Condicions Generals de Contractació de Parlem

1. Objecte

XFERA MÓVILES, S.A.U. (MÁSMÓVIL) amb domicili social a Avinguda de Bruselas 38, 28108 Alcobendas (Madrid), España, y CIF A-82528548, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 22.632, Foli 23, Secció 8a, Full M-404717, Inscripció 1a, és un operador de telecomunicacions que ofereix els serveis descrits a la clàusula següent (el “Servei” o els “Serveis”).

Aquestes Condicions Generals de Contractació (“CGC”) regiran les relacions entre el Client del Servei (el “Client”) i XFERA en relació amb els Serveis contractats.

La lectura de les CGC pel Client és condició necessària i prèvia a l’activació dels Serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC, que també estan publicades a la pàgina Web de Parlem www.parlem.com

2. Descripció de serveis

Servei Telefònic Fix: El Servei Telefònic Fix, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client pugui rebre i realitzar trucades en la seva línia, així com altres funcions bàsiques i serveis addicionals associats.

Servei Telefònic Mòbil: Aquest Servei comprèn la prestació del Servei Telefònic de trucades des de Mòbil i els Serveis associats de comunicacions electròniques (inclòs el Servei d’Accés a Internet des de mòbil)bi serveis de valor afegit associats que el Client sol·liciti. Per prestar aquest Servei, XFERA lliurarà al Client una targeta SIM que podrà utilitzar-se en qualsevol dispositiu mòbil lliure. El Servei es prestarà al territori nacional. Fora d'aquest, el Client pot rebre el Servei sol·licitant l’activació del Servei telefònic mòbil cursat des de l’estranger, (“Servei Roaming” o “Servei en Itinerància”). S’informa que l'alta en el servei esmentat pot implicar el cobrament de tarifes especials en les comunicacions rebudes i efectuades a l’estranger segons la normativa vigent en cada moment.

Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla: Aquest Servei comprèn, amb independència de la tecnologia que s’utilitzi: (i) Accés a Internet de Banda Ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d’accés contractada. A causa de les característiques tècniques del Servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, XFERA no pot garantir en tot moment la velocitat d’accés que el Client hagi contractat; i (ii) els Serveis addicionals associats.

Per als Serveis Telefònic Fix i Telefònic Mòbil, si el Client no disposa de numeració, XFERA n'hi assignarà una. Els Serveis Telefònic Fix i Mòbil d'XFERA inclouen, si escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador. Per a això, el client haurà de sol·licitar-la mitjançant l’emplenament de la Sol·licitud de Portabilitat, a fi que es pugui tramitar la portabilitat dels serveis de telefonia fixa o mòbil amb el seu operador anterior. La portabilitat es durà a terme d’acord amb els processos de tramitació de portabilitat establerts en el respectiu document d’Especificació Tècnica dels Procediments Administratius per a la Conservació de la Numeració en cas de canvi d’operador, aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Els Serveis se us ofereixen exclusivament com a Client final i per a un ús basat en la bona fe. En particular, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, no està permès:

 1. La utilització contrària a les lleis espanyoles, o que infringeixi els drets de tercers o el bon ús dels Serveis que són només per a ús personal i particular del Client, que serà responsable de controlar-ne l’accés.
 2. La publicació o transmissió de qualsevol contingut violent, obscè, abusiu ,il·legal, racista, xenòfob o difamatori.
 3. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 4. La revenda de trànsit o dels Serveis o la seva comercialització o explotació econòmica per qualsevol mitjà o sistema.
 5. La comunicació amb numeració dedicada a l’encaminament de trucades, és a dir, l'oferiment, com a servei comercial, de la desviació de la trucada cap a un número diferent de l’esmentat.
 6. L’ús objectivament irregular o fraudulent dels Serveis, per exemple per a la vigilància de nadons o com a walkie-talkie, o l'ús excessiu de la línia, amb trucades d'una durada superior a 1 hora demitjana o trucades encadenades a una o diverses destinacions durant més de 6 hores; trucades fetes exclusivament o majoritàriament a serveis de tarificació addicional o valor afegit; utilització dels Serveis per a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades; enviament de missatges de gran volum per tal de bloquejar servidors aliens; establiment de comunicacions no sol·licitades que puguin catalogar-se com a trànsit irregular. En particular, el Client no ha d’utilitzar els Serveis per enviar correus no sol·licitats o massius (“spam”) o fer ús de llistats de correu amb destinació a qualsevol persona que no hagi autoritzat la seva inclusió en aquest procés.

En aquests supòsits, XFERA podrà rescindir el Contracte o bloquejar temporalment els Serveis afectats fins a esclarir les circumstàncies de l’ús irregular del Servei o canviar-ne la tarifa, prèvia comunicació al Client. En aquest darrer cas, el Client podrà rescindir el Contracte pel que fa al Servei concret en els termes acordats en ell.

3. Tarifes, facturació i pagaments

S’aplicaran als Serveis els preus i càrrecs corresponents segons les tarifes i altres condicions generals i/o particulars, ofertes o promocions vigents en cada moment. Qualsevol modificació de les tarifes es comunicarà al Client pels mitjans que XFERA consideri apropiats, per tal que el Client tingui constància de la modificació i de les noves tarifes.

El Client podrà consultar en tot moment les tarifes a la nostra Pàgina Web. L’accés als serveis d’emergència és gratuït.

La factura serà mensual i desglossarà el Servei bàsic i la resta de Serveis contractats per conceptes facturats dins de cada Servei, inclosos els corresponents als supòsits de venda o cessió/lloguer d’equips. Si, per raons tècniques, no fos possible facturar al Client en el mes immediatament posterior a la meritació, XFERA podrà emetre la factura en els mesos posteriors.

Les quotes d’abonament es facturaran per períodes mensuals vençuts. Els serveis mesurats es facturaran per períodes mensuals segons el consum efectuat en el mes anterior. Les condicions esmentades s'aplicaran sens perjudici de les condicions específiques de contractació de cada Servei de les CGC presents.

En els Serveis de telèfon fix i internet de banda ampla fixa, les quotes d’abonament mensual inclouen el manteniment de xarxa fins al PTRO (Punt de Terminació de Xarxa Òptica, en el cas de la fibra).

La primera factura inclourà les quotes d’alta, activació i, si escau, instal·lació i/o manteniment. Si escau, també contindran el preu dels equips adquirits i de la configuració dels Serveis, excepte en cas que el pagament d’aquest preu estigui ajornat o diferit; en aquest cas s'hi inclourà la part proporcional corresponent al primer mes en funció del nombre de mesos de pagament ajornat. Igualment, s'hi inclouran les quotes recurrents que siguin aplicables des del moment de l’activació del Servei dins del període facturat.

El Client té dret a escollir un mitjà de pagament entre els utilitzats habitualment en el tràfic comercial. En cas que vulgueu utilitzar un mitjà de pagament diferent de la domiciliació bancària (que és el mitjà  de pagament establert per defecte, tret que les condicions particulars estableixin una altra cosa), podeu sol·licitar-ho al Servei d’Atenció al Client.

Les reclamacions del Client per motiu de la facturació no justifiquen el retard en el pagament de les factures reclamades. Les factures no pagades al venciment reportaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners, les despeses ocasionades per la devolució del rebut i altres despeses administratives, que poden ascendir a un màxim de 20 Euros (IVA inclòs), sens perjudici d'altres conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment, entre altres, la inclusió de les vostres dades en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

XFERA podrà utilitzar per al cobrament de les quantitats degudes, si el Client ho autoritza, les dades relatives a les targetes de crèdit o dèbit facilitades pel mateix Client; igualment, XFERA podrà executar, si escau, els dipòsits, fiances i/o altres garanties establertes en les condicions particulars per als casos permesos per la llei.

El Client consent expressament, amb l’acceptació de les CGC, a que XFERA pugui emetre les factures corresponents al Servei en format electrònic (Factura Electrònica), i podrà accedir-hi a través de la seva àrea personal online, accessible amb les claus d’accés que XFERA li facilitarà en el moment de la compra, o bé per correu electrònic si ho sol·licita. El Client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment i tindrà dret a sol·licitar l’emissió de factures en paper de manera gratuïta. Per dur a terme aquesta revocació, haurà de comunicar-ho per escrit al Servei d’Atenció al Client.

Si, en finalitzar la relació contractual, independentment de la modalitat de contractació, resulta un saldo a favor del Client, aquest podrà sol·licitar-ne la devolució. XFERA podrà descomptar les despeses administratives i de gestió que puguin reportar-se segons les tarifes vigents en cada moment. També correspondrà al Client aquest dret de compensació quan el saldo sigui a favor d'XFERA.

XFERA podrà, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions del Client:

 1. Sol·licitar al Client una bestreta, o efectuar un càrrec addicional en el seu compte de forma immediata, per les quantitats reportades fins
 2. Sol·licitar al Client un dipòsit, no remunerat, en
 3. Sol·licitar un aval bancari, per una quantia mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per
 4. Restringir al Client els serveis de tarifes superiors, tarificació addicional i

Aquest tipus d’acció es podrà dur a terme, entre uns altres, en els següents supòsits:

 1.  Quan s’excedeixin els límits del crèdit fixats si escau.
 2. Quan es produeixi la suspensió o interrupció del Servei per alguna de les causes previstes en les presents CGC o la resolució
 3. En cas d'incompliments de les presents CGC per part del
 4. En cas de frau o ús no autoritzat del Servei segons aquestes
 5. En cas de risc objectiu d’impagament, entenent com a tal, per exemple, la declaració de concurs de creditors.

No obstant això, per al Servei Telefònic Fix s’aplicarà el que es disposa en les Condicions Específiques d’aquest Servei d’aquestes CGC.

4. Dret de desconnexió

En els Serveis telefònics fix i mòbil, el Client podrà sol·licitar a XFERA la desconnexió dels serveis de tarificació addicional i trucades internacionals. Per a això, haurà de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client indicant la seva voluntat de desconnectar-se dels serveis en qüestió. XFERA farà la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la sol·licitud. Si la desconnexió no es produís en el termini indicat per causes no imputables al Client, els costos derivats del Servei la desconnexió del qual s’hagués sol·licitat seran per compte de MASMOVIL.

En cas que el Client desitgi l’activació o posterior desactivació d’aquest tipus de serveis, haurà de fer una sol·licitud expressa d’activació o posterior desactivació dels serveis a través del Servei d’Atenció al Client, trucant al 2377 o enviant un correu electrònic a protecciodedades@parlem.com

5. Responsabilitat d'XFERA i qualitat del servei

Si es produís una interrupció temporal en el Servei telefònic fix o mòbil, el Client tindrà dret a una indemnització que serà igual a la major de les dos següents:

 1. La mitjana de l’import facturat pels Serveis interromputs durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejada pel temps real que la interrupció temporal del Servei afecti el En cas d’antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de manera proporcional al període de consum efectiu.
 2. Cinc vegades la quota mensual d’abonament o equivalent vigent en el moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada de la interrupció.

Queden exclosos de l’àmbit de responsabilitat en el Servei de Telefonia Mòbil els serveis o trucades en itinerància (Servei Roaming) que es presten a l’estranger per operadors diferents de MÁSMÓVIL.
XFERA abonarà automàticament aquesta quantitat descomptant-la de la següent factura, quan l’import de la indemnització sigui superior a un (1) euro. Si no procedís l’emissió de factura per baixa del Servei, la indemnització s’abonarà pel mitjà que s’acordi amb el Client en cada cas. Per a abonats subjectes a modalitats prepagament, l’ajust en el saldo es realitzarà en un termini no superior al de la resta d’abonats.

Si la interrupció temporal es deu a causes de força major, XFERA es limitarà a compensar    automàticament el Client amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres independents del trànsit, prorratejades per la durada de la interrupció.

Si es produeix una interrupció temporal del Servei d’accés a Internet de Banda Ampla durant un període  de facturació, el Client tindrà dret a ser compensat amb la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades per la durada de la interrupció quan la interrupció del Servei hagi estat, de forma contínua o discontínua, superior a sis hores en horari de 9 a 23 hores. La indemnització s’abonarà en la factura següent. En la factura corresponent es farà constar la data, durada i càlcul de la quantitat de la compensació que correspon a l’abonat.

En els supòsits enumerats en els paràgrafs anteriors, XFERA indemnitzarà automàticament el Client si la interrupció afecta l’àrea on es troba el domicili que figura en el contracte del Client, o en cas de Servei de Telefonia Mòbil, coneix que aquest Client es trobava en una zona afectada per la interrupció en el moment que es va produir i no pot ubicar-lo en una altra zona durant el període de la interrupció. Si el Client s’ha vist afectat per una interrupció i no ha estat considerat afectat en els termes anteriors, haurà de comunicar a XFERA, a través del Servei d’Atenció al Client, en el termini de deu (10) dies comptats a partir del restabliment del Servei, que s’ha vist afectat per la interrupció del Servei, indicant, en cas d’afectar el Servei de Telefonia Mòbil, la seva ubicació geogràfica en el moment de la interrupció. Aquesta informació no haurà de ser contradictòria amb la que consti en els sistemes d'XFERA.

Addicionalment, excepte interrupcions per causa de força major, XFERA es compromet a oferir el següent nivell de qualitat en el Servei: Respecte al temps d’interrupció d’un Servei, un compromís d’interrupció màxima no superior a 48 hores al llarg de cada període de facturació. Si s’incomplís aquest compromís, XFERA indemnitzarà al Client per un import igual a una quota mensual prorratejada per la durada de la interrupció en el període de facturació.

Quan, a causa de promocions, el Client gaudeixi d’un descompte sobre tota la quota mensual dels Serveis, es tindrà en compte, a efectes indemnitzatoris, la quota mensual no promocionada d’aquests Serveis.

Aquestes indemnitzacions s’acumularan amb les previstes en els paràgrafs anteriors.

A aquests efectes, el temps d’interrupció del Servei es defineix com la suma de temps transcorregut des de l’instant en què s’ha produït la indisponibilitat del Servei, una vegada aquest hagi estat activat, fins al moment en què se n’ha restablert el funcionament normal. L’instant d’inici del compte serà el primer dels dos successos següents: (i) el de notificació pel Client de l’avís d’avaria, o (ii) el de registre per XFERA de la incidència causant de la interrupció total o parcial del Servei.

A efectes indemnitzatoris en tots els compromisos anteriors, es considerarà que la quota mensual del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla és el 50 % de la quota mensual total en aquells casos de contractació de paquets conjunts de Serveis en els quals el preu de la quota total del paquet no desglossi l’import atribuïble a cada Servei (Servei Telefònic i Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla).

No s’aplicarà allò que es disposa als apartats anteriors quan la interrupció temporal es degui a alguna de les següents causes:

 1. Incompliment greu pels Clients de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o demora en el pagament, que donarà lloc a l’aplicació de la suspensió temporal i interrupció del Servei
 2.  Danys produïts a la xarxa, per exemple a causa de la connexió pel Client de Terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d’acord amb la normativa vigent;
 3. Incompliment del Codi de Conducta per part d’un Client que presti serveis de tarificació addicional, quan la titularitat del contracte d’abonament li correspongui.

El Client titular del Servei respon de tot el trànsit, serveis utilitzats i mal ús que se'n faci. No obstant això, XFERA, amb identificació prèvia del titular de la línia i les seves circumstàncies, podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis des de la data en què, a través del Servei d’Atenció al Client, es comuniqui la constància o sospita de la pèrdua, sostracció o robatori de les seves claus d’accés al Servei o l’existència d’un frau o, en cas del Servei Telefònic Mòbil, de la pèrdua, sostracció o robatori de la Targeta SIM.

XFERA no es fa responsable de cap dany i/o perjudici i/o manca de beneficis per al Client o qualsevol tercer causats directa o indirectament per la falta de prestació del Servei o la seva prestació defectuosa per les següents causes: (i) funcionament incorrecte, defectes, fallades i/o danys en terminals o dispositius del Client no facilitats per XFERA, (ii) la pèrdua, alteració i/o danys totals o parcials sobre informació continguda en els terminals o dispositius del Client per causes no imputables al Servei i (iii) qualsevol altra no atribuïble a la manca de conformitat del Servei o incompliment total o parcial o compliment defectuós per part d'XFERA.

XFERA no es fa responsable de cap conseqüència derivada d’una incorrecta configuració dels dispositius del Client que no hagi estat realitzada per XFERA o de les aplicacions instal·lades pel Client, les quals són independents i alienes en tot cas al Servei prestat per XFERA.

XFERA adoptarà les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa d'XFERA, i quedarà exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l’obtenció pel Client o per tercers d’enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general de totes les accions o omissions, no imputables a XFERA, que infringeixin el secret de les comunicacions telefòniques. Queden fora de perill les obligacions que si escau tingui MÁSMÓVIL conforme a la legislació aplicable en cada moment a les intercepcions realitzades pels agents facultats en compliment d’aquesta normativa

XFERA informa que presta el Servei de telefonia disponible al públic, fix i mòbil, amb la facilitat d’identificació de la línia d’origen i la línia connectada. Si el Client no desitja que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d’usuaris, XFERA li posa a disposició mitjans per restringir la identificació de línia trucant i de línia connectada. El Client podrà disposar d’aquesta informació en el Servei d’Atenció al Client.

6. Servei d’atenció al client i notificacions

XFERA oferirà un Servei d’Atenció al Client que inclourà l’assistència telefònica, de 8 a 22 hores al dia  els 365 dies de l’any, sobre l’ús dels Serveis (queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre el PC o dispositiu d’accés als Serveis).

Per aclarir qualsevol dubte respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb els Serveis o si vol realitzar una reclamació, el Client haurà d'adreçar-se al Servei d’Atenció al Client.

El Client pot fer les seves consultes a la nostra Pàgina Web www.XFERA.com o enviant un correu electrònic a l’adreça hola@MÁSMÓVIL.com

També pot realitzar les seves consultes o reclamacions trucant de forma gratuïta al 2377 (des d’una línia fixa o mòbil d'XFERA) o per correu postal adreçat a: Avenida de la Vega, 15, 28108, Alcobendas

(Madrid) . Cada reclamació tindrà assignat un número de referència que XFERA comunicarà al Client. Si la reclamació es fa per via telefònica, el Client podrà sol·licitar un document que n'acrediti la presentació i el contingut. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la sol·licitud.

Quan la reclamació hagi estat solucionada, XFERA informarà el Client sobre la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.

Formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut una resposta satisfactòria d'XFERA en el termini d’un (1) mes, podrà acudir a les Juntes Arbitrals de Consum en el cas de submissió d'XFERA a aquestes, o a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de conformitat amb l’establert en la normativa vigent, sense perjudici del seu dret a acudir a la via judicial.

7. Protecció de dades de caràcter personal

Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal dels seus Clients, XFERA compleix la  legislació vigent a Espanya i a la Unió Europea. Per a això, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposades.

A continuació, en compliment d'allò que disposa la normativa de protecció de dades, se us informa sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per XFERA.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable serà la societat XFERA MÓVILES, SAU, amb NIF: A-82528548 i adreça social a Avenida de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid), Espanya.

A la nostra pàgina web se us informarà sobre el nostre Delegat de protecció de dades (DPD o DPO) i els mitjans a través dels quals podeu comunicar-vos amb ell.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades i amb quina legitimació?

El tractament de les vostres dades té les finalitats següents:

Finalitat 1: Prestació del Servei de telecomunicacions

Dins d’aquesta finalitat s’inclouen diferents activitats que són necessàries i inherents a la prestació del servei de telecomunicacions, com ara:

 • La gestió dels processos de portabilitat tant en els casos en què XFERA intervingui com a Operador emissor com en aquells altres en què ho faci com a Operador receptor.
 • La conducció de la comunicació a través d’una xarxa de comunicacions electròniques i l’establiment i encaminament d’aquesta (inclosa la interconnexió).
 • La provisió del Servei d’accés a Internet, en cas que es trobi dins dels Serveis
 • El registre de les dades de trànsit i interconnexió i el seu ús amb l’objectiu de procedir a la seva facturació o al descompte dins el saldo disponible per a les targetes de prepagament, així com la reclamació extrajudicial i judicial en cas d’impagament.

Finalitat 2: enviament de publicitat sobre noves tarifes, promocions i millores d'XFERA o de la resta de marques d'XFERA aplicables al servei contractat o similars.

Dins d’aquesta finalitat, s’inclou l’ús de les vostres dades personals per enviar comunicacions relacionades amb la prestació, millora i actualització de Serveis, així com informació publicitària sobre promocions aplicables al Servei, noves tarifes o altres Serveis (inclosos Serveis de valor afegit) que puguin ser del vostre interès.

Aquesta informació publicitària es remetrà per qualsevol canal (missatges de text, correus electrònics, trucades telefòniques, correu postal...) i podrà ser genèrica o personalitzada, de manera que, en aquest últim cas, es basarà en el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de procedir al seu perfilat i cartelizació, determinar gustos, preferències i necessitats i, basant-se en aquests, identificar les ofertes que puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, el Client podrà oposar-se a l’enviament de noves comunicacions comercials i podrà fer ús, igualment, d’aquest dret per correu postal a l’adreça esmentada anteriorment, per correu electrònic a l’adreça hola@masmovil.com o a través del nostre Servei d’atenció al Client.

Finalitat 3: Desenvolupament d’accions comercials sobre productes i Serveis oferts per altres empreses del grup MasMovil

En cas que hi doneu el consentiment, XFERA podrà desenvolupar accions comercials amb l’objectiu de fer-vos arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis d'empreses del grup MÁSmovil.

Podeu consultar el llistat d’aquestes empreses a través de la nostra pàgina web corporativa.

Finalitat 4: Desenvolupament d’accions comercials sobre productes i serveis oferts per empreses terceres que pertanyen a sectors de lleure, cultura, assegurances, serveis financers o assistència de la llar.

En cas que hi doneu  el consentiment, XFERA podrà  desenvolupar accions  comercials  amb  l’objectiu de fer-vos arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions d'empreses terceres dels sectors de lleure, cultura, assegurances, Serveis financers i assistència de la llar.

Finalitat 5: Analitzar les dades de trànsit, facturació, navegació i geolocalització del Client per desenvolupar accions comercials.

En cas que hi doneu el consentiment, XFERA podrà analitzar les vostres dades de trànsit, facturació, navegació i Geolocalització per obtenir més informació sobre els vostres gustos, hàbits de consum

i necessitats (per exemple conèixer l’abast i distribució del vostre consum de dades i de minuts) per desenvolupar accions comercials sobre productes i serveis d'XFERA, d’empreses del Grup i d’altres empreses pertanyents als sectors indicats.

Finalitat 6: Cessió de les vostres dades a empreses del Grup

En cas que hi doneu el consentiment, XFERA cedirà les vostres dades a la resta d’empreses del Grup amb l’objectiu de:

 1. Poder compartir informació i, a través de l’estudi de la informació agregada, fer estudis estadístics que permetin dur a terme accions comercials de més valor per a ambdues parts (identificar la propensió d’un Client a contractar una determinada tarifa de dades en virtut de com han actuat altres d'un perfil similar anteriorment).
 2. Que la resta d’empreses del Grup es puguin posar en contacte directe amb el Client, a través de qualsevol canal de comunicació, per desenvolupar accions comercials sobre els seus productes o Serveis.

Finalitat 7: enriquir el vostre perfil a partir de la informació que ens proporcionin altres tercers

En cas que hi doneu el consentiment, XFERA obtindrà informació addicional sobre la vostra persona a través de fonts externes proporcionades per empreses de geomàrqueting, RRSS, Cadastre, Registre de la Propietat, informació sobre les portabilitats històriques realitzades per un determinat numero... tot això amb la finalitat d’elaborar perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s’ajustin al vostre perfil.

Finalitat 8: comprovar la vostra capacitat de pagament en fitxers de solvència patrimonial i mitjançant  procediments automàtics d'scoring

XFERA us informa que, en cas que hi doneu el consentiment, podrà comprovar la vostra capacitat de pagament en fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit als responsables d'aquests Serveis   d’acord amb la legalitat vigent, sempre que mantinguin amb el Client una relació contractual que impliqui l’abonament d’una quantia pecuniària (p. ex., qualsevol Contracte en modalitat postpagament) o amb l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica d’una nova contractació que suposi finançament, pagament ajornat (p. ex., la subvenció d'un terminal) o facturació periòdica.

Igualment, com a part del procés d’avaluació de la capacitat de pagament del Client, XFERA podrà acudir a procediments automatitzats de sistemes d'scoring.

Finalitat 9: Conservar les dades un cop finalitzat el Contracte

En cas que hi doneu el consentiment, XFERA conservarà les vostres dades un cop finalitzat el contracte, per un termini màxim de 5 anys, amb l’objectiu de:

 1. Desenvolupar accions comercials amb l’objectiu de fer-vos arribar, per qualsevol canal, ofertes i promocions sobre altres productes i serveis d'XFERA, d’empreses del Grup MasMovil i de tercers pertanyents als sectors
 2. Poder realitzar estudis estadístics que permetin realitzar accions comercials de més valor per a ambdues parts (per exemple desenvolupar models de propensió a l'abandonament).

Finalitat 10: verificar l'exactitud de les dades aportades pel Client i lluita contra el frau

XFERA té interès a protegir el Client i la pròpia companyia contra el frau en la contractació. En aquest sentit, podrà verificar l’exactitud de les dades aportades pel Client a través dels codis CSV o mecanismes similars o sol·licitant a l'entitat bancària emissora la confirmació.

Igualment, en cas d’adherir-se al Sistema Hunter, s’incorporaran les dades dels clients en un fitxer de titularitat de l’Asociación Española de Empresas Contra el Fraude. Les dades seran comparades amb altres dades de sol·licituds de Serveis de telefonia que figurin en el Sistema Hunter per a la prevenció del frau en sol·licituds, exclusivament a fi de detectar l’existència d’informació potencialment fraudulenta dins del procés d’aprovació del Servei. En cas que es detectin dades inexactes, irregulars o incompletes, la vostra sol·licitud serà objecte d’un estudi més detallat, i aquestes dades seran incloses com a tals en el fitxer i podran ser consultades per a les finalitats anteriorment esmentades, per les entitats adherides al sistema Hunter i pertanyents als següents sectors: financer, emissors de targetes, mitjans de pagament, telecomunicacions, rènting, asseguradores, compra de deute, immobiliari, subministrament d’energia i aigua, facturació periòdica i pagament ajornat.

La llista d’entitats adherides al Sistema Hunter estarà accessible en la pàgina web de l’Asociación Española de Empresas Contra el Fraude: www.asociacioncontraelfraude.org

El Client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o limitació del tractament de les seves dades davant l’Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, adreçant- se a: Apartado de Correos 2054, 28002 (Madrid), mitjançant l’enviament d’una sol·licitud signada i acompanyada de fotocòpia del seu document identificatiu.

Finalitat 11: Comunicar les dades d’impagament del deute a sistemes comuns d’informació creditícia.

En cas que no atengueu puntualment les vostres obligacions econòmiques enfront d'XFERA i d'això     se'n derivi un deute cert, vençut i exigible, després d'un requeriment de pagament es procedirà a la comunicació de les vostres dades identificatives i les dades relatives al deute pendent de pagament a les entitats responsables de sistemes comuns d’informació creditícia (p. ex., BADEXGUG, ASNEF, Fitxer d'incidències judicials, etc.), d’acord amb la legislació vigent.

Finalitat 12: Informació estadística

XFERA tractarà les vostres dades de caràcter personal, incloses les de solvència, per a la realització d’estudis estadístics i històrics.

Quin tipus de dades tractem?

Per a les finalitats exposades en l’apartat anterior es tracta el conjunt de dades del Client que podem dividir en les fonts i categories següents:

 1. Dades proporcionades de forma directa pel Client:

dades proporcionades de forma directa per el Client, ja sigui en el moment de sol·licitud del Servei a través de la complimentació dels formularis habilitats amb aquesta finalitat o facilitats al llarg de la relació contractual a través de diferents mitjans com, per exemple, reclamacions o sol·licituds d’informació interposades al Servei d'Atenció al Client. El Client és responsable de la veracitat i actualització d'aquestes dades.

 1. Dades obtingudes d’altres fonts diferents del propi Client:

Dades obtingudes de fonts diferents del Client, ja sigui amb el seu consentiment o mitjançant qualsevol altra habilitació legal (interès legítim, compliment d’una obligació legal...). Aquestes fonts són:

 • Fonts accessibles al públic.
 • Organismes de l’Administració Pública (p. e, Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), etc.) o Judicial.
 • Sistemes comuns d'informació creditícia (p. ex., BADEXGUG, ASNEF, fitxer d'incidències judicials, etc.).
 • Fitxers de protecció d’identitat o detecció fraudulenta de dades (p. , el Fitxer proporcionat pel Sistema Hunter).
 • Informació proporcionada per altres empreses de telecomunicacions en processos de portabilitat.
 1. Dades derivades del desenvolupament de la relació:

Dades proporcionades de forma indirecta pel Client en derivar de la pròpia prestació del servei contractat i del manteniment d’aquesta activitat. Dins d’aquesta categoria s’inclouen les dades de trànsit, l’històric de pagaments o de productes contractats, les dades de navegació a través de la pàgina web pública o de l’accés a l’àrea privada o altres similars.

 1. Dades inferides per XFERA:

Dades inferides per XFERA a través de l’estudi de les dades del Client, ja sigui mitjançant l’aplicació d’algoritmes matemàtics o del seu saber fer. Dins d’aquesta categoria s’inclouen dades com els resultats de les activitats de perfilat del Client segons els diferents criteris que pugui utilitzar l’entitat, com ara la vinculació, l'antiguitat o l'ús que fa dels serveis contractats.

 1. Dades obtingudes de tercers

En cas que hi doneu el consentiment, dades proporcionades per tercers com ara empreses de geomàrqueting, RRSS, Cadastre, Registre de la Propietat, altres empreses de telecomunicacions, la CNMC o altres empreses que puguin col·laborar amb aquest organisme per al compliment de la normativa de telecomunicacions, empreses que proporcionen informació sobre les activitats econòmiques d’autònoms o professionals...

A qui comuniquem les vostres dades?

Les dades personals tractades per XFERA per aconseguir les finalitats detallades anteriorment es podran comunicar als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut d'això, en el quadre següent es detallen les comunicacions previstes i la base legitimadora que les empara:

A qui comuniquem les vostres dades?

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el Client i després de l'acabament de la relació, per un termini màxim de 5 anys, si el Client hi dona el consentiment.

Un cop acabada la relació contractual (o, si escau, transcorregut el termini de 5 anys), les dades se suprimiran d’acord amb allò disposat a la normativa de protecció de dades, la qual cosa n'implica el bloqueig i la disponibilitat només a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se'n i, un cop transcorregut el termini, la completa eliminació.

En qualsevol cas, si en acabar la relació contractual existeixen litigis pendents derivats de l'exercici d’accions d’impugnació de factures o encaminats a aconseguir-ne el cobrament, les dades podran conservar-se durant la tramitació dels litigis, mentre no hi n'hagi resolució definitiva (moment en què es procedirà al bloqueig i posterior eliminació de les dades), tot i que només es podran utilitzar amb finalitats de prova.

Quins són els vostres drets?

La nostra normativa de protecció de dades us confereix diversos drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis, que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades tractem i les característiques del tractament que en fem.
 • Dret de rectificació: Sollicitar la modificació de les dades si són inexactes o falses.
 • Dret de portabilitat: Obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s'estiguin tractant.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos expressats a la Llei.
 • Dret de supressió: Sollicitar la supressió de les dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Sollicitar el cessament d’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
 • Dret a revocar el consentiment donat, amb un processament de la petició en un termini aproximat de 10 dies.
 • Dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control (a Espanya, l'AEPD).

Podeu exercir els vostres drets mitjançant correu postal a l’adreça Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o mitjançant correu electrònic a l’adreça: hola@masmovil.com, indicant el dret que voleu exercir i afegint-hi la documentació necessària. A la pàgina web de l'AEPD podeu trobar diversos models que us ajudaran a exercir els vostres drets.

8. Causes de suspensió del Servei

XFERA podrà suspendre el Servei contractat en els casos següents:

 1. Quan el Client no hagi atès les obligacions de pagament o hagi esgotat el saldo i/o sobrepassat el límit de crèdit.
 2. Si el Client facilita a XFERA dades personals que no siguin veritables, siguin deliberadament incorrectes o usurpin la identitat d’un tercer.
 3. Quan el Client faci un ús irregular o fraudulent del Servei.
 4. Quan el Client hagi emprat un mitjà de pagament de manera fraudulenta o hi hagi risc raonable de frau.

En qualsevol d’aquests casos, XFERA es posarà en contacte amb el Client, abans de la suspensió del Servei, per informar-lo de l’existència d’un incompliment de les CGC.

XFERA podrà suspendre temporalment els Serveis en cas de retard total o parcial pel Client en el pagament dels Serveis, des de la data en què XFERA en tingui coneixement, previ avís de 48 hores al Client en el qual se l'informarà de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, que no es podrà fer en dia inhàbil. No obstant això, en el supòsit del Servei Telefònic Fix, el retard total o parcial pel Client en el pagament de les factures durant un període superior a (1) un mes des de la presentació podrà donar lloc a la suspensió temporal dels serveis contractats, amb avís al Client amb quinze (15) dies d'avançament, en el qual es comunicarà al Client la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, que no es podrà fer en dia inhàbil. La suspensió només afectarà els Serveis respecte del pagament dels quals s’hagi incorregut en mora.

La suspensió del servei no eximeix el Client de l’obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del Servei telefònic per impagament, el servei es mantindrà per    a les trucades sortints d’urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de les trucades de cobrament revertit i les del Servei de telefonia mòbil quan el Client es trobi a l’estranger. XFERA restablirà el Servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet per complet.

En el supòsit de suspensió temporal, si el Client hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum, en el cas de submissió d'XFERA a aquestes, o davant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, XFERA no suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s’estigui substanciant i el Client consigni de manera fefaent l’import degut, i en lliuri el corresponent resguard a XFERA.

La reconnexió dels serveis es farà d'acord amb les condicions vigents en aquest moment, i s'haurà d’abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el període de suspensió, XFERA podrà retirar del domicili del Client els equips llogats.

El Client podrà sol·licitar formalment amb una antelació de quinze (15) dies a la data efectiva desitjada, la suspensió temporal del Servei de telefonia fixa a través d’una comunicació dirigida al Servei d’Atenció al Client. La durada de la suspensió no serà inferior a un (1) mes ni superior a tres (3) mesos. El període de suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. En aquests casos, XFERA deduirà de la quota d’abonament de Client, el cinquanta per cent (50%) de l’import proporcional corresponent al temps afectat.

El retard en el pagament total o parcial de les factures d'XFERA superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal dels Serveis en dues ocasions, per mora en el pagament, donarà dret a XFERA a la interrupció definitiva dels Serveis i a la corresponent resolució del contracte.

En tot cas, el Servei podrà ser interromput d'acord amb la normativa vigent quan es produeixi una deficiència causada pel Client i que afecti a la integritat o seguretat de la Xarxa o a la prestació de Serveis a altres clients. Aquesta mesura cessarà quan el Client efectuï i comuniqui a XFERA la desconnexió de l’equip objecte de la deficiència.

XFERA podrà interrompre ocasionalment els Serveis per tal de fer treballs de millora, tasques de reparació, canvis d’equipament o per motius anàlegs, si bé aquestes interrupcions seran tan breus como sigui possible i es faran, preferentment i sempre que sigui possible, en horaris de mínim consum. El Client accepta la necessitat de consentir tals interrupcions i que XFERA no estarà obligada a compensar-lo, excepte en la quantia de les indemnitzacions previstes en l’apartat “Responsabilitat d'XFERA” d’aquest Contracte, que corresponguin.

9. Duració i terminació

Aquest Contracte es constitueix per temps indefinit. XFERA té dret a resoldre el Contracte per les causes generals d’extinció dels contractes i per les causes esmentades en les CGC. Serà causa de resolució automàtica del present Contracte a instàncies d'XFERA l’extinció de l’habilitació a XFERA per prestar el Servei quan això determini la impossibilitat de seguir-lo prestant, sense que en aquest cas es reporti    cap dret d’indemnització a favor del Client. Per la seva banda, el Client té dret a rescindir el Contracte en qualsevol moment remetent comunicació de rescissió, el model de la qual podeu trobar a la nostra pàgina Web, acompanyada d’una còpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent, al Servei d’Atenció al Client amb, almenys, dos dies hàbils d’antelació al dia en el qual desitgeu que es faci efectiva la baixa en el Servei.

El contracte s’extingirà, amb la consegüent interrupció definitiva del Servei, per les causes generals admeses en Dret i especialment per les següents:

 • Decisió del Client.
 • Incompliment greu de les obligacions derivades del Contracte, o utilització del Servei contrària a la bona
 • Retard en el pagament del Servei per un període superior a tres (3) mesos o suspensió temporal del Contracte en dues ocasions per demora en el pagament segons el que es disposa en aquestes
 • Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut del

En supòsits excepcionals en els quals sigui necessari per motius tècnics, operatius o de servei, o en el cas que el Servei s’interrompi definitivament, el Client haurà de retornar els dispositius i/o terminals propietat d'XFERA.

En aplicació de les obligacions imposades a XFERA com a operador de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, XFERA es reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre el Servei en qualsevol moment, en cas que comprovi que les dades identificatives facilitades pel Client són falses, incorrectes o incompletes.

En cas que el Client no presenti sol·licitud de conservació de numeració, la terminació del Contracte per qualsevol causa podrà donar lloc a la pèrdua de la numeració assignada en el termini d’un mes des de la data de terminació.

10. Modificacions de les CGC

XFERA podrà modificar les presents CGC, així com les tarifes vigents en cada moment, i ho notificarà al Client afectat per la modificació amb una antelació mínima d’un (1) mes a la data de l'entrada en vigor, que s’indicarà expressament. Si el Client no accepta les noves condicions i ho notifica a XFERA, podrà rescindir el contracte de manera anticipada i sense cap penalització. Si, transcorregut un (1) mes des de la notificació per XFERA, el Client no ha manifestat expressament la seva disconformitat, o continua utilitzant el Servei després de l’entrada en vigor de la modificació anunciada, s’entendrà que accepta les modificacions proposades.

11. Canvis de domicili, de número telefònic o de titular

El Client podrà sol·licitar el canvi del domicili en el qual rep els Serveis contractats a través del Servei d’Atenció del Client. Si, per raons tècniques, XFERA no pot prestar els Serveis al nou domicili, el Client podrà donar per acabat el Contracte de forma anticipada i sense cap penalització.

Si el canvi de domicili és tècnicament possible, el Client només haurà d’abonar la tarifa vigent per canvi de domicili. En cas de lloguer de dispositius de telefonia i/o Internet, el Client haurà de traslladar sota la seva responsabilitat els equips associats a aquests Serveis al nou domicili.

Quan calgui canviar el número de telefonia mòbil o fixa del Client, ja sigui per imperatius tècnics o perquè ho exigeix la normativa vigent, XFERA us comunicarà aquest canvi i els seus motius amb un preavís que serà de tres (3) mesos en el cas de telefonia fixa, i us comunicarà el nou número assignat, sense que el Client tingui dret a indemnització per aquest concepte. No obstant això, XFERA adoptarà les mesures oportunes perquè el Client pugui conservar el seu número telefònic en canviar d’operador d'acord amb la normativa i condicions que ho regulin. A més, el Client podrà sol·licitar el canvi de número de telèfon en qualsevol moment.

En cas de canvi de titular, tant l’actual com el nou, declaren que totes les dades facilitades al Servei d’Atenció al Client d'XFERA són correctes i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat les presents CGC. La data de canvi de la nova responsabilitat de pagament serà l’endemà de la confirmació del canvi de titular per part d'XFERA, un cop que XFERA hagi rebut la documentació necessària complimentada correctament. No obstant això, el canvi de titularitat no exonera el titular actual del pagament de les quantitats reportades fins a la data del canvi.

12. Cessió

XFERA es reserva el dret de transmetre els drets i/o obligacions derivats de les presents CGC a una empresa pertanyent al seu mateix grup empresarial o a un tercer operador de comunicacions electròniques sense necessitat de demanar el consentiment exprés del Client, i li ho comunicarà almenys amb un (1) mes d’antelació. El Client que no desitgi acceptar la cessió podrà rescindir el contracte de manera anticipada i sense cap penalització.

13.Nul·litat

La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa de qualsevol de les presents CGC no afectarà la validesa de les restants condicions, que romandran vigents i seran vinculants per a les parts.

14. Llei aplicable i fur competent

La legislació aplicable a la relació que uneix les parts és l’espanyola, i la jurisdicció competent serà aquella que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció dels consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, amb exclusió de qualsevol altre jurisdicció aplicable, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid capital per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquests termes i condicions.

Condicions específiques per als serveis de telefonia fixa i accés a internet de banda ampla

1.Objecte

Les presents condicions específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Fixa i d’Accés a Internet de Banda Ampla, ja sigui de manera independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.

2. Instal·lació i activació de la línia

Les condicions d’instal·lació i activació del Servei dependran de si aquest es presta sobre una línia de fibra òptica. XFERA donarà accés al Servei sobre fibra òptica únicament en llocs que disposin de la infraestructura adient. Podeu consultar les àrees de cobertura a la nostra Pàgina Web o al Servei d’Atenció al Client.

2.1 Fibra òptica

Si el Client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, és necessari que XFERA o una altra empresa que actuï pel seu compte, en faci la instal·lació al domicili del Client. Amb aquesta finalitat, després de la signatura de les presents Condicions Generals i Específiques, un tècnic d'XFERA o d’empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà al domicili del Client en la data acordada amb ell.

El Client autoritza expressament XFERA i els tècnics designats per XFERA l’accés al seu domicili i a les instal·lacions i equips que calguin per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s’estén al cas en què calgui fer alguna acció per a la correcta prestació o manteniment del Servei, així com, si escau, en el moment de la retirada de l’Equip.

El Client haurà de proporcionar al tècnic l’entrada a la ubicació de l’edifici en què es trobi l’accés per a la Fibra Òptica en cas que hagi estat desplegat en el seu interior.

XFERA durà a terme les següents accions per a la instal·lació del Servei:

 • Connexió de la línia de Fibra Òptica exterior a la xarxa de l’edifici del Client.
 • Estesa de cable per l’interior de l’edifici o per façana fins al domicili del
 • Instal·lació al domicili del Client d’un punt de terminació de xarxa òptica.
 • Instal·lació al domicili del Client d’un ONT Router
 • Connexió dels equips instal·lats amb un màxim d’1,5
 • XFERA podrà modificar els elements que cal instal·lar o les accions que cal realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats del servei en cada

El Client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis i que, en el cas de Fibra Òptica, això no suposa la baixa automàtica de tots els serveis que el Client pugui tenir contractats prèviament amb XFERA o amb un altre operador. El Client pot mantenir el seu servei d’Accés a Internet, si el té, així com els serveis associats.

En aquest mateix cas, la baixa del Client en el servei d’Accés a Internet en el seu anterior operador és responsabilitat del propi Client. En cas que el Client vulgui donar-se'n de baixa, haurà d'adreçar-se a l'anterior operador.

Tant en el cas d’instal·lació i activació del Servei de Fibra Òptica, el Client declara que compta amb els permisos i llicències de tercers que, si escau, siguin necessaris per a la instal·lació i prestació del Servei. En tot cas, XFERA queda eximida de responsabilitat davant d'aquests tercers.

La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica que XFERA ha de dur a terme donarà dret a XFERA a rescindir el present Contracte de manera immediata i a facturar al Client les despeses que s’hagin generat fins a la data de rescissió del Contracte.

3. Tarifes, facturació i pagaments

Les tarifes aplicables al Servei de Telefonia Fixa poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.

El consum mínim mensual que el Client ha de fer dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. En cas que no consumiu mensualment l’import mínim corresponent a la tarifa, XFERA us facturarà en aquest mes aquest import o, si escau, el que resti fins a aconseguir-ho.

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual. En aquest cas se n’informarà en les Condicions particulars aplicables a cada tarifa amb caràcter previ a la contractació. Aquesta quota fixa es reportarà a l’inici de cada període de facturació. En cas de baixa una vegada iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins a la data de la baixa.

Igualment, determinades gestions d'XFERA, sobre les quals s’informarà amb caràcter previ, poden comptar amb uns imports addicionals.

XFERA podrà exigir la constitució de dipòsits de garantia, en el moment de contractar el Servei Telefònic Fix o durant la vigència del Contracte quan:

 1. El Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat,
 2. S’hagin contret deutes per altre/s Contracte/s d’abonament, vigents o no, o es retardi de manera reiterada el pagament dels rebuts. El dipòsit podrà constituir-se en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del

Els dipòsits no seran remunerats. XFERA en demanarà la constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà al client un termini no inferior a quinze (15) dies per a la constitució o per a l’abonament de les quantitats pendents.

Si el dipòsit no es constitueix, XFERA podrà desestimar la sol·licitud d’alta, suspendre el Servei i donar de baixa el Client si no constitueix el dipòsit al cap de deu (10) dies a partir d'un segon requeriment. Els dipòsits sol·licitats seran per un import mai superior a la mitjana estimada de tres mesos de consum per Servei.

La devolució dels dipòsits es produirà: en el cas a), tan aviat com XFERA tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas b), quan quedi acreditat que en un any no ha existit cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es dona de baixa o sol·licita canvi de titularitat del seu Servei, XFERA podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent quedarà a la disposició del Client. Si el Client ha pagat tots els rebuts, el dipòsit se li retornarà íntegrament. El termini de devolució serà de quinze (15) dies a partir de l'endemà de la data de compliment de les condicions esmentades.

4. Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla

El Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla.

Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, us informem que la baixa en el Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla podria afectar el Servei Telefònic Fix i provocar la baixa d’aquest darrer Servei.

El Client també queda informat que la prestació del Servei pot implicar incompatibilitats amb els serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d’ascensor i serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional.

XFERA no garanteix el funcionament dels serveis esmentats que estiguin instal·lats abans de l’activació del Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla.

La velocitat contractada s'obtindrà utilitzant la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del Client. Aquesta velocitat podria veure’s limitada per les capacitats del dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se al Servei.

Quan s’utilitzin altres mitjans de connexió com wifi o altres, la velocitat en el dispositiu del Client pot veure’s limitada per les característiques pròpies del mitjà de connexió esmentat. En el cas de wifi, factors aliens a XFERA com l’estructura del domicili del Client, interferències amb altres xarxes wifi, les capacitats del dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final obtinguda pel Client.

A més dels factors aliens a XFERA esmentats que poden provocar una disminució de la velocitat obtinguda pel Client, és possible que la velocitat es vegi limitada en cas d’operacions de manteniment per part d'XFERA o en cas d’interrupcions del Servei.

5. Servei Telefònic Fix

En cas que el Client contracti el Servei Telefònic Fix, el servei es prestarà sobre la línia sobre la línia de Fibra Òptica.

Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, us informem que la baixa en el Servei Telefònic Fix podria afectar al seu torn el Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla i provocar la baixa d’aquest darrer Servei.

El Servei Telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client rebi al terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet al Client fer trucades des de la mateixa línia.

En el cas de prestació del servei sobre la línia de Fibra Òptica, el Client pot mantenir el seu Servei Telefònic anterior, si en té, així com els serveis associats. En aquest cas, la baixa del Client en el Servei Telefònic de l'anterior operador és responsabilitat del propi Client. En cas que el Client vulgui donar-se'n de baixa, haurà d'adreçar-se a l'anterior operador.

Per a gaudir d’aquest Servei, el Client autoritza XFERA a fer totes les actuacions a la xarxa necessàries per garantir la recepció de les trucades destinades a la seva numeració geogràfica.

XFERA activarà els Serveis telefònic fix i Internet de Banda Ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l’acceptació pel Client d’aquestes CGC.

L’activació dels citats Serveis tindrà lloc el mateix dia en què XFERA finalitzi la instal·lació al domicili del Client de manera satisfactòria o bé una vegada comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent.

Aquest termini d’activació es denomina temps de subministrament de la connexió inicial, a l’efecte de les obligacions vigents de qualitat a què està sotmès XFERA. L’incompliment del citat compromís de temps de subministrament de connexió inicial per part d'XFERA suposarà una indemnització al Client a raó d'un euro per dia natural de retard, fins a un màxim de noranta (90)

En cas que concorrin causes tècniques que impossibilitin la prestació del Servei per part d'XFERA, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de la llar del Client o altres supòsits no imputables a XFERA pels quals XFERA no pogués prestar el Servei, com ara causes de força major o altres imputables al Client, el Client no tindrà dret a cap indemnització.

XFERA es compromet a prestar els Serveis contractats d'acord amb els compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent aplicable.

XFERA facilita l’accés gratuït del Client als serveis d’emergència, així com informació sobre la ubicació de la persona que efectua la trucada, en funció, en aquest cas, de la capacitat dels sistemes de la Comunitat Autònoma en què es trobi el Client en el moment de trucar als referits serveis.

Si el Client sol·licita que les seves dades s’incloguin en les guies d’abonats mitjançant la marcació de la casella corresponent, XFERA comunicarà les dades que el Client indiqui a la Comissió Nacional dels

Mercats i la Competència perquè els posi a disposició de les entitats que elaboren les guies i/o presten serveis d’informació.

XFERA lliurarà al Client o instal·larà al seu domicili, en cas que el Client no compti amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, els següents equips (a l’efecte de les presents CGC, l’Equip):

 • ONT / Router wifi (en cas de Fibra òptica);
 • Un punt de terminació de xarxa òptica (PTRO) en installacions de Fibra; (v) Cablat amb els límits descrits en les presents CGC;
 • Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat per XFERA al Client per a la correcta prestació dels

Les característiques tècniques de l’Equip que XFERA lliura i instal·la per oferir el servei al Client estan subjectes a possibles canvis. S’informarà el Client dels possibles canvis a través de la nostra Pàgina Web  i  a través del Servei d’Atenció al Client.

XFERA configurarà o facilitarà instruccions per a la configuració dels Equips proporcionats al Client. Excepte en cas d'oposició del Client, XFERA podrà crear un segon canal independent en l’Equip a través del qual es prestarà el Servei, sense cost ni afectació de la qualitat del Servei contractat, per tal de prestar Serveis addicionals, com ara la possibilitat de compartir Internet de banda ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel Client per al seu Servei d’Accés a Internet de Banda Ampla. El Client podrà desactivar aquesta compartició en qualsevol moment a través del Servei d’Atenció al Client d'XFERA.

XFERA cedeix l’Equip al Client en règim de cessió/lloguer, excepte indicació expressa en contra per part d'XFERA. El Client és responsable de l’ús adequat de l’Equip, així com de la seva no manipulació. XFERA s’encarregarà del manteniment de l’Equip cedit, així com de la substitució en cas d’avaria.

El Client s’obliga a retornar l’Equip a XFERA en un estat d’ús i conservació apte per a la correcta utilització, amb sol·licitud prèvia d'XFERA, en qualsevol moment i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes després de la baixa del Servei. Si el Client no retorna l’Equip en aquest termini, XFERA aplicarà la penalització que s’especifica a la caràtula del Contracte.

Si XFERA lliura algun tipus de programari o algun equip o terminal autoinstal·lable, el Client haurà de seguir les instruccions d’instal·lació facilitades per XFERA. XFERA no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els programaris d’ajuda a la instal·lació facilitats ni es responsabilitza dels danys o alteracions que, amb motiu de la seva execució, puguin produir-se en el sistema informàtic del Client (configuració, programari i/o maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

10. Garantia de terminal i Servei Postvenda

Sens perjudici d'allò indicat anteriorment, si existeixen terminals o equips associats al contracte que són adquirits pel Client a XFERA o a un tercer amb qui XFERA hagi arribat a un acord sobre aquest tema, aquests equips tenen un període de garantia legal des de la seva compra, lliurament o data d’instal·lació, acreditat amb la factura o albarà corresponent. XFERA ofereix en aquests casos un servei postvenda de tramitació de les reparacions amb un Servei d’Assistència Tècnica oficial reconegut pel fabricant dels citats equips.

No s'aplicarà aquesta garantia en els següents casos:

 • Substitució de peces de desgast com a conseqüència de l’ús normal de l’Equip.
 • Si l’Equip ha estat manipulat per un servei d’assistència tècnica no autoritzat per
 • Si la causa de la disconformitat és una instal·lació incorrecta per part del

Client o manipulació indeguda o amb elements/accessoris no originals del fabricant.

11. Manteniment

XFERA repararà les avaries que es produeixin en els equips cedits i relacionats amb la prestació del servei que hagin estat proporcionats per XFERA, i n'assumirà el cost sempre que s’hagin produït per causes no imputables al Client.

En cas que el Client detecti una avaria en l’Equip o un mal funcionament del Servei, haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció tècnica d'XFERA trucant al Servei d’Atenció al Client.

XFERA emprarà els mitjans que en cada moment consideri necessaris per resoldre la incidència.

Condicions específiques servei de telefonia mòbil

1. Objecte

Aquestes Condicions Específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Mòbil tant de manera independent com en modalitat convergent amb altres serveis.

El Client disposarà d’un termini de 60 dies des de la data de compra o recepció de la targeta SIM per activar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que la targeta hagi estat activada o utilitzada, XFERA podrà cancel·lar-la. El Client tindrà en aquest cas dret a recuperar l’import que hagi abonat per la targeta, amb sol·licitud prèvia al Servei d’Atenció al client.

XFERA tindrà en aquest cas, així com en cas de cancel·lació de l’alta per part del Client, el dret de cobrar les despeses de gestió corresponents a l’enviament de la targeta, sens perjudici d'allò que disposa la clàusula dedicada al dret de desistiment quan aquest sigui aplicable. Les despeses de gestió aplicables es comunicaran al client en les condicions particulars dels serveis contractats.

Les tarifes del Servei de Telefonia Mòbil poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.

El consum mínim mensual que el Client ha de fer dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. Si el Client no consumeix l’import mínim corresponent a la seva tarifa, XFERA li facturarà o descomptarà del saldo cada mes aquest import o, si escau, el que resti fins a aconseguir-ho.

Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual de la qual s’informarà en les Condicions particulars de cada tarifa abans de la contractació. Aquesta quota fixa es reportarà a l’inici de cada període de facturació. En cas de baixa una vegada iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins a la data de la baixa. Determinades gestions d'XFERA, de les quals s’informarà abans de la seva realització, poden implicar el càrrec d’imports addicionals.

Per garantir la facturació correcta dels serveis de dades en modalitat mòbil, XFERA podrà restaurar la connexió d’aquest servei cada 2 hores de connexió continuada. La restauració del servei consisteix en el reinici de la sessió de dades de manera automàtica.

La contractació dels Serveis de Telefonia Mòbil en modalitat post-pagament es regiran per allò previst en aquestes Condicions Generals i Específiques de Contractació.

El Client que hagi optat per la contractació del servei en modalitat pre-pagament pot recarregar el saldo de la seva Targeta a través de qualsevol dels mitjans de pagament oferts per XFERA, com ara targeta de dèbit o crèdit, targetes de recàrrega o en qualsevol dels establiments adherits i identificats amb el nostre distintiu.

A més, pot sol·licitar que les recàrregues s’efectuïn de manera automàtica en arribar una determinada data o saldo predeterminat. En aquest supòsit, les recàrregues es faran contra la targeta de crèdit o dèbit facilitada pel Client amb aquesta finalitat.

Si el saldo de la Targeta arriba a ser negatiu, l’import de la recàrrega següent es destinarà, totalment o parcialment, a compensar aquest saldo negatiu. El Client està obligat a reposar la totalitat dels imports corresponents a saldos negatius des de la data en què s’hagin produït.

Si el Client manté un saldo negatiu en la seva línia, fins i tot quan el Servei hagi estat donat de baixa, XFERA liquidarà l'import degut mitjançant un càrrec addicional a través de qualsevol dels mitjans de pagament registrats pel Client per efectuar les recàrregues.

El manteniment d’un saldo negatiu implicarà l’obligació per al Client de pagar un interès de demora igual a l’interès legal dels diners, així com les despeses ocasionades per la gestió del saldo deutor, que poden ascendir a vint (20) euros (IVA inclòs), i sens perjudici de les altres conseqüències que puguin derivar-se de l'incompliment, com ara la inclusió en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

El Client podrà consultar els seus detalls de consum i càrrecs a través de l'àrea personal Online.

3.2 Opció subscripció mensual

Si el Client ha optat per la contractació del Servei Telefònic Mòbil d'XFERA en aquesta modalitat, els conceptes fixos associats a la seva targeta SIM, com ara quotes o abonaments, s’abonaran

íntegrament amb càrrec al seu saldo disponible a l’inici del període de facturació. El saldo es recarregarà automàticament mitjançant càrrec mensual en targeta bancària de dèbit o crèdit per un import mínim de 10 euros.

En cas de consum íntegre del saldo abans de la finalització del període de facturació, el Client podrà sol·licitar, al marge de la quota mensual i a la seva elecció, la recàrrega per un import mínim de 10 euros o per quantitats superiors en múltiples de 10 euros.

Per contractar els serveis d'XFERA en aquesta modalitat és imprescindible que el Client compti amb una targeta bancària apta per al comerç electrònic i que permeti realitzar una verificació de seguretat.

Les quotes o bons associats a aquesta modalitat de contractació tenen una validesa d’un mes natural      des del primer dia del mes a l’últim, ambdós inclosos. En cas de contractació del servei una vegada iniciat el mes de referència, les quotes o bons tindran una extensió i preu proporcionals als dies restants des de   la contractació fins a l’últim dia d’aquest mes.

Una vegada consumits els minuts de trucades integrats en les quotes o bons, i consumit el saldo que pugui existir, el Servei d’emissió de trucades se suspendrà, excepte pel que fa a números gratuïts i d’emergència, fins al primer dia del següent mes després del càrrec dels imports corresponents en

la targeta o, si escau, fins a l’ampliació dels serveis en el mes de referència. El servei de recepció de trucades no es veurà afectat per aquesta circumstància excepte en cas que la trucada en recepció porti costos associats (com ara costos d’interconnexió o trucades de cobrament a destinació).

En cas de consum del volum de dades mòbils contractat abans de la finalització del mes de referència, se suspendrà el servei de dades fins al primer dia del següent mes després del càrrec dels imports corresponents en la targeta o, si escau, fins a l’ampliació dels serveis en el mes de referència. Els consums realitzats al marge dels conceptes fixos cobrats per endavant es carregaran al saldo disponible en aquest moment. En cas que calgui ampliar els serveis associats a les quotes fixes, el Client podrà sol·licitar-ho a través de la seva àrea personal o mitjançant sol·licitud expressa al Servei d’Atenció al Client. El cost de l’ampliació dels serveis es carregarà a la targeta bancària del Client en el moment de la confirmació de la sol·licitud.

En cas de baixa del Servei, XFERA reintegrarà el saldo no consumit a la targeta bancària associada al  Client. No estan incloses en l’import de quotes ni abonaments l'emissió o recepció de trucades o el trànsit des de l’estranger (Servei Roaming), ni les trucades a serveis de tarificació addicional. Per accedir  a aquests serveis caldrà un saldo a favor del Client o l’ampliació del servei. Igual que en la modalitat de contractació amb domiciliació bancària, en qualsevol moment i/o de forma excepcional, XFERA podrà, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions del Client, sol·licitar garanties en els mateixos supòsits previstos per a això en les CGC.

4. Cobertura

XFERA prestarà el Servei exclusivament a les zones de cobertura del territori nacional en el qual estigui implantat. XFERA es compromet a prestar el Servei dins dels límits de cobertura i de l’estat de la tecnologia. En qualsevol cas, XFERA no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei a causa de condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que n'impedeixin o impossibilitin la prestació.

5. Obligacions d'identificació en cas de contractació en modalitat de subscripció mensual

Per contractar el servei en aquesta modalitat és imprescindible un procés d’identificació i contractació. Les dades personals proporcionades durant el procés d'identificació es tractaran de la manera prevista a les CGC.

Amb la finalitat d’identificar-vos en els termes requerits per la legislació vigent, ens haureu de proporcionar les dades personals sol·licitades en el formulari de contractació via web i una fotografia del vostre DNI o passaport. L’ús de mitjans telemàtics com a canal de contractació fa imprescindible l’aplicació de mesures que permetin la comprovació efectiva de la identitat del contractant i el compliment de la normativa vigent. L’absència d’alguna de les dades necessàries, la seva incorrecció o la impossibilitat de verificar-les donarà lloc a un error que impedirà el registre i la contractació dels serveis. En cas que no estigueu d’acord amb aquest procediment de verificació de la identitat, podeu contractar a través d’altres canals de contractació, que podeu consultar a www.másmóvil.es.

6. Conseqüències de la suspensió del servei

Durant el període de 30 dies a partir de la data de suspensió del Servei, podreu rebre trucades (excepte quan us trobeu fora del territori nacional o es tracti de trucades de cobrament a destinació), SMS i MMS (“soft block”).

Una vegada transcorregut l'esmentat termini de 30 dies sense que hagi cessat la causa de la suspensió, es bloquejarà també la recepció de trucades, SMS i MMS (“hard block”). Una vegada transcorreguts 90 dies des de la data de la suspensió sense que hagi cessat la causa, XFERA bloquejarà la targeta SIM de manera permanentment, i el contracte amb XFERA quedarà rescindit definitivament pel que fa a aquest Servei.

XFERA podrà rescindir de manera unilateral el Contracte pel que fa a aquest Servei quan consideri que el corresponent Servei telefònic mòbil és inactiu.

El Servei es considerarà inactiu quan transcorrin 4 mesos seguits sense que s'hagi fet cap consum de serveis facturables. XFERA es reserva la facultat de reclamar al Client l’import de l’eventual saldo negatiu, més els interessos i despeses derivats de la reclamació.

Fins al bloqueig permanent és possible abonar les factures pendents, recarregar saldo i fer trucades d’emergència al número 112, així com fer trucades al Servei d’Atenció al Client al número 2377.

CONDICIÓ PARTICULAR DE  PERMANÈNCIA

En cas de compra o cessió/lloguer subvencionats o en condicions avantatjoses per al Client dels Equips o terminals, vinculada o no aquesta compra o cessió a un pla de preus específic i/o a l’aplicació de determinats descomptes, així com en cas d’aplicació de determinats descomptes sobre el preu dels Serveis, el Client es compromet a romandre donat d’alta en aquest Contracte durant el termini i en les condicions que es detallen en la caràtula, a partir de la data de la signatura. En cas que el Client causi baixa anticipada en el Contracte per qualsevol motiu, no pagui a XFERA quantitats degudes i això porti a la interrupció definitiva del Servei, incompleixi el Contracte, faci ús il·lícit del Servei o canviï el pla de preus contractat per un altre amb un compromís de consum o amb una quota menor, haurà de pagar a XFERA la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que resti per complir-lo, i fins al màxim que es detalla a la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no atendre als pactes i en funció dels beneficis rebuts prèviament. En cas que XFERA no pugui prestar el Servei per causes tècniques alienes al Client, aquest haurà de tornar els equips i terminals lliurats per XFERA en un termini de quinze dies des de la comunicació per part d'XFERA  al Client de la impossibilitat de prestació del servei. El Client haurà de tornar els equips i terminals de la mateixa manera en què se'n va fer el lliurament inicial. En cas que el Client no torni els equips i terminals en el termini assenyalat, haurà d’abonar a XFERA la quantitat detallada a la caràtula.

Si, durant la vigència del termini de permanència assenyalat, el Client sol·licita un canvi de domicili a una àrea geogràfica on XFERA no pugui prestar el Servei per causes tècniques, el Client haurà de pagar a XFERA la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que resti per complir-lo, i fins al màxim que es detalla a la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no atendre els pactes i en funció dels beneficis rebuts prèviament.

DRET DE DESISTIMENT APLICABLE ÚNICAMENT EN CAS DE CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA O FORA D’ESTABLIMENT

Es reconeix al Client el dret de desistiment del present contracte en el termini de 14 dies naturals a partir de la signatura. En cas d’alta en XFERA amb portabilitat des d’un altre operador d'origen, informem que l’exercici del dret de desistiment no suposarà la tornada automàtica a l’operador d'origen, i en aquest cas el Client haurà de gestionar una nova portabilitat amb el seu operador d'origen.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o per correu electrònic) afegint el “Núm. de la comanda”. Per a això, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment disponible a la nostra Pàgina Web (https://parlem.com/wp-content/uploads/2021/02/FORMULARI-DE-DESISTIMENT-cat.pdf).

Podrà enviar la comunicació exercint el dret de desistiment per correu electrònic a hola@MÁSMÓVIL.com o a la direcció postal: Av de la Vega 15, 28108, Alcobendas (Madrid, Espanya).

L’exercici del Dret de Desistiment comportarà l’obligació de retornar els equips o terminals lliurats per XFERA per a la prestació del Servei en el seu embalatge original, en perfecte estat, inclosos tots els accessoris i preparat. Només s’admetrà la devolució de productes que no presentin signes d’estar danyats. El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes objecte de devolució que siguin conseqüència d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes objecte de devolució. Per a més gran seguretat, el Client podrà introduir el document de desistiment en el paquet degudament emplenat i signat. Com a conseqüència de l’exercici del Dret de Desistiment, el Client haurà de retornar o lliurar directament els productes (Terminals o dispositius) a l’adreça indicada en aquest apartat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a XFERA la decisió de desistiment del contracte. Igualment, haurà d’assumir el cost directe de devolució dels productes facilitats

per XFERA. No obstant això, us informem que podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes retornats correctament o fins que rebem prova inequívoca de la devolució, segons quina condició es compleixi en primer lloc.

En cas de desistiment, XFERA retornarà al Client tots els pagaments rebuts en un màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informi a XFERA del seu desistiment.

En cas de desistiment, si XFERA ha instal·lat i/o activat el Servei per expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i abans que el Client l'hagi exercit, XFERA tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació efectuada i el consum efectuat fins al moment i, de manera proporcional, les quotes previstes en les Condicions Generals i Particulars de cada tarifa en què hagi incorregut el Client.

Si el Client desisteix del Contracte i el preu a abonar ha estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit (per XFERA o per un tercer amb acord previ amb XFERA), el desistiment implicarà alhora la resolució del crèdit sense penalització.

Si el Client gaudeix d’una prestació d’un servei comercialment descatalogat amb MÁSMÓVIL i contracta un nou servei en virtut d’aquest Contracte, en desistir d’aquest, no serà possible restablir la prestació del servei original, malgrat la qual cosa, XFERA farà el possible perquè el Client no en surti perjudicat.

Condicions particulars de Parlem

 1. OBJECTE

1.1 PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (d’ara endavant “PARLEM”) amb C.I.F. A-65851446, i domicili a C/ Badajoz 145, 2ª planta, 08018 Barcelona.
08005 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona  en el Tom 43.394, Foli 142, Full B428187, Inscripció 1, serà responsable del Servei d’Atenció al Client, reclamacions, facturació i cobrament pels serveis de comunicacions  electròniques  d'XFERA  (XFERA  MÒBILS,  S.A.O., amb NIF A82528548 i domicili a Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas) – d’ara endavant “Serveis”-, sempre en nom i representació, i per delegació seva.

2. SERVEI DE FACTURACIÓ I COBRAMENT

 • El Client accepta que PARLEM, per delegació d'XFERA, s’encarregui de dur a terme les gestions de facturació i cobrament dels Així doncs, PARLEM enviarà mensualment les factures corresponents als Serveis prestats per XFERA, i procedirà al seu cobrament pels mitjans de cobrament designats en el moment de la contractació dels Serveis.
 • Igualment, PARLEM podrà facturar al Client altres serveis prestats directament per PARLEM conjuntament amb els Serveis, identificant correctament i en tot moment la identitat de cada prestador.
 • El Client s’obliga en aquests termes a abonar les factures que PARLEM li presenti en els termes establerts en les condicions generals d'XFERA – d’ara endavant “CGC”-.
 • En cas que el Client dels Serveis sota modalitat de post-pagament hagi optat pel pagament del servei mitjançant domiciliació bancària, haurà de signar una Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe per als pagaments de caràcter recurrent a favor de
 • Totes les clàusules referents a la facturació i cobrament dels Serveis contingudes en les CGC s’interpretaran en el sentit que totes les tasques indicades seran dutes a terme i / o desenvolupades per PARLEM per delegació d'XFERA, i no per XFERA directament, i en el sentit que el Client mantindrà tota relació i / o interacció sobre aquest tema amb PARLEM, i no amb

3. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

 • Existeix a la disposició del Client un Servei d’Atenció al Client que PARLEM presta en nom i representació d'XFERA i per delegació d’aquest, al qual el Client podrà remetre sol·licituds d’informació, queixes, reclamacions o qualsevol incidència relacionada amb la prestació dels Serveis.
 • El Client, sens perjudici d'allò que es disposa en les CGC, podrà comunicar-se amb el Servei d’Atenció al Client a través dels mitjans següents:
  • Per telèfon: trucant gratuïtament al telèfon 1713 o al (+34) +34 93 547 88 60 si truca des de l’estranger (el cost d’aquestes trucades serà el preu aplicable per a l’operador telefònic a través del qual truqui el Client).
  • Per escrit a la següent adreça: PARLEM, Servei d’Atenció al Client, C/ Badajoz 145, 2ª planta, 08018 Barcelona.
  • Enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic atencioalclient@parlem.com
 • Totes les clàusules referents al servei d’Atenció al Client contingudes en les CGC, s’interpretaran en el sentit que totes les tasques indicades seran dutes a terme i / o desenvolupades per PARLEM per delegació d'XFERA, i no per XFERA directament, i en el sentit que el Client mantindrà tota relació i / o interacció sobre aquest tema amb PARLEM, i no amb Aquesta Clàusula s'entendrà sens perjudici que PARLEM pugui derivar puntualment a XFERA alguna consulta o gestió del Client per a assumptes tècnics concrets en els quals es requereixi la col·laboració d'XFERA en la seva condició de Prestador dels Serveis.
 • De conformitat amb la Clàusula 3.2. anterior, el Client s'adreçarà als canals del Servei d’Atenció al Client de PARLEM indicats per a qualsevol consulta i / o gestió, i no als canals indicats en les
 • Existeixen fulles de reclamacions a la disposició del consumidor al domicili social de PARLEM a l’adreça indicada en la Clàusula 2.
 • Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o per correu electrònic) afegint el “Núm. de la comanda”. Per a això, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment disponible a la nostra Pàgina Web (https://parlem.com/wp-content/uploads/2021/02/FORMULARI-DE-DESISTIMENT-cat.pdf)
  Podrà enviar la comunicació exercint el dret de desistiment per correu electrònic a atencioalclient@parlem.com o a la direcció postal: C/ Badajoz 145, 2ª planta, 08018 Barcelona.

4. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

4.1 El tractament de les dades de caràcter personal del Client es regirà pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa que sigui aplicable.

4.2 XFERA ostenta la condició de Responsable del Tractament de les dades del client que són recollides per a la prestació dels Serveis, i això s'aplicarà també a les activitats efectuades per PARLEM segons allò disposat, en la seva qualitat d’encarregat del tractament per compte d'XFERA.

Velocitat dels serveis d’accés a internet

La informació de velocitat d’internet s’ha elaborat seguint les directrius establertes en el reglament (UE) 2015/2120, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, pel qual s’estableixen les mesures en relació amb l’accés a una xarxa oberta i que modifica la Directiva 2002/22 / CE.

* La velocitat mínima dependrà, fonamentalment, de la distància de la seva llar a la central telefònica on està connectat i de l’estat del seu parell de coure. També, si accedeix a internet via Wi-Fi, la velocitat mínima variarà, entre altres motius, per les possibles interferències provocades per altres xarxes WIFI properes i per l’estructura o distribució de l’immoble.

** Percentatge de velocitat mínima respecte a la normalment disponible. La velocitat mínima dependrà, fonamentalment de l’estat del cablejat (fibra) i de si la connexió es fa per wxarxa WIFI, entre altres variables, per les possibles interferències d’altres xarxes WIFI properes i per l’estructura o distribució de l’immoble.

Vols fer-te’n client?
Laia-web