TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS SERVEIS OFERTS PER PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L. (d’ara endavant “PARLEM”).1. El tractament de les dades de caràcter personal del Client es regirà per la Llei Orgànica 15/1999 de Tractament de Dades de Caràcter Personal, el Reglament de desenvolupament de la mateixa aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007 i altra normativa que sigui aplicable.

2. El Client accepta que les seves dades de caràcter personal, tant les incloses en els corresponents formularis com totes les que es generin al llarg de la relació contractual, seran incorporades a fitxers automatitzats i no automatitzats dels quals és responsable PARLEM, i que seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis contractats amb PARLEM i tota la relació entre PARLEM i el Client així com per gestionar i mantenir la relació contractual amb el Client. Les dades subministrades pel Client seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L. que es troba registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

3. El Client accepta que PARLEM podrà comprovar la seva solvència en fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit els responsables dels quals prestin aquest servei de conformitat amb la normativa vigent, dades que seran tractades per PARLEM amb la fi d’avaluar la solvència del Client a l’hora de contractar així com amb finalitats estadístiques. De la mateixa manera, el Client accepta que en cas d’impagament de qualsevol factura emesa per PARLEM, les seves dades podran ser cedides a fitxers comuns de solvència patrimonial i crèdit (ASNEF o uns altres) i en entitats que prestin a PARLEM serveis de recobrament de deutes.

4. En cas que així ho hagi indicat en el corresponent formulari de contractació, el Client accepta que PARLEM pugui enviar-li comunicacions de caràcter publicitari o promocional per mitjans electrònics.

5. PARLEM no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens atorga amb la signatura del present Contracte. El Client podrà revocar el seu consentiment a qualsevol moment. En cas que el Client revoqui el seu consentiment, aquesta revocació no afectarà a la licitud del tractament de dades realitzat per la nostra entitat amb anterioritat a la seva revocació.

6. Les seves dades es cediran a tercers proveïdors, únicament quan sigui necessari per a la prestació de serveis per compte i en nom de PARLEM subscrivint en tot cas un contracte d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En tal suposat, aquests proveïdors quedaran subjectes a l’obligació de confidencialitat i a les altres obligacions establertes per la normativa de protecció de dades.

7. PARLEM no precisa realitzar transferències internacionals de les seves dades personals a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea.

8. Les dades personals que el Client ens proporcioni es conservaran durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable en relació amb les finalitats legítimes de tractament de les seves dades personals. Després de la finalització de la relació entre el Client i PARLEM, les seves dades seran tractades únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

9. Si el Client considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) a través d’adreça postal C/ Jorge Juan nº 6. 28001 Madrid.

10. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició, respecte dels tractaments de dades realitzades per PARLEM, el Client pot dirigir-se a PARLEM a l’adreça Carrer Àlaba, 61, 5º, 08005 – Barcelona, o bé pot fer-ho a través correu electrònic remès a l’adreça atencioalclient@parlem.com. La sol·licitud del Client haurà de complir els requisits mínims establerts a la normativa de protecció de dades, especialment els establerts en l’article 25 i concordants del Reglament aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007, i haurà d’estar signada i acompanyada de còpia del document identificatiu (DNI o passaport) del Client de tal manera que es pugui comprovar l’autenticitat de la signatura. El Client podrà utilitzar els canals abans ressenyats per revocar el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions de caràcter publicitari o promocional per mitjans electrònics.

11. En compliment de la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, les seves dades personals seran conservades per PARLEM durant un mínim de dotze (12) mesos des de la data de les comunicacions, en els termes establerts en la legislació vigent.

 

 

 

 

 

 

  • Objecte

 

 

MÁSMÓVIL TELECOM 3.0, S.A.O. (MÁSMÓVIL) amb domicili social en Avinguda de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid), Espanya, i CIF A84633643, Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 22.632, Foli 23, Secció 8ª; Fulla M-404717, Inscripció 1ª, és un Operador de telecomunicacions que ofereix els serveis descrits en la clàusula següent (el “Servei” o els “Serveis”).

 

Aquestes Condicions Generals de Contractació (“CGC”) regiran les relacions entre el Client del Servei (el “Client”) i MÁSMÓVIL en relació amb els Serveis contractats.

La lectura de les CGC pel Client és condició necessària i prèvia a l'activació dels Serveis, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC, que també estan publicades a la pàgina Web de MÁSMÓVIL  www. MÁSMÓVIL.es (“nuestra “Página Web”).

 

2. Descripció de serveis

 

Servei Telefònic Fix: El Servei Telefònic Fix, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client pugui rebre i realitzar trucades en la seva línia, així com altres facilitats bàsiques i serveis addicionals associats.Servei Telefònic Mòbil: Aquest Servei comprèn la prestació del Servei Telefònic de trucades des de Mòbil i els Serveis associats de comunicacions electròniques (incloent el Servei d'Accés a Internet des de mòbil) i serveis de valor afegit associats que el Client sol·liciti. Per prestar aquest Servei, MÁSMÓVIL lliurarà al Client una targeta SIM que podrà utilitzar-se en qualsevol dispositiu mòbil lliure. El Servei es prestarà al territori nacional. Fora del mateix el Client pot rebre el Servei sol·licitant l'activació del Servei telefònic mòbil cursat des de l'estranger, (“Servei Roaming” o “Servei en Itinerància”). S'informa que la seva alta en el citat servei pot implicar el cobrament de tarifes especials en les seves comunicacions rebudes i realitzades a l'estranger segons la normativa vigent a cada moment.

Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla: Aquest Servei comprèn, amb independència de la tecnologia que s'utilitzi: (i) Accés a Internet de Banda Ampla amb navegació 24 hores a la velocitat d'accés contractada. A causa de les característiques tècniques del Servei, aquesta velocitat és màxima, és a dir, MÁSMÓVIL no pot garantir a tot moment la velocitat d'accés que el Client hagi contractat; i (ii) els Serveis addicionals associats.Per als Serveis Telefònic Fix i Telefònic Mòbil, si el Client no disposa de numeració MÁSMÓVIL  li assignarà una. Els Serveis Telefònic Fix i Mòbil de MÁSMÓVIL inclouen, si escau, la portabilitat del número de telèfon que el Client tingués amb el seu anterior operador. Per a això, el client haurà de sol·licitar-la mitjançant l'emplenament de la Sol·licitud de Portabilitat, a fi que es pugui tramitar la portabilitat dels serveis de telefonia fixa o mòbil en el seu anterior operador. La portabilitat es durà a terme d'acord amb els processos de tramitació de portabilitat establerts en el respectiu document d'Especificació Tècnica dels Procediments Administratius per a la Conservació de la Numeració en cas de canvi d'operador, aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.


Els Serveis se li ofereixen exclusivament com a Client final i per a un ús basat en la bona fe. En particular, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, no està permès:


a) La utilització contrària a les lleis espanyoles, o que infringeixi els drets de tercers o el bon ús dels Serveis que són solament per a ús personal i particular del Client, sent responsable del control de l'accés als mateixos.
b) La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu,il·legal,racista, xenòfob o difamatori.

c) La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés, o contravenint el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

d) La revenda de tràfic o dels Serveis o la comercialització o explotació econòmica delsmateixos per qualsevol mitjà o sistema.

e) La comunicació amb numeració dedicada a l'encaminament de trucades, és a dir, que ofereixen, com a servei comercial, l'encaminament de la trucada cap a un altre número diferent a l'anomenat.

f) L'ús objectivament irregular o fraudulent dels Serveis, com: “vigilabebés”;“walkytalky”; o ús excessiu de la línia, entenent com a excessiu trucades amb durada superior a 1 hora de mitjana o trucades encadenades a un o diverses destinacions durant més de 6 hores; trucades únicament, o en la seva majoria, a serveis de tarificació addicional o valor afegit; utilització dels Serveis per a enviaments de comunicacions comercials no sol·licitades; enviament de grans missatges per bloquejar servidors aliens; realització de comunicacions no sol·licitades quan les mateixes puguin catalogar-se com a tràfic irregular. En particular, el Client no haurà d'utilitzar els Serveis per enviar correus no sol·licitats o massius (“spam”) o fer qualsevol ús dels llistats de correu amb destinació a qualsevol persona que no hagi donat permís per ser inclosa en tal procés.

En aquests supòsits, MÁSMÓVIL podrà resoldre el Contracte o bloquejar els Serveis afectats temporalment fins a esclarir les circumstàncies de l'ús irregular del Servei o canviar la tarifa, prèvia comunicació al Client. En aquest últim cas el Client podrà resoldre el Contracte respecte del Servei concret en els termes en ell acordats.

 

3.  tarifes, facturació i pagaments

 

S'aplicaran als Serveis els preus i càrrecs corresponents segons les tarifes i altres condicions generals i/o particulars, ofertes o promocions vigents a cada moment. Qualsevol modificació de les tarifes es comunicarà al Client per qualsevol mitjà que MÁSMÓVIL consideri apropiat perquè el Client tingui constància de tal modificació i de les noves tarifes.

 

 El Client tindrà disponibles a tot moment aquestes tarifes a la nostra Pàgina Web. L'accés als serveis d'emergència és gratuït.


La factura serà mensual i desglossarà el Servei bàsic així com la resta de Serveis contractats per conceptes facturats dins de cada Servei, incloent els corresponents als supòsits de venda o cessió/lloguer d'equips. Si per raons tècniques no fos possible facturar al Client en el mes immediatament posterior a la meritació, MÁSMÓVIL podrà

facturar-ho en els mesos posteriors.Les quotes d'abonament es facturaran per períodes mensuals vençuts. Els serveis mesurats es facturaran per períodes mensuals segons el consum efectuat en el mes anterior. L'anterior és sense perjudici de l'indicat en les condicions específiques de

contractació de cada Servei de les presents CGC.


En els Serveis telefònic fix i d'internet de banda ampla fixa, les quotes d'abonament mensual inclouen el manteniment de xarxa fins al PTR(Punt de Terminació de Xarxa, en el cas d'ADSL) o PTRO (Punt de Terminació de Xarxa Òptic, en el cas de Fibra).

 

La primera factura inclourà les quotes d'alta, activació i, si escau, les d'instal·lació i/o manteniment. Si escau, també contindran el preu dels equips adquirits i de configuració dels Serveis, tret que el pagament d'aquest preu estigui ajornat o diferit, en aquest cas inclourà la part proporcional corresponent al primer mes en funció del nombre de mesos de pagament ajornat. Així mateix, inclourà les quotes recurrents que siguin aplicable des del moment d'activació del Servei dins del període facturat.El Client té dret a escollir un mitjà de pagament entre els comunament utilitzats en el tràfic comercial. Per utilitzar un mitjà de pagament diferent a la domiciliació bancària, (que és el mitjà de pagament establert per defecte, tret que una altra cosa s'indiqui en les condicions particulars), podrà comunicar amb el Servei d'Atenció al Client.

Les reclamacions del Client per motiu de la facturació no justifiquen el retard en el pagament de les factures reclamades. Les factures no pagades al seu venciment reportaran un interès de demora igual a l'interès legal dels diners, les despeses ocasionades per la devolució del rebut i altres despeses administratives que poden ascendir fins a un màxim de 20 Euros (IVA inclòs), sense perjudici de les altres conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment, entre unes altres, la inclusió de les seves dades en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

 

MÁSMÓVIL podrà utilitzar per al cobrament de les quantitats degudes, si el Client així ho autoritza, les dades relatives a les targetes de crèdit o dèbit que haguessin estat facilitats pel mateix, igualment MÁSMÓVIL podrà executar els dipòsits, fiances i/o altres garanties si escau establertes en les condicions particulars per als casos permesos per la llei.

El Client consent expressament amb l'acceptació de les CGC que MÁSMÓVIL pugui emetre les factures corresponents al Servei en format electrònic (Factura Electrònica), tenint accés a les mateixes a través de la seva àrea personal online, accessible amb les claus d'accés que MÁSMÓVIL facilitarà al moment de la compra, o bé, per correu electrònic si així ho sol·licités. El Client podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment, tenint dret a sol·licitar l'emissió de factures de forma gratuïta en paper. Per realitzar aquesta revocació, haurà de comunicar-ho per escrit al Servei d'Atenció al Client.

Si a la finalització de la relació contractual, independentment de la modalitat de contractació, resultés un saldo a favor del Client, aquest podrà sol·licitar la seva devolució. MÁSMÓVIL podrà descomptar les despeses administratives i de gestió que poguessin reportar-se segons les tarifes vigents a cada moment. També correspondrà al Client aquest dret de compensació quan el saldo fos a favor de MÁSMÓVIL

 

.

MÁSMÓVIL podrà, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions del Client:

1. Sol·licitar al Client una bestreta, o efectuar un càrrec addicional en el seu compte de forma immediata, per les quantitats reportades fins avui.


2.Sol·licitar al Client un dipòsit, no remunerat, en efectiu.


3. Sol·licitar un aval bancari, per una quantia mai superior a la mitjana benvolguda de tres mesos de consum per Servei

.
4. Restringir al Client els serveis de tarifes superiors, tarificació addicional i serveis internacionals.

 

 

Aquest tipus d'acció es podrà dur a terme, entre uns altres, en els següents suposats:

a)S'excedeixin els límits del crèdit fixats si escau.
b) Es produeixi la suspensió o interrupció del Servei per alguna de les causes previstes en les presents CGC o la resolució contractual.


c)Incompliment de les presents CGC pel Client.


d) En cas de frau, o ús no autoritzat del Servei segons aquestes CGC.
i) Risc objectiu d'impagament, entenent com a tal, per exemple, la declaració de concurs de creditors.

 

No obstant això, per al Servei Telefònic Fix s'aplicarà el que es disposa en les Condicions Específiques d'aquest Servei d'aquestes CGC.

 

 

4. Dret de desconnexió

 

En els Serveis telefònics fix i mòbil el Client podrà sol·licitar a MÁSMÓVIL la desconnexió dels serveis de tarificació addicional i trucades internacionals. Per a això, haurà de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client indicant la seva voluntat de desconnectar-se dels serveis que es tracti. MÁSMÓVIL farà la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la sol·licitud. Si la desconnexió no es produís en el termini indicat per causes no imputables al Client, els costos derivats del Servei la desconnexió del qual s'hagués sol·licitat seran per compte de MASMOVIL.

En cas que el Client desitgi l'activació o posterior desactivació d'aquest tipus de serveis haurà de realitzar una sol·licitud expressa d'activació o posterior desactivació dels mateixos a través del Servei d'Atenció al Client trucant al 2377 o enviant un e-mail a
atencioalclient@MÁSMÓVIL.com.

 

 

5. Responsabilitat de MÁSMÓVIL i qualitat del servei

 

Si es produís una interrupció temporal en el Servei telefònic fix o mòbil, el Client tindrà dret a una indemnització que serà igual a la major de les dos següents:


a) La mitjana de l'import facturat pels Serveis interromputs durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps real que afecti al Client la interrupció temporal del Servei. En cas d'una antiguitat inferior a tres mesos, es considerarà l'import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades o la que s'hagués obtingut en una mensualitat benvolguda de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.

 b) Cinc vegades la quota mensual d'abonament o equivalent vigent al moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d'aquesta.

Queden exclosos de l'àmbit de responsabilitat en el Servei de Telefonia Mòbil els serveis o trucades en itinerància (Servei Roaming) que es presten a l'estranger per operadors diferents de MÁSMÓV MÁSMÓVIL abonarà automàticament aquesta quantitat descomptant-la de la següent factura, quan l'import de la indemnització sigui superior a un (1) euro. Si no procedís l'emissió de factura per baixa del Servei, la indemnització s'abonarà pel mitjà que s'acordi amb el Client en cada cas. Per abonats subjectes a modalitats prepagament, l'ajust en el saldo es realitzarà en un termini no superior al de la resta d'abonats.
Si la interrupció temporal es deu a causes de força major, MÁSMÓVIL es limitarà a compensar automàticament al Client amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres independents del tràfic, prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció.


Si es produeix una interrupció temporal del Servei d'accés a Internet de Banda Ampla durant un període de facturació, el Client tindrà dret a ser compensat amb la devolució de l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que hagués durat la interrupció quan la interrupció del Servei hagi estat, de forma contínua o discontínua, superior a sis hores en horari de 9 a 23 hores. La indemnització s'abonarà en la següent factura. En la factura corresponent es farà constar la data, durada i càlcul de la quantitat de la compensació que correspon a l'abonat.


En els supòsits enumerats en els paràgrafs anteriors, MÁSMÓVIL indemnitzarà automàticament al Client si la interrupció afectés a l'àrea on es troba el domicili que figura en el contracte del Client, o en cas de Servei de Telefonia Mòbil, conegui que aquest Client es trobava en una zona afectada per la interrupció al moment de la mateixa i no pogués situar-li a una altra zona durant el període de la interrupció. Si el Client s'ha vist afectat per una interrupció i no se li ha computat com a afectat en els termes anteriors, haurà de comunicar a MÁSMÓVIL, a través del Servei d'Atenció al Client, en el termini de deu (10) dies explicats a partir del restabliment del Servei, que s'ha vist afectat per la interrupció del Servei, indicant, en cas d'afectar al Servei de Telefonia Mòbil, la seva ubicació geogràfica al moment de la interrupció. Aquesta informació no haurà de ser contradictòria amb la qual consti en els sistemes de MÁSMÓVIL.


Addicionalment, excepte interrupcions per causa de força major, MÁSMÓVIL es compromet a oferir el següent nivell de qualitat en el Servei: Respecte al temps d'interrupció d'un Servei, un compromís d'interrupció màxima no superior a 48 hores al llarg de cada període de facturació. Si s'incomplís aquest compromís, MÁSMÓVIL indemnitzarà al Client per un import igual a una quota mensual prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció en el període de facturació.

Quan per promocions el Client gaudeixi d'un descompte sobre tota la quota mensual dels Serveis, es tindrà en compte, a efectes indemnitzatoris  la quota mensual no promocionada d'aquests Serveis.

Aquestes indemnitzacions s'acumularan amb les previstes en els paràgrafs anteriors.

A aquests efectes, el temps d'interrupció del Servei es defineix com la suma de temps transcorregut des de l'instant en què s'ha produït la indisponiblitat del Servei, una vegada aquest hagi estat activat, fins al moment en què s'ha restablir al seu normal funcionament. L'instant d'inici del compte serà el primer dels dos successos següents: (i) el de notificació pel Client de l'avís d'avaria, o (ii) el de registre per MÁSMÓVIL de la incidència causant de la interrupció total o parcial del Servei.

A efectes indemnitzatoris en tots els compromisos anteriors, es considerarà que la quota mensual del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla és el 50% de la quota mensual total en aquells casos de contractació de paquets conjunts de Serveis en els quals el preu de la quota total del paquet no desglossi l'import atribuïble a cada Servei (Servei Telefònic i Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla).

No s'aplicarà el que es disposa als apartats anteriors quan la interrupció temporal es degui a alguna de les següents causes:

 

 

a)  Incompliment greu pels Clients de les condicions contractuals, especialment en cas de frau o demora en el pagament que donarà lloc a l'aplicació de la suspensió temporal i interrupció del Servei

;b)  Danys produïts a la xarxa hagut de per exemple a la connexió pel Client de Terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada, d'acord amb la normativa vigent;

c)  Incompliment del Codi de Conducta per part d'un Client que presti serveis de tarificació addicional, quan la titularitat del contracte d'abonament correspongui a aquest últim.


El Client titular del Servei respon de tot el tràfic, serveis utilitzats i mal ús que es faci del mateix. No obstant això l'anterior, MÁSMÓVIL, prèvia identificació del titular de la línia i les seves circumstàncies, podrà prendre les mesures al seu abast per evitar perjudicis des de la data en què, a través del Servei d'Atenció al Client, es comuniqui la constància o sospita de la pèrdua, sostracció o robatori de les seves claus d'accés al Servei o l'existència d'un frau o, en cas del Servei Telefònic Mòbil, de la pèrdua, sostracció o robatori de la Targeta SIM.


MÁSMÓVIL no es fa responsable de qualsevol dany i/o perjudici i/o beneficis deixats d'obtenir pel Client o qualsevol un altre tercer causats directa o indirectament per la falta de prestació del Servei o la seva prestació defectuosa per les següents causes: (i) funcionament incorrecte, defectes, fallades i/o danys en terminals o dispositius del Client no facilitats per MÁSMÓVIL(ii) la pèrdua, alteració i/o danys totals o parcials sobre informació continguda en els terminals o dispositius del Client per causes no imputables al Servei i (iii)qualsevol un altre que no es degui mancant conformitat del Servei o incompliment total o parcial o compliment defectuós de MÁSMÓVIL..


MÁSMÓVIL no es fa responsable de cap conseqüència derivada d'una incorrecta configuració dels dispositius del Client que no hagi estat realitzada per MÁSMÓVIL o de les aplicacions instal·lades pel Client, les quals són independents i alienes en tot cas al Servei prestat per MÁSMÓVIL..


MÁSMÓVIL adoptarà les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent a cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de MÁSMÓVIL, quedant exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel Client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general de quantes accions o omissions, no imputables a MÁSMÓVIL, infringeixin el secret de les comunicacions telefòniques. Queden fora de perill les obligacions que si escau tingui MÁSMÓVI conforme a la legislació aplicable a cada moment a les intercepcions realitzades pels agents facultats en compliment d'aquesta normativa


MÁSMÓVIL informa que presta el Servei de telefonia disponible al públic, fix i mòbil, amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada. Si el Client no desitja que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, MÁSMÓVIL posa a la seva disposició mitjans per restringir la identificació de línia trucant i de línia connectada. El Client podrà disposar d'aquesta informació en el Servei d'Atenció al Client.

 

6. Servei d’atenció al client i notificacions

MÁSMÓVIL oferirà un Servei d'Atenció al Client que inclourà l'assistència telefònica, de 8 a 22 hores al dia els 365 dies de l'any, sobre l'ús dels Serveis (queda en tot cas exclosa l'assistència tècnica sobre el seu PC o dispositiu d'accés als Serveis).


Per aclarir qualsevol dubte respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb els Serveis o si vol realitzar una reclamació, el Client haurà de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client.


El Client pot realitzar les seves consultes a la nostra Pàgina Web www.MÁSMÓVIL.com o enviant un email a l'adreça
hola@MÁSMÓVIL.com


També pot realitzar les seves consultes o reclamacions trucant de forma gratuïta al 2377 (des  d'una línia fixa o mòbil de MÁSMÓVIL) o per correu postal dirigit a la següent adreça: Avinguda de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid) . En cas de reclamació se li assignarà a aquesta un nombre de referència que MÁSMÓVIL comunicarà al Client. Si la reclamació es realitza per via telefònica el Client podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut de la mateixa. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la seva sol·licitud.


Quan la reclamació hagi estat solucionada, MÁSMÓVIL informarà al Client de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per presentar la reclamació.


Formulada la reclamació, si el Client no hagués obtingut una resposta satisfactòria de MÁSMÓVIL en el termini d'un (1) mes, podrà acudir a les Juntes Arbitrals de Consum en el cas de submissió de MÁSMÓVIL a les mateixes, o a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de conformitat amb l'establert en la normativa vigent, sense perjudici del seu dret a acudir a la via judicial.

 

 

7.  Protecció de dades de caràcter personal

 

MÁSMÓVIL compleix en el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Clients amb la legislació vigent a Espanya i en la Unió Europea. Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

MÁSMÓVIL ha adoptat les mesures de seguretat corresponents als nivells exigits pel Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (Reial decret 1720/2007). A més procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, i per garantir el secret en les comunicacions.

 

Les dades subministrades pel Client seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable XFERA MÓVILES, S.A.U. que es troba registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La no comunicació, o la comunicació incompleta de les dades personals obligatòries per formalitzar la contractació del Servei, suposarà la impossibilitat de la prestació del mateix i, per tant, la resolució de la relació contractual. El Client és responsable de la veracitat i actualitat de les dades proporcionades a MASMÓVIL.

 

MÁSMÓVIL utilitzarà les seves dades personals, així com les seves dades de tràfic, entenent com a tals aquells tractats a l'efecte de la conducció d'una comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques o a l'efecte de la seva facturació, amb la finalitat de proveir els Serveis sol·licitats (entre uns altres, establiment i enrunament de trucades, accés a Internet, facturació, recarregues de saldo, reclamació de deutes, participació en promocions, etc.), amb finalitats estadístiques i enviar-li comunicacions relacionades amb la prestació, millora i actualització de serveis, podent ser comunicats únicament a tercers que estiguin vinculats als canals de distribució o empreses pertanyents al grup empresarial en el qual s'integra MÁSMÓVIL que col·laborin en el procés de contractació, prestació i manteniment dels serveis contractats quan aquesta comunicació sigui necessària per al desenvolupament manteniment o gestió de la relació contractual que el Client manté amb MÁSMÓVIL.

 

 

En compliment de la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, les seves dades personals (nom, cognoms, nacionalitat, adreça i nombre de document identificatiu) seran així mateix incorporats al Llibre-Registre que manté MÁSMÓVIL, i el contingut del qual es troba a la disposició dels agents facultats, en els termes establerts en la legislació vigent. Aquestes dades seran amb conservadors per MÁSMÓVIL durant un mínim de 12 mesos des de la data de les comunicacions.

MÁSMÓVIL podrà enviar-li informació pròpia sobre noves tarifes i promocions aplicables al seu Servei a les quals pugui adherir-se, mitjançant missatges de text i correus electrònics, tret que indiqui el contrari mitjançant la marcació de la corresponent casella en la caràtula del Contracte.

 

MÁSMÓVIL també podrà enviar-li publicitat sobre altres serveis propis o de terceres empreses dels sectors d'oci, cultura, assegurances, serveis financers i d'assistència de la llar, únicament en el cas que Vostè així ho accepti expressament. Puntualment, en campanyes de les quals informarem detalladament a cada moment, en cas que Un. accepti l'enviament de publicitat de tercers, podrà obtenir a canvi una sèrie d'avantatges addicionals.

 

MÁSMÓVIL li informa que podrà comprovar la seva solvència en fitxers comuns sobre solvència patrimonial i crèdit els responsables del qual prestin tal servei conformement a la legalitat vigent, així com per procediments automatitzats de sistemes de scoring. MÁSMÓVIL també podrà verificar l'exactitud de les dades aportades per vostè i obtenir dades de les entitats bancàries que ens faciliti. Mitjançant l'acceptació de les presents CGC vostè autoritza el tractament i manteniment de les dades sobre solvència financera amb finalitats estadístiques i d'avaluació d'aquesta solvència.

 

Igualment, MÁSMÓVIL li informa que en cas de no atendre puntualment les seves obligacions econòmiques enfront de MÁSMÓVIL d'acord amb l'establert en les presents CGC resultant un deute cert, vençut i exigible, que hagi resultat impagat, es procedirà a la comunicació de les seves dades identificatives i les dades relatives al deute pendent de pagament, a entitats dedicades a la prestació de serveis d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, d'acord amb la legislació vigent i, per tant, previ requeriment de pagament amb avís exprés que, de no procedir-se al pagament, es farà la referida comunicació.

 

MÁSMÓVIL no cedirà a tercers les dades de caràcter personal que ens proporcioni, excepte quan tal cessió sigui a favor d'operadors de serveis de comunicacions electròniques o prestadors de serveis de valor afegit i la cessió sigui necessària per a la prestació dels els mateixos o per realitzar alguna acció promocional dels serveis de MÁSMÓVIL de la qual pugui beneficiar-se, sent tal cessió necessària per poder dur a terme la mateixa.

 

Per exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació, pot dirigir-se a

MÁSMÓVIL, Avenida de la Vega, 15, 28108, Alcobendas (Madrid), Espanya,

o dirigir un correu electrònic a l'adreça hola@MÁSMÓVIL.com. Així mateix, podrà revocar el seu consentiment a l'enviament de publicitat pròpia o de tercers posant-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.

En el procés de registre com a Usuari a l'àrea de client de la nostra pàgina web, deurà escollir una contrasenya. Com a Client, Vostè és responsable de mantenir la confidencialitat d'aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom d'Usuari i contrasenya. El Client es compromet a notificar a MÁSMÓVIL el més aviat possible l'ús no autoritzat del seu nom d'Usuari i contrasenya o qualsevol altra error en la seguretat.

MÁSMÓVIL no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part del Client.

 

El client atorga el seu consentiment a MÁSMÓVIL per gravar les trucades que el Client pugui realitzar o rebre del Servei d'Atenció al Client. Aquest enregistrament es realitza amb la finalitat de millorar la qualitat de prestació dels serveis objecte del contracte, amb la de verificar la satisfacció dels clients, així com d'acreditar la contractació.

 

 

8. Causes de suspensió del Servei

MÁSMÓVIL podrà suspendre el Servei contractat en els següents casos:

a) Quan el Client no hagi atès les seves obligacions de pagament o hagi esgotat el seu saldo i/o sobrepassat el seu límit de crèdit.

b) Si el Client facilita a MÁSMÓVIL dades personals que no siguin veritables, siguin deliberadament incorrectes o s'usurpi la identitat d'un tercer.

c) Quan el Client realitzi un ús irregular o fraudulent del Servei.

d) Quan el Client hagi emprat un mitjà de pagament fraudulentament o existeixi risc raonable de frau.

En qualsevol d'aquests casos, MÁSMÓVIL es posarà en contacte amb el Client, amb caràcter previ a la suspensió del Servei, per informar-li de l'existència d'un incompliment de les CGC.

MÁSMÓVIL podrà suspendre temporalment dels Serveis en cas de retard total o parcial pel Client en el pagament dels Serveis, des de la data en què MÁSMÓVIL tingui coneixement de tal circumstància, previ avís de 48 hores al Client en el qual se li informarà de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no podent aquesta realitzar-se en dia inhàbil. No obstant això l'anterior, en el supòsit del Servei Telefònic Fix, en cas de retard total o parcial pel Client en el pagament de les factures durant un període superior a (1) un mes des de la seva presentació, podrà donar lloc, previ avís al Client de quinze (15) dies, a la suspensió temporal dels serveis contractats en el qual s'informarà al Client de la data a partir de la qual es durà a terme la suspensió, no podent aquesta realitzar-se en dia inhàbil. La suspensió solament afectarà als Serveis respecte del pagament dels quals s'hagi incorregut en mora.

La suspensió del servei no eximeix al Client de l'obligació de continuar amb el pagament de les quotes mensuals. En cas de suspensió temporal del Servei telefònic per impagament, aquest es mantindrà per a les trucades sortints d'urgències, així com per a les trucades entrants, amb excepció de les trucades de cobrament revertit i les del Servei de telefonia mòbil quan es trobi a l'estranger. MÁSMÓVIL restablirà el Servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l'import degut hagi estat satisfet per complet.

En el supòsit de suspensió temporal, si el Client hagués presentat una reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum, en el cas de submissió de MÁSMÓVIL a les mateixes, o davant la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, MÁSMÓVIL no suspendrà ni interromprà el servei mentre que la reclamació s'estigui substanciant i el Client consigni fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard d a MÁSMÓVIL.


La reconnexió dels serveis es realitzarà conforme a les condicions vigents en aquest moment, i haurà d'abonar la quota vigent per aquest concepte. Durant el període de suspensió MÁSMÓVIL podrà retirar del domicili del Client els equips llogats.

 

El Client podrà sol·licitar formalment amb una antelació de quinze (15) dies a la data desitjada que faci efecte, la suspensió temporal del Servei de telefonia fixa a través d'una comunicació dirigida al Servei d'Atenció al Client. La durada de la suspensió no serà menor d'un (1) mes ni superior a tres (3) mesos. El període de suspensió no podrà excedir de noranta (90) dies per any natural. En aquests casos MÁSMÓVIL deduirà de la quota d'abonament de Client, el cinquanta per cent (50%) de l'import proporcional corresponent al mateix temps que afecti.


El retard en el pagament total o parcial de les factures de MÁSMÓVIL superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal dels Serveis en dues ocasions, per mora en el pagament, donarà dret a MÁSMÓVIL a la interrupció definitiva dels Serveis i a la corresponent resolució del contracte.


En tot cas, el Servei podrà ser interromput conforme a la normativa vigent quan es produeixi una deficiència causada pel Client i que afecti a la integritat o seguretat de la Xarxa o a la prestació de Serveis a altres clients. Aquesta mesura cessarà quan el Client efectuï i comuniqui a MÁSMÓVIL la desconnexió de l'equip objecto de la deficiència.

MÁSMÓVIL podrà interrompre ocasionalment els Serveis a fi de realitzar treballs de millora, labors de reparació, canvis d'equipament o per motius anàlegs, si ben aquestes interrupcions seran el més breus possibles i es realitzaran, preferentment i sempre que sigui possible, en horaris de mínim consum. El Client accepta la necessitat de consentir tals interrupcions i que MÁSMÓVIL no estarà obligada a compensar-li excepte en la quantia de les indemnitzacions previstes en l'apartat “Responsabilitat de MÁSMÓVIL” d'aquest Contracte, que corresponguin.

 

 

9. Duració i terminació

 

Aquest Contracte es constitueix per temps indefinit. MÁSMÓVIL té dret a resoldre el Contracte per les causes generals d'extinció dels contractes i per les causes esmentades en les CGC. Serà causa de resolució automàtica del present Contracte a instàncies de MÁSMÓVIL l'extinció de l'habilitació a MÁSMÓVIL per prestar el Servei quan això determini la impossibilitat de seguir prestant-ho, sense que en aquest cas es reporti dret d'indemnització algun a favor del Client. Per la seva banda, el Client té dret a resoldre el Contracte a qualsevol moment remetent comunicació de resolució, el model de la qual pot trobar a la nostra pàgina Web, acompanyada d'una còpia del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, al Servei d'Atenció al Client amb, almenys, dos dies hàbils d'antelació al dia en el qual desitgi que es faci efectiva la baixa en el Servei.

 

 

El contracte s'extingirà, amb la consegüent interrupció definitiva del Servei, per les causes generals admeses en Dret i especialment per les següents:

 


-Decisió del Client.-Greu incompliment de les obligacions derivades del Contracte, així com per una utilització del Servei contraria a la bona fe.


- Retard en el pagament del Servei per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del Contracte en dues ocasions per demora en el pagament conforme el que es disposa en aquestes CGC.

 

- Per ús no autoritzat, il·lícit, fraudulent o indegut del Servei.En supòsits excepcionals en els quals sigui necessari per motius tècnics, operatius o de servei, o en el cas que el Servei s'interrompi definitivament, el Client haurà de retornar els dispositius i/o terminals propietat de MÁSMÓVIL.


En aplicació de les obligacions imposades a MÁSMÓVIL  com a operador de telecomunicacions de conformitat amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, aquella es reserva la facultat de cancel·lar el Contracte o bloquejar o suspendre el Servei a qualsevol moment, en el cas de comprovar-se que les dades identificatives  facilitades pel Client són falses, incorrectes o incomplets.


En cas que el Client no realitzi sol·licitud de conservació de numeració, la terminació del Contracte per qualsevol causa podrà donar lloc a la pèrdua de la numeració assignada en el termini d'un mes des de la data de terminació del mateix.

 

 

10. Modificacions de les CGC

 

MÁSMÓVIL podrà realitzar modificacions a les presents CGC, així com de les tarifes vigents a cada moment, notificant-li-ho al Client afectat per la modificació amb una antelació mínima d'un (1) mes a la data de la seva entrada en vigor que s'indicarà expressament. Si el Client no acceptés les noves condicions i així l'hi notifiqués a MÁSMÓVIL, podrà resoldre el contracte de manera anticipada i sense penalització alguna. Si, transcorregut un (1) mes des de la notificació per MÁSMÓVIL el Client no hagués manifestat expressament la seva disconformitat, o bé continués utilitzant el Servei amb posterioritat a l'entrada en vigor de la modificació anunciada, s'entendrà que accepta les modificacions proposades.

 

 

11. Canvis de domicili, de número telefònic o de titular

 

 

El Client podrà sol·licitar el canvi de domicili en el qual rep els Serveis contractats a través del Servei d'Atenció del Client. Si per raons tècniques MÁSMÓVIL no pogués prestar els Serveis al nou domicili, el Client podrà donar per acabat el Contracte de forma anticipada i sense penalització alguna.


Si el canvi de domicili fos tècnicament possible, el Client solament haurà d'abonar la tarifa vigent per canvi de domicili. En el cas de lloguer de dispositius de telefonia i/o Internet, el Client haurà de traslladar sota la seva responsabilitat els equips associats a aquests Serveis al nou domicili.


Quan sigui necessari canviar el número de telefonia mòbil o fixa del Client, bé per imperatius tècnics o perquè així ho exigeix la normativa vigent, MÁSMÓVIL li comunicarà aquest canvi i els seus motius amb un preavís que serà de tres (3) mesos en el cas de telefonia fixa, informant-li del nou número que li serà assignat, no tenint el Client dret a indemnització per aquest concepte. No obstant això l'anterior, MÁSMÓVIL adoptarà les mesures oportunes perquè el Client pugui conservar el seu número telefònic en canviar d'operador conforme a la normativa i condicions que ho regulin. A més, el Client podrà sol·licitar el canvi de número de telèfon a qualsevol moment.


En cas de canvi de titular, tant l'actual com el nou, declaren que totes les dades facilitades al Servei d'Atenció al Client de MÁSMÓVIL són correctes i que han llegit, coneixen i accepten en la seva integritat les presents CGC. La data de canvi de la nova responsabilitat de pagament serà l'endemà al de la confirmació del canvi de titular per part de MÁSMÓVIL, la qual cosa succeirà una vegada que hagi rebut la documentació necessària degudament complimentada. No obstant això l'anterior, el canvi de titularitat no exonera al titular actual del pagament de les quantitats reportades fins al data del canvi.

 

 

12 .Cess

 

 

MÁSMÓVIL es reserva el dret de transmetre els drets i/o obligacions proveïdes de les presents CGC a una empresa pertanyent al seu mateix grup empresarial o a un tercer operador de comunicacions electròniques sense necessitat de requerir el consentiment exprés del Client, notificant-li aquest fet almenys amb un (1) mes d'antelació. El Client que no desitgi acceptar tal cessió podrà resoldre el contracte de forma anticipada i sense penalització alguna.

 

13 .Nul·litat


La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa de qualsevol de les presents CGC no afectarà a la validesa de les restants condicions que romandran vigents i seran vinculants per a les parts.

 

 

14 . Llei aplicable i fur competentLa legislació aplicable a la relació que uneix a les parts és l'espanyola, sent el fòrum competent aquell que determini en cada cas la normativa en matèria de protecció a consumidors i usuaris en cas que el Client tingui la condició de consumidor. En cas contrari, les parts queden sotmeses, a exclusió de qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid Cabdal per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquests termes i condicions.

 


CONDICIONS ESPECÍFIQUES SERVEIS TELEFONIA FIXA I ACCÉS A INTERNET BANDA AMPLA.1.  Objecte


Les presents condicions específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Fixa i d'Accés a Internet de Banda Ampla, bé de forma independent o en modalitat convergent amb altres Serveis.

2. Instal·lació i activació de la línia


Les condicions d'instal·lació i activació del Servei dependran de si aquest és prestat sobre una línia ADSL o de fibra òptica. MÁSMÓVIL donarà accés al Servei sobre fibra òptica única- ment en aquells llocs en els quals disposi d'infraestructura adequada per a això. Pot consultar les àrees de cobertura a la nostra Pàgina Web o en el Servei d'Atenció al Client.


2 . 1 . ADSL


La instal·lació dels serveis sobre una línia ADSL requereix accions tals com la desagregació del bucle d'abonat, instal·lació de dispositius i/o portabilitat, si escau. El Client permetrà, quan sigui necessari, per a la correcta prestació del Servei, que les persones que designi MÁSMÓVIL accedeixin a l'immoble del Client.

 

El Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del Servei d'Accés a Internet Banda Ampla i sol·licita expressament per a la prestació del servei, si escau, que el seu parell de fils (també denominat “bucle”) sigui accedit per MÁSMÓVIL o les empreses del Grup MÁSMÓVIL (qualsevol d'elles, en endavant, “MÁS MÒVIL”) en la modalitat d'accés completament desagregat o bé en la modalitat d'accés indirecte.


MÁSMÓVIL durà a terme al domicili del Client les següents accions que siguin necessàries per a la instal·lació del Servei:


- Instal·lació d'un punt de terminació de xarxa (PTR).


- Instal·lació d'un mòdem ADSL/WiFi.


- Connexions dels equips instal·lats amb un màxim d'1,5 metres.

 


MÁSMÓVIL podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació segons les necessitats del Servei a cada moment.


Així mateix el Client declara que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis de MÁSMÓVIL i que això suposa la baixa automàtica de tots els serveis contractats pel Client amb el seu operador d'accés en relació amb aquest bucle, incloent, si escau, els serveis Centre , xarxa privada virtual, grup de salt, línia d'enllaç i qualsevol altre servei que impliqui associació amb el bucle. El Client autoritza a MÁSMÓVIL, al fet que realitzi en el seu nom quantes gestions siguin necessàries per accedir als seus parells, o bé a realitzar quantes actuacions anessin necessàries sobre la línia del Client per proporcionar el Servei d'Accés a Internet Banda Ampla. En cas que el Client no coincideixi amb el titular de les línies, aquell manifesta expressament que ha obtingut la citada autorització.

MÁSMÓVIL iniciarà el procediment de desagregació, si escau, de la línia indicada pel Client sempre que hi hagi una garantia de poder oferir sobre aquesta el servei en qualitat adequada. De no existir aquesta, MÁSMÓVIL instal·larà o sol·licitarà un nou parell al domicili del Client. A aquests efectes el Client autoritza expressament a MÁSMÓVIL a donar d'alta una nova línia, a nom d'aquest, al seu domicili.


Una vegada que sigui possible prestar el Servei sobre la línia, MÁSMÓVIL portarà, si escau, la numeració del Client d'acord amb la sol·licitud de portabilitat que el Client hagi signat en aquest Contracte.2 . 2 . Fibra òpticaSi el Client no compta amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, és necessari que MÁSMÓVIL o una altra empresa que actuï pel seu compte, dugui a terme la instal·lació del mateix al domicili del Client. Per a això, amb posterioritat a la signatura de les presents Condicions Generals i Específiques, un tècnic de MÁSMÓVIL o d'empresa externa autoritzada per aquesta, es personarà al domicili del Client en la data acordada amb el mateix.

 

 

 

El Client autoritza expressament a MÁSMÓVIL i als tècnics que aquesta designi l'accés al seu domicili i a les instal·lacions i equips que sigui necessari per a la correcta instal·lació. Aquesta autorització s'estén al cas en què sigui necessari realitzar alguna acció per a la correcta prestació o manteniment del Servei, així com, si escau, al moment de la retirada de l'Equip.


El Client haurà de proporcionar al tècnic l'entrada a la ubicació de l'edifici en què es trobi l'accés per a la Fibra Òptica en cas que el mateix hagi estat desplegat en els seus interiors.


MÁSMÓVIL durà a terme les següents accions per a la instal·lació del Servei:

- Connexió de l'estesa de Fibra Òptica exterior a la xarxa de l'edifici del Client.
- Estesa de cable per l'interior de l'edifici o per façana fins al domicili del Client.
- Instal·lació al domicili del Client d'un punt de terminació de xarxa òptica.


- Instal·lació al domicili del Client d'un ONT Router  WiFi.


- Connexió dels equips instal·lats amb un màxim d'1,5 metres.


- MÁSMÓVIL podrà modificar els elements a instal·lar o les accions a realitzar per a la instal·lació, segons les necessitats del servei a cada moment.


El Client reconeix que ha estat informat de les característiques de prestació dels Serveis i que en el cas de Fibra Òptica això no suposa la baixa automàtica de tots els serveis que el Client pogués tenir contractats prèviament amb MÁSMÓVIL o amb un altre operador. El Client pot mantenir el seu servei d'ADSL/Accés a Internet anterior si ho tingués i els serveis associats.


En aquest mateix cas, la baixa del Client en el servei d'ADSL/Accés a Internet en el seu anterior operador és responsabilitat del mateix. En cas que el Client desitgi aquesta baixa, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.


Tant en el cas d'instal·lació i activació del Servei d'ADSL com en el de Fibra Òptica, el Client declara que compta amb els permisos i llicències de tercers que, si escau, siguin necessàries per a la instal·lació i prestació del Servei, quedant MÁSMÓVIL en tot cas eximeix de responsabilitat enfront d'aquests tercers.

 

La no acceptació per part del Client de la instal·lació bàsica a realitzar per MÁSMÓVIL donarà dret a aquests a resoldre el present Contracte de forma immediata, procedint en tot cas a facturar al Client aquelles despeses que s'hagin generat fins avui de resolució del Contracte.3 . Tarifes, facturació i pagaments


Les tarifes aplicables al Servei de Telefonia Fixa poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.


El consum mínim mensual a realitzar pel Client dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. En cas de no consumir mensualment l'import mínim corresponent a la seva tarifa, MÁSMÓVIL li facturarà en aquest mes aquest import o, si escau, el que resti fins a aconseguir-ho.


Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual. De l'existència de la mateixa s'informarà en les Condicions particulars aplicables a cada tarifa amb caràcter previ a la contractació. Aquesta quota fixa es reportarà a l'inici de cada període de facturació. En cas de baixa una vegada iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins avui de baixa.

Igualment, determinades gestions de MÁSMÓVIL, sobre les quals s'informarà amb caràcter previ a la seva realització, poden comptar amb uns imports addicionals.

MÁSMÓVIL podrà exigir la constitució de dipòsits de garantia, al moment de contractar el Servei Telefònic Fix o durant la vigència del Contracte quan:

a) el Client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant subsisteixi la morositat,

b) s'haguessin contret deutes per un altre/s Contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts. El dipòsit podrà constituir-se en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del Client4

Els dipòsits no seran remunerats. MÁSMÓVIL requerirà la constitució per un mitjà que deixi constància de la seva recepció concedint-li un termini no menor a quinze (15) dies per a la seva constitució o per a l'abonament de les quantitats pendents.

Si el dipòsit no es constitueix, MÁSMÓVIL podrà desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el Servei i donar de baixa al Client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des que es realitzi un segon requeriment. Els dipòsits sol·licitats seran per un import mai superior a la mitjana benvolguda de tres mesos de consum per Servei.

La devolució dels dipòsits es produirà: en el cas a), tan aviat com MÁSMÓVIL tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes, i en el cas b), quan quedi acreditat que en un any no ha existit cap retard en el pagament. Si el Client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu Servei, MÁSMÓVIL podrà executar la garantia pel total del deute contret, quedant el romanent a la disposició del Client. Si el Client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució serà de quinze (15) dies des del següent a aquell en què es compleixin les circumstancies recollides anteriorment.

4 .Servei d'Accés a Internet de Banda AmplaEl Client declara que ha estat informat de manera detallada de les característiques i condicions del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla.


Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, li informem que la baixa en el Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla, podria afectar al Servei Telefònic Fix, provocant amb clau en aquest cas la baixa d'aquest últim Servei.


El Client també queda informat que la prestació del Servei pot implicar incompatibilitats amb els serveis basats en mòdems o alarmes, centraletes, línies d'ascensor i serveis de teleassistència i, en general, sobre qualsevol servei prestat sobre línia telefònica tradicional.


MÁSMÓVIL no garanteix el funcionament dels citats serveis que estiguessin instal·lats amb anterioritat a l'activació del Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla.

Quan la prestació del Servei es realitzi sobre ADSL, el Client reconeix que MÁSMÓVIL no pot garantir que el mateix disposi de la velocitat contractada en tots els casos, ja que la distància a la central, la qualitat de la línia i les possibles interferències, poden suposar una disminució de la citada velocitat.


MÁSMÓVIL realitzarà els seus millors esforços perquè el Client disposi de la màxima velocitat possible tècnicament del servei ADSL contractat.


En general, tant en el cas que el Servei es presti sobre ADSL com sobre fibra òptica, la velocitat contractada es gaudirà utilitzant la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del Client. Aquesta velocitat podria veure's limitada per les capacitats del dispositiu utilitzat pel Client per connectar-se al Servei.


Quan s'utilitzin altres mitjans de connexió com WiFi o uns altres, la velocitat en el dispositiu del Client pot veure's limitada per les característiques pròpies de dita mitjana de connexió. En el cas de WiFi, factors aliens a MÁSMÓVIL com l'estructura del domicili del Client, interferències amb altres xarxes WiFi , les capacitats del dispositiu usat pel Client per connectar-se a Internet, l'ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel Client.


A més dels citats factors aliens a MÁSMÓVIL que poden provocar una disminució de la velocitat a gaudir pel Client, és possible que aquesta es vegi limitada en cas de realització d'operacions de manteniment per part de MÁSMÓVIL o en cas d'interrupcions del Servei.

 

 

5 . Servei Telefònic FixEn cas que el Client contracti el Servei Telefònic Fix aquest es prestarà sobre la línia associada al servei d'ADSL o sobre la línia de Fibra Òptica, si escau.


Amb motiu de la configuració tècnica del Servei, li informem que la baixa en el Servei Telefònic Fix podria afectar al seu torn al Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla provocant en aquest cas la baixa d'aquest últim Servei.


El Servei Telefònic, amb tecnologia de veu sobre IP, permet que el Client rebi en el seu terminal fix les trucades destinades a la numeració associada a la seva línia. A més, permet al Client realitzar trucades des de la mateixa línia.


En el cas de prestació del servei sobre la línia de Fibra Òptica, el Client pot mantenir el seu Servei Telefònic anterior si ho tingués i els serveis associats. En aquest cas, la baixa del Client en el Servei Telefònic en el seu anterior operador és responsabilitat del mateix. En cas que el Client desitgi aquesta baixa, haurà de dirigir-se al seu anterior operador.

Per a gaudir d'aquest Servei, el Client autoritza a MÁSMÓVIL a realitzar quantes actuacions a la xarxa resultin necessàries per garantir la recepció de les trucades destinades a la seva numeració geogràfica.


6. Activació del servei telefònic fix i d'accés a Internet banda ampla

MÁSMÓVIL activarà els Serveis telefònic fix i Internet de Banda Ampla en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l'acceptació pel Client d'aquestes CGC.

 

L'activació dels citats Serveis tindrà lloc el mateix dia en què MÁSMÓVIL finalitzi la instal·lació al domicili del Client de manera satisfactòria o bé una vegada comprovada la idoneïtat de la instal·lació preexistent. Aquest termini d'activació es denomina temps de subministrament de la connexió inicial, a l'efecte de les obligacions vigents de qualitat a les quals està sotmès MÁSMÓVIL. L'incompliment del citat compromís de temps de subministrament de connexió inicial per part de MÁSMÓVIL suposarà una indemnització al Client a raó de un (1) euro per dia natural de retard, fins a un màxim de noranta (90) euros.En cas que concorrin causes tècniques que impossibilitin la prestació del Servei per part de MÁSMÓVIL, o la no accessibilitat física de la instal·lació del cable fins al punt de connexió de la llar del Client o altres supòsits no imputables a MÁSMÓVIL pels quals MÁSMÓVIL no pogués prestar el Servei, com a causes de força major o altres imputables al Client, no sorgirà dret d'indemnització alguna a favor del Client.

MÁSMÓVIL es compromet a prestar els Serveis contractats conforme als compromisos de qualitat exigits per la normativa vigent que li sigui aplicable.

 

 

7 . Serveis d'EmergènciaMÁSMÓVIL facilita l'accés gratuït del Client als serveis d'emergència així com informació sobre la ubicació de la persona que efectua la trucada depenent, aquesta última, de la capacitat dels sistemes de la Comunitat Autònoma en la qual es trobi el Client al moment de trucar als referits serveis.

8. Guies d'abonats


Si el Client sol·licita que les seves dades s'incloguin en les guies d'abonats mitjançant la marcació de la casella corresponent, MÁSMÓVIL comunicarà aquelles dades que el Client indiqui a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè aquesta els posi a la disposició de les entitats que elaboren les guies i/o presten serveis d'informació.

 

9 . Equips i terminals


MÁSMÓVIL lliurarà al Client o instal·larà al seu domicili, en cas que el Client no compti amb la instal·lació necessària per a la prestació del Servei, els següents equips (a l'efecte de les presents CGC, l'Equip):

(i) ONT / Router WiFi (en cas de Fibra òptica); (ii) Mòdem ADSL/WiFi (en cas d'ADSL);
(iii) En cas necessari, un punt de terminació de xarxa (PTR) en instal·lacions d'ADSL;

(iv) Un punt de terminació de xarxa òptica (PTRO) en instal·lacions de Fibra; (v) Cablejat amb els límits descrits en les presents CGC;
(vi) Qualsevol altre equip, perifèric o dispositiu lliurat per MÁSMÓVIL al Client per a la correcta prestació dels Serveis.

Les característiques tècniques de l'Equip que MÁSMÓVIL lliura i instal·la per oferir el servei al Client poden ser susceptibles a canvis. S'informarà al Client dels possibles canvis a través de la nostra Pàgina Web i a través del Servei d'Atenció al Client.

MÁSMÓVIL configurarà o facilitarà instruccions per a la configuració dels Equips proporcionats al Client. Excepte oposició del Client, MÁSMÓVIL podrà
crear un segon canal independent en l'Equip a través del que es presti el Servei, sense cost ni afectació de la qualitat del Servei contractat, per prestar Serveis addicionals tals com la possibilitat de compartir Internet de banda ampla amb tercers. Això no afectarà ni disminuirà la velocitat contractada pel Client per al seu Servei d'Accés a Internet de Banda Ampla. El Client podrà desactivar aquesta compartició a qualsevol moment a través del Servei d'Atenció al Client de MÁSMÓVIL.

MÁSMÓVIL cedeix l'Equip al Client en règim de cessió/lloguer, excepte indicació expressa en contra per part de MÁSMÓVIL. El Client és responsable de l'ús adequat de l'Equip així com de la seva no manipulació. MÁSMÓVIL s'encarregarà del manteniment de l'Equip cedit així com de la seva substitució en cas d'avaria.

El Client s'obliga a retornar l'Equip a MÁSMÓVIL en un estat d'ús i conservació adequat a la correcta utilització del mateix, prèvia sol·licitud de MÁSMÓVIL, a qualsevol moment i en tot cas, en el termini d'un (1) mes posterior a la baixa del Servei. Si el Client no retorna l'Equip en aquest termini, MÁSMÓVIL aplicarà la penalització que s'especifica en la caràtula del Contracte.

Si MÁSMÓVIL lliura algun tipus de programari o algun equip o terminal autoinstal·lable, el Client haurà de seguir les instruccions d'instal·lació facilitades per MÁSMÓVIL. MÁSMÓVIL no ofereix cap garantia, ni explícita ni implícita, sobre els programari d'ajuda a la instal·lació facilitats ni es responsabilitza dels danys o alteracions que, amb motiu de la seva execució, poguessin ocasionar-se en el sistema informàtic del Client (configuració, programari i/o maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

 

10 . Garantia de terminal i Servei PostvendaSense perjudici de l'indicat anteriorment, si existissin terminals o equips associats al contracte que són adquirits pel Client a MÁSMÓVIL o a un tercer amb el qual MÁSMÓVIL hagi arribat a un acord sobre aquest tema, aquests equips tenen un període de garantia legal des de la seva compra, lliurament o data d'instal·lació, acreditat amb la factura o albarà corresponent. MÁSMÓVIL ofereix en aquests casos un servei postvenda de tramitació de les reparacions amb un Servei d'Assistència Tècnica oficial reconegut pel fabricant dels citats equips.


No serà d'aplicació aquesta garantia en els següents casos:- Substitució de peces de desgast com a conseqüència de l'ús normal de l'Equip.
- Si l'Equip ha estat manipulat per un servei d'assistència tècnica no autoritzat per MÁSMÓVIL.
- Si la causa de la disconformitat es deu a una instal·lació incorrecta per part del
Client o manipulació indeguda o amb elements/accessoris no originals del fabricador.

 

 

 

11 . Manteniment

 

MÁSMÓVIL repararà les avaries que es produeixin en els equips cedits i relacionats amb la prestació del servei que hagin estat proporcionats per MÁSMÓVIL, assumint el cost de les mateixes sempre que s'haguessin produït per causes no imputables al Client.

En cas que el Client detecti una avaria en l'Equip o un mal funcionament del Servei haurà de posar-se en contacte amb el servei d'atenció tècnica de MÁSMÓVIL trucant al Servei d'Atenció al Client.

 

MÁSMÓVIL emprarà els mitjans que en cada moment consideri necessaris per resoldre la incidència.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL

 

    1 . Objecte

 

Aquestes Condicions Específiques són aplicables únicament en cas de contractació del Servei de Telefonia Mòbil bé de forma independent o en modalitat convergent amb altres serveis.

 

2 . Instal·lació i activació de la línia

 

El Client disposarà d'un termini de 60 dies des de la data de compra o recepció de la targeta SIM, per activar la mateixa. Transcorregut aquest termini sense que la targeta hagi estat activada o utilitzada, MÁSMÓVIL podrà cancel·lar-la. El Client tindrà en aquest cas dret a recuperar l'import abonat per la mateixa, prèvia sol·licitud al Servei d'Atenció al client.

 

MÁSMÓVIL tindrà en aquest cas, així com en el cas de cancel·lació de l'alta per part del Client, el dret de cobrar les despeses de gestió corresponents a l'enviament de la targeta, sense perjudici del que disposa la clàusula dedicada al dret de desistiment quan aquest sigui aplicable. Les despeses de gestió en el seu cas aplicables es comunicaran al client en les condicions particulars dels serveis contractats.

 

 

3 . Tarifes, facturació i pagaments


Les tarifes del Servei de Telefonia Mòbil poden tenir associats consums mínims o quotes fixes mensuals.


El consum mínim mensual a realitzar pel Client dependrà de les condicions particulars de cada tarifa. Si el Client no consumeix l'import mínim corresponent a la seva tarifa, M
ÁSMÓVIL li facturarà o descomptarà del seu saldo cada mes aquest import o, si escau, el que resti fins a aconseguir-ho.


Determinades tarifes poden comptar amb una quota fixa mensual de la qual s'informarà en les Condicions particulars de cada tarifa abans de la contractació. Aquesta quota fixa es reportarà a l'inici de cada període de facturació. En cas de baixa una vegada iniciat el període de facturació, es cobrarà al Client la quota fixa en proporció al nombre de dies gaudits des del començament del període de facturació fins avui de baixa. Determinades gestions de MÁSMÓVIL, sobre les quals s'informarà abans de la seva realització, poden implicar el càrrec d'imports addicionals.


Per garantir la correcta facturació dels serveis de dades en modalitat mòbil, MÁSMÓVIL podrà restaurar la connexió d'aquest servei cada 2 hores de connexió continuada. La restauració del servei consisteix en el reinicio de la sessió de dades de forma automàtica.

La contractació dels Serveis de Telefonia Mòbil en modalitat post pagament es regiran conforme al previst en aquestes Condicions Generals i Específiques de Contractació.

 

 

3 . 1 .Opció Prepagament o contracte sense domiciliació bancària:El Client que hagi optat per la contractació del servei en modalitat pre-pagament pot recarregar el saldo de la seva Targeta a través de qualsevol dels mitjans de pagament oferts per MÁSMÓVIL, tals com a targeta de dèbit o crèdit, targetes de recarrega o en qualsevol dels establiments adherits i identificats amb el nostre distintiu.

Pot a més sol·licitar que les recarregues s'efectuïn de forma automàtica en arribar una determinada data o saldo predeterminats. En aquest supòsit, les recarregues s'efectuaran contra la targeta de crèdit o dèbit facilitades pel Client a aquest efecte.


Si el saldo de la Targeta arriba a ser negatiu, l'import de la següent recàrrega es destinarà, total o parcialment, a compensar aquest saldo negatiu. El Client està obligat a reposar la totalitat dels imports corresponents a saldos negatius des de la data en què els mateixos s'hagin produït.


Si el Client manté un saldo negatiu en la seva línia, fins i tot quan el Servei hagués estat donat de baixa, MÁSMÓVIL liquidarà la quantia deguda mitjançant un càrrec addicional a través de qualsevol dels mitjans de pagament registrats pel Client per efectuar els seus recarregues.


El manteniment d'un saldo negatiu implicarà l'obligació per al Client de pagar un interès de demora igual a l'interès legal dels diners, així com les despeses ocasionades per la gestió del saldo deutor, els quals poden ascendir a vint (20) euros (IVA inclòs), i sense perjudici de les altres conseqüències que poguessin derivar-se del seu incompliment, entre unes altres, la inclusió en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

El Client podrà consultar els seus detalls de consum i càrrecs a través de la seva àrea personal Online.

 

 

 

 

3 . 2. Opció subscripció mensual

 

Si el Client ha optat per la contractació del Servei Telefònic Mòbil de MÁSMÓVIL en aquesta modalitat, els conceptes fixos associats a la seva targeta SIM, tals com, quotes o abonaments, s’abonaran en la seva integritat amb càrrec al seu saldo disponible a l'inici del període de facturació. El saldo es recarregarà automàticament mitjançant càrrec mensual en targeta bancària de dèbit o crèdit per un import mínim de 10 euros.

 En cas de consum íntegre del saldo abans de la finalització del període de facturació, el Client podrà sol·licitar, al marge de la quota mensual i a la seva elecció, la recarrega del mateix per import mínim de 10 euros o per quantitats superiors en múltiples de 10 euros.

Per contractar els serveis de MÁSMÓVIL en aquesta modalitat és condició imprescindible que el Client compti amb una targeta bancària apta per al comerç electrònic i que permeti realitzar una verificació de seguretat.


Les quotes o bons associats a aquesta modalitat de contractació tenen una validesa d'un mes natural des del primer dia del mes a l'últim, tots dos inclusivament. En cas de contractació del ser- vici una vegada iniciat el mes de referència, les quotes o bons tindran una extensió i preu proporcional als dies restants des de la contractació fins a l'últim dia d'aquest mes.

 

Una vegada consumits els minuts de trucades integrats en les quotes o bons, i consumit el saldo que pogués existir, el Servei d'emissió de trucades se suspendrà, excepte en el relatiu a nombres gratuïts i d'emergència, fins al primer dia del següent mes després del càrrec dels imports corresponents en la targeta o, si escau, fins a l'ampliació dels serveis en el mes de referència. El servei de recepció de trucades no es veurà afectat per aquesta circumstància excepte en cas que la trucada en recepció porti costos associats (tals com a costos d'interconnexió o trucades de cobrament a destinació).

En cas de consum del volum de dades mòbils contractat abans de la finalització del mes de referència, es suspendrà el servei de dades fins al primer dia del següent mes després del càrrec dels imports corresponents en la targeta o, si escau, fins a l'ampliació dels serveis en el mes de referència. Els consums realitzats al marge dels conceptes fixos cobrats per endavant es carregaran al saldo disponible en aquest moment. En cas de precisar una ampliació dels serveis associats a les quotes fixes, el Client podrà sol·licitar-la a través de la seva àrea personal o mitjançant sol·licitud expressa al Servei d'Atenció al Client. El cost de l'ampliació dels serveis es carregarà a la targeta bancària del Client al moment de la confirmació de la seva sol·licitud.


En cas de baixa del Servei, MÁSMÓVIL reintegrarà el saldo no consumit a la targeta bancària associada al Client. No estan incloses en l'import
de quotes ni abonaments la realització o recepció de trucades o tràfic des de l'estranger (Servei Roaming ) ni les trucades a serveis de tarificació addicional. L'accés a aquests serveis requerirà l'existència de saldo al seu favor o l'ampliació del servei. Igual que en la modalitat de contractació amb domiciliació bancària, a qualsevol moment i/o de forma excepcional MÁSMÓVIL podrà, amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions del Client sol·licitar garanties en els mateixos supòsits previstos per a això en les CGC.

 

4 . Cobertura


MÁSMÓVIL prestarà el Servei exclusivament a les zones de cobertura del territori nacional en el qual estigui implantat. MÁSMÓVIL es compromet a prestar el Servei dins dels límits de cobertura i de l'estat de la tecnologia. En qualsevol cas, MÁSMÓVIL no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei motivat per condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que impedeixin o impossibilitin la seva prestació.

 

 

5 . Obligacions de identificació en cas de contractació en modalitat subscripció mensual

 

Per contractar el servei en aquesta modalitat és condició necessària que segueixi un procés d'identificació i contractació. Les dades personals proporcionades durant el procés de identi- ficación seran tractats en els termes previstos en les CGC.

Amb la finalitat d'identificar-li en els termes requerits per la legislació vigent, és necessari que ens proporcioni les dades personals sol·licitades en el formulari de contractació via web i una fotografia del seu DNI o passaport. L'ús de mitjans telemàtics com a canal de contractació fa imprescindible l'aplicació de mesures que permetin l'efectiva comprovació de la identitat del contractant i el compliment de la normativa vigent. L'absència d'algun de les dades requerides, la seva incorrecció o la fallida en la verificació de dades donarà lloc a un error que impossibilitarà el seu registre i contractació dels serveis. En cas de no estar d'acord amb aquest procediment de verificació de la identitat pot contractar a través d'altres canals de contractació, els quals pot consultar en www.másmóvil.es.

 

6 . Conseqüències de la suspensió del servei


Durant el període de 30 dies a partir de la data de suspensió del Servei, podrà rebre trucades (excepte quan es trobi fos del territori nacional o es tracti de trucades de cobrament a destinació), SMS i MMS (“soft block”).

Una vegada transcorregut el citat termini de 30 dies sense que hagi cessat la causa de la suspensió, es bloquejarà també la recepció de trucades, SMS i MMS (“hard block”). Una vegada complerts 90 dies des de la data de la suspensió sense que hagi cessat la causa, MÁSMÓVIL bloquejarà la targeta SIM permanentment, quedant el contracte amb MÁSMÓVIL definitivament resolt quant a aquest Servei.

MÁSMÓVIL podrà resoldre unilateralment el Contracte quant a aquest Servei quan consideri que el Servei telefònic mòbil objecte del mateix és inactiu.

El Servei es considerarà inactiu quan transcorrin 4 mesos seguits sense haver-se efectuat cap consum de serveis facturables. MÁSMÓVIL es reserva la facultat de  reclamar al Client l'import de l'eventual saldo negatiu, més els interessos i despeses derivades de la reclamació.

 

 

 

 

 

Fins al bloqueig permanent és possible abonar les factures pendents, recarregar saldo i realitzar trucades d'emergència al número 112, així com realitzar trucades al Servei d'Atenció al Client al número 2377.

 

 

CONDICIÓ PARTICULAR DE PERMANÈNCIA

 

En cas de compra o cessió/lloguer subvencionats o en condicions avantatjoses per al Client dels Equips o terminals, vinculada o no aquesta compra o cessió a un pla de preus específic i/o a l'aplicació de determinats descomptes, així com en cas d'aplicació de determinats descomptes sobre el preu dels Serveis, el Client es compromet a romandre donat d'alta en aquest Contracte, durant el termini i en les condicions que es detallen en la caràtula del mateix, des de la data de la signatura. En cas que el Client causi baixa anticipada en el Contracte per qualsevol motiu, no pagui a MÁSMÓVIL quantitats degudes i això porti a la interrupció definitiva del Servei, incompleixi el Contracte, faci ús il·lícit del Servei o canviï el pla de preus contractat per un altre amb un compromís de consum o amb una quota menor, haurà de pagar a MÁSMÓVIL la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que resti per complir el mateix, i fins al màxim que es detalla en la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no respondre conforme als pactes i en atenció als beneficis prèviament rebuts. