urgència  extrema,  com  ara  conflictes  laborals  o  tancaments  patronals  greus, guerres, operacions militars, disturbis civils o qualsevol altra situació de naturalesa similar.
 • Absència de subministrament elèctric durant un període superior al suportat pels sistemes d’alimentació ininterrompuda de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
 • Incompliment greu pel CLIENT de les condicions contractuals, en especial, en cas de frau o mora en el pagament.
 • El retard en el pagament per un període superior a TRES (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en DUES

(2) ocasions, per mora en el pagament, donarà lloc a la interrupció definitiva del servei i la resolució del contracte.

Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel CLIENT d’equips terminals, la conformitat no hagi estat avaluada, d’acord amb la normativa vigent.

És aplicable a la interrupció del servei, que preveu la Clàusula Onzena d’aquestes condicions per al supòsit de suspensió en cas de reclamació de la quantitat deguda.

DOTZENA. Extinció del Contracte.

12.1. Causes normals d’extinció.

El CLIENT pot sol·licitar l’acabament del contracte en qualsevol moment, sempre que ho notifiqui de forma expressa a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. amb TRENTA

(30) dies d’antelació.

Si el CLIENT que s’hagués acollit, en el moment de la Sol·licitud de contractació, a alguna promoció especial sol·licita la terminació del contracte durant el primer any de vigència, haurà d’abonar el preu de quota de connexió vigent en el moment de la baixa.

 • Per denúncia de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. per incompliment per part del CLIENT de qualsevol de les condicions d’aquest contracte. Aquesta rescissió es produirà de ple dret en el moment en què sigui advertit el CLIENT, que no tindrà dret a cap compensació pels pagaments realitzats fins aquest moment.
 • Manipulació pel CLIENT, sense autorització prèvia de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., de la infraestructura i equipament de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., la qual es reserva el dret a realitzar les oportunes accions legals en cas que es doni aquesta causa d’extinció.

12.2 - .Conseqüències

En el cas que el CLIENT disposi d’equipaments en règim de cessió o de lloguer i es resolgui el contracte de Serveis associats a aquests equipaments, o sol·liciti un canvi en el servei que requereixi un altre equipament, haurà de tornar- los amb tots els accessoris segons el procediment establert per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., que tindrà habilitades diferents vies per retornar-los, les quals es podran consultar a la web i/o mitjançant el Servei d’Atenció al Client. Aquests equipaments s’hauran de tornar en un estat de funcionament correcte i sense cap altre deteriorament que el provocat pel transcurs del temps. En el cas que PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no rebés aquest equipament en un estat de funcionament correcte i sense cap altre deteriorament que el provocat pel transcurs del temps, o en el termini de trenta (30) dies hàbils des de la finalització del contracte, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. es reserva el dret de facturar al CLIENT la quantitat corresponent al seu valor residual.

TRETZENA. Cessió del contracte i del Servei.

El  CLIENT  no  pot  revendre  o  transferir  els  serveis  contractats,  de  cap  manera.  CATORZENA.  Secret  de  les comunicacions.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A adoptarà les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, per garantir el secret de les comunicacions, en funció de les característiques de la infraestructura utilitzada.

QUINZENA. Protecció de dades.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. comunica al CLIENT que les dades

aportades per aquest en la Sol·licitud formaran part d’un fitxer de dades de caràcter personal del qual és titular i responsable PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A, i que la finalitat és la gestió de la prestació del servei contractat, així com la d’informar del servei i d’activitats relacionades amb aquest. Alhora, amb la signatura d’aquest contracte el CLIENT dóna el seu consentiment perquè PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. inclogui les seves dades en la guia telefònica d’abonats.

CONDICIONS PARTICULARS APLICABLES AL SERVEI D’ACCÉS A INTERNET I XARXA PRIVADA VIRTUAL

 1. Durada del contracte.

La durada de la prestació del Servei estarà condicionada a la modalitat contractada. Si es contractés la modalitat amb compromís de permanència temporal, en el supòsit de desistiment per part del Client abans de transcórrer el període de compromís adquirit, quedarà obligat a abonar a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. la part proporcional de la quota d’alta del Servei que restés fins a completar el temps compromès, sempre que el Client s’hagués beneficiat de qualsevol tipus de promoció sobre les esmentades quotes.

 1. Límit de crèdit. Garantia.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podrà suspendre el Servei per la demora en el pagament, total o parcial, transcorregut un termini mínim d’un (1) mes a comptar de l’endemà de presentació o posada al cobrament de la factura corresponent, previ avís al Client mitjançant trucada telefònica gravable o correu postal. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. restablirà el Servei al Client el dia hàbil següent en què tingui coneixement que s’ha realitzat el pagament de l’import degut, meritant a favor de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A la quantitat de deu (10) euros (impostos indirectes exclosos) en concepte de restabliment del Servei.

El retard en el pagament del Serveis per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal del contracte per retard en el pagament en dues ocasions, donarà dret a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. per resoldre de ple dret el contracte respecte del Servei en qüestió si no s’han satisfet els imports pendents. Addicionalment, en cas de superació del límit de crèdit fixat per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A, podrà exigir la constitució de garantia.

 1. Ús de la informació.

El  Client  serà  l’únic  responsable  davant  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.de  la informació continguda a la base de dades que suporta i que subministri a tercers, així com de qualsevol acció o omissió que violi el secret de les comunicacions, la intimitat de les persones físiques o jurídiques, quedant PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. exonerada de qualsevol responsabilitat que pugui derivar pels usos i continguts de la informació. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no assumeix cap responsabilitat pels continguts d’informacions que no siguin subministrades per ella o per l’ús que es pugui fer dels esmentats continguts. El Client s’obliga al compliment de les normes relatives a la propietat intel·lectual i industrial, sent l’únic responsable de les infraccions d’aquesta normativa. El Client s’obliga a adoptar les mesures oportunes per evitar qualsevol intromissió il·legítima en la intimitat personal o familiar, o d’institucions o entitats físiques o jurídiques, o que suposin violació del dret a l’honor o a la imatge de tercers, sent l’únic responsable d’aquells actes que realitzi que puguin menyscabar aquests drets. Les informacions o serveis que el Client proporciona no suposaran vulneració dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució espanyola i per la resta de l’ordenament jurídic vigent, en particular el establert sobre protecció de drets dels consumidors i usuaris, la protecció de la infància i la joventut. El Client es compromet igualment a deixar indemne a de qualsevol reclamació que pogués haver contra aquesta per qualsevol       i que portin causa de la transgressió directa o indirecta, per si o pels usuaris que pertanyin a la seva xarxa, de les clàusules que precedeixen. Si el Client allotja informació o serveis de tercers, serà responsable de les possibles infraccions que la informació o serveis dels esmentats tercers proveïdors suposin respecte de l’estipulat en aquest contracte. El Client serà l’únic responsable que la configuració de els sistemes i equips sigui l’adequada per rebre el Servei, no podent imputar cap responsabilitat a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. si els equips de la seva propietat no reuneixen els requisits necessaris per a la recepció del Servei. Les instal·lacions del  Client  podran  disposar  de  mitjans  propis,  claus  addicionals,  pàgines  confidencials  i,  en  general,  de  quants procediments siguin necessaris per assegurar les oportunes restriccions a l’accés a les seves bases de dades o aplicacions, o per identificar els usuaris de les mateixes. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no garantirà la seguretat en els accessos als serveis proporcionats pel Client, per la qual cosa la inexistència d’aquestes mesures serà d’ exclusiva responsabilitat del Client per l’accés d’usuaris no autoritzats i dels danys i perjudicis que puguin derivar. El Client observarà estrictament i farà observar als seus usuaris o proveïdors els principis de bona conducta de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. a Internet el que particularment comprendrà amb caràcter merament exemplificatiu i no exhaustiu el compliment de les disposicions que precedeixen així com:

 1. Abstenir-se de remetre correu electrònic a altres usuaris que no els hagin sollicitat, siguin o no indiscriminats.
 2. Accedir o tractar d’accedir a bases de dades, ordinadors personals o institucions o qualsevol altre suport informàtic, de forma no
 3. Obtenir o tractar d’obtenir a través d’Internet serveis de qualsevol índole sense dur a terme la contraprestació econòmica que se sollicités per a això per l’oferent.
 4. Pretendre o aconseguir alterar o destruir informació de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, L. o d’altres proveïdors o usuaris.
 5. Prendre part en activitats que deteriorin la qualitat del Servei prestat per altres participants en la xarxa o interferir en l’ús que aquells facin d’aquesta.
 6. Qualitat del servei d’accés a internet.
 7. Els productes o serveis relacionats amb el Servei d’Accés a Internet oferts per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. podran estar subjectes a restriccions que en limitin l’accés (inclosa la capacitat o velocitat del Servei d’Accés a Internet), l’ús o aplicacions, cosa que s’indicarà en les condicions dels esmentats productes o serveis en el moment de la contractació. La qualitat del Servei, inclosa la velocitat d’accés en l’accés a Internet, es podrà veure afectada per l’execució dels procediments que PARLEM TELECOM COMPANYIA DE

TELECOMUNICACIONS, S.A. hagi establert per mesurar i gestionar el trànsit a fi i efecte d’evitar esgotar o saturar la xarxa. En relació amb les diferents ofertes de velocitat del Servei d’accés a Internet posades a disposició del CLIENT per PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., s’adjunta com a Annex 1 la informació sobre la velocitat  mínima,  disponible  normalment,  màxima  i  anunciada  descendent  i  ascendent  dels  serveis  d’accés  a internet, com també la informació sobre els factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva del servei d’accés a Internet.- Compensacions per incompliment de compromisos de qualitat del servei. Quan, durant un període de facturació, el Client sofreixi interrupcions temporals del Servei, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS,  S.A.  compensarà  al  Client  amb  la  devolució  de  l’import  de  la  quota  fixa  mensual, prorratejades pel temps que hagi durant la

interrupció. A aquests efectes, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. indemnitzarà automàticament el Client, en la factura corresponent al període immediat al considerat o en la següent a aquesta, si s’hagués produït el tancament dels processos de facturació, quan la interrupció del servei s’hagi produït de manera contínua o discontínua, i sigui superior a sis hores en horari de 8:00 a 22:00.

 1. Límits a la responsabilitat de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

Respecte al servei d’accés a Internet amb connexió dedicada i permanent, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. és responsable únicament fins al punt de lliurament del Servei, definit com a port LAN Ethernet de Client. Tot dispositiu connectat a aquest port serà responsabilitat del Client, i PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no assumeix la responsabilitat de la seva configuració, gestió i manteniment.   No   obstant   això,   PARLEM   TELECOM   COMPANYIA   DE   TELECOMUNICACIONS,   S.A.   no   es responsabilitza dels errors, interrupcions o mal funcionament del Servei imputables a tercers, ni de les possibles pèrdues de missatges de correu electrònic provocats per la mala configuració dels servidors per part del Client o per  qualsevol  altra  causa.  Respecte  al  servei  de  Xarxa  Privada  Virtual,  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE TELECOMUNICACIONS, S.A. és responsable únicament fins al interfície físic de l’Estació Terminal. El manteniment dels equips de comunicacions i del cablejat interior, connectat a un accés de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., a la seu del Client és responsabilitat d’aquest fins al punt de terminació de xarxa, entenent  per  tal  el  punt  que  separa  l’equipament  del  Client  i  el  de  PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

 1. Adreces IP.

Les adreces IP que puguin ser assignades no són propietat del Client, per la qual cosa PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., podrà modificar les mateixes quan concorrin causes que ho justifiquin. Així mateix, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. no es fa responsable del mal ús o de l’ús fraudulent per part del Client o de tercers, de les adreces IP proporcionades al Client. Com facilitat opcional al servei bàsic, el Client podrà contractar adreces IP fixes, comprometent PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. al manteniment de les mateixes durant la vigència del contracte.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., prèvia comunicació al Client, podrà modificar les adreces IP assignades, en cas de força major.

CONDICIONS PARTICULAR APLICABLES AL SERVEI TELEFONIC DISPONIBLE AL PÚBLIC:

 1. Durada del contracte.

La prestació del servei tindrà una durada indefinida.

 1. Límit de crèdit. Garanti

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., podrà fixar, abans i durant la vigència del contracte, un límit de crèdit, el qual serà comunicat amb caràcter immediat al Client. Quan s’arribi al límit establert, PARLEM TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.,  podrà  facturar  i  enviar  al  cobrament  la  quantitat corresponent. En el cas de fixació d’un límit de crèdit, la quantia d’aquest serà determinada sobre la base de criteris objectius que seran prèviament comunicats al Client en el moment del requeriment de constitució d’aquest límit de crèdit.

Així mateix, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., es reserva el dret a exigir, en els supòsits assenyalats a continuació, la constitució d’un dipòsit en garantia, tant en el moment de contractar com durant la vigència d’aquest contracte. El dipòsit podrà exigir per part de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., en els següents supòsits:

 1. En el cas que el Client hagi estat amb anterioritat abonat al Servei i hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat.
 2. Si el client té deutes per un altre o altres contractes d’abonament, vigents o no en aquest moment o bé que, de manera reiterada es retardin en el pagament dels rebuts corresponents.
 3. En el cas de titulars de línies que donen servei a equips terminals d’ús públic per a la seva explotació per tercers en establiments públics.
 4. En aquells supòsits en què excepcionalment ho autoritzi la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, a petició de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., en cas d’existència de frau o tipus de frau detectats de manera certa i per assegurar el compliment del contracte pels usuaris finals.

La no constitució de la garantia facultarà a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., per restringir  les  trucades  sortints  interrompre/suspendre  el  Servei  i  resoldre  el  contracte.  Si  amb  anterioritat  al pagament dels rebuts pendents, el Client es donés de baixa o sol•licités el canvi de titularitat, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., podrà executar el dipòsit pel total de la deute contret, i el remenen, si existeix, a disposició del Client.

 1. Suspensió i interrupció del servei a càrrec de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. L’impagament total o parcial pel termini superior a un mes des de la presentació o posada al cobrament de la factura corresponent podrà donar lloc, previ avís al Client, a la suspensió per part de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., de la prestació del Servei. La suspensió afectarà, únicament, a la prestació del Servei corresponent al contracte al qual es refereix la factura l’import hagi estat impagat. Així l’impagament del càrrec pels serveis de tarificació addicional, accés a Internet o qualsevol altres diferents al servei telefònic disponible al públic, únicament produirà la suspensió d’aquests serveis, però no al servei telefònic. En qualsevol cas, el servei es mantindrà per a totes les trucades entrants, excepte les de cobrament a destinació, i les trucades sortints d’urgència. El retard en el pagament del Servei per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal, en dues ocasions, del contracte per mora en el pagament dels serveis corresponents, permetrà a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del contracte. La interrupció del Servei es notificarà al Client, mitjançant trucada telefònica gravable, o correu postal amb almenys quinze dies  d’antelació  a  la  data  en  què  es  realitzarà  la  interrupció  efectiva.  Aquesta  notificació  inclourà,  el corresponent requeriment de pagament i s’indicarà la data en què la interrupció es produirà de no ha fet efectiu el pagament per part del Client. La interrupció del Servei no podrà realitzar-se en dia festiu ni en vigília del mateix, i no eximeix al Client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes fixes mensuals corresponents. Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, en el cas que el Client hagi presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., no suspendrà ni interromprà el Servei, mentre que la  reclamació  s’estigui  gestionant,  sempre  que  el  Client  consigni  fefaent  l’import  degut,  i  lliuri  el  corresponent resguard a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

En qualsevol cas, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

restablirà el servei suspès, durant el dia feiner següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. la quantitat de deu

(10) euros (impostos indirectes exclosos) en concepte de restabliment del Servei. Sense perjudici de la facultat de suspensió o resolució del Servei, s’aplicaran a les quantitats degudes un interès de demora al tipus de referència EURIBOR incrementat en dos (2) punts, si transcorreguts deu (10) dies des que els imports siguin exigibles no s’ha efectuat el pagament de l’import degut. L’aplicació del esmentat interès s’efectuarà per cada dia que transcorri des de la finalització del termini de deu (10) dies anteriorment esmentat, fins a la data en què es faci el pagament l’import.

 1. Suspensió temporal del servei a sollicitud del client.

El Client tindrà dret a sol·licitar de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., mitjançant comunicació escrita a la seu Social de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., la suspensió temporal del Servei, per un període determinat que no serà menor d’un mes ni superior a tres mesos, amb un mínim de quinze (15) dies d’antelació a la data de la seva efectivitat. El període no podrà excedir en cap cas, de noranta dies per any natural. La suspensió temporal del Servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent. Durant el període de suspensió temporal PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. deduirà de la factura la meitat de la quota fixa d’abonament. La facturació es reprendrà en el moment de la rehabilitació del Servei que es restablirà automàticament el primer dia hàbil posterior al període de suspensió del Servei, llevat que el Client per notificació expressa i per escrit sol•liciti la baixa.

5- Compensacions per incompliment de compromisos de qualitat del servei. Quan, durant un període de facturació, el Client sofreixi interrupcions temporals del Servei, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. haurà d’indemnitzar amb una quantitat que serà, almenys, igual a la major de les dues següents: a) la mitjana del import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. En cas d’una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de manera proporcional al període de consum efectiu realitzat; b) Cinc vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.  està  obligada  a  indemnitzar  automàticament  el  Client,  en  la  factura  corresponent  al  període  immediat  al considerat quan la interrupció del Servei suposi el dret a una indemnització per import superior a un (1) euro. En interrupcions per causes de força major, PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. es limitarà a compensar automàticament el Client amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagi durat la interrupció. No s’aplicarà la indemnització quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les següents causes: a) Incompliment greu pel Client de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o mora en el pagament que donarà lloc a l’aplicació de la suspensió temporal i interrupció del Servei d’acord amb el que disposa les condicions particulars del Servei telefònic disponible al públic. En tot cas, la suspensió temporal o interrupció afectarà únicament el servei en el qual s’hagi produït el frau o mora en el pagament; b) Pels danys produïts a la xarxa a causa de la connexió per l’abonat d’equips terminals que no hagin avaluat la conformitat, d’acord amb la normativa vigent, c) Incompliment del codi de conducta per part d’un usuari que presti serveis de tarifació addicional, quan la titularitat del contracte d’abonament correspongui a aquest últim.

5.1- Canvi de número(s) d’abonament telefònic.

El Client tindrà dret a conservar la mateixa numeració del telèfon contractats en el Servei en cas de canvi d’operador, de servei o d’ubicació física.

 1. - Límits a la responsabilitat de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

PARLEM  TELECOM  COMPANYIA  DE  TELECOMUNICACIONS,  S.A.  és  responsable  únicament  fins  al  punt  de terminació de xarxa (PTX). El manteniment dels equips de comunicacions i del cablejat interior, connectat a una línia telefònica de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. a la seu del Client és responsabilitat d’aquest fins al punt de terminació de xarxa (PTX), entenent per tal el punt que separa l’equipament del Client i el de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. No obstant això, en el cas que els equips de comunicacions que utilitzés el Client siguin propietat de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., aquesta seria responsable del manteniment dels mateixos.

Vols fer-te’n client?
Laia-web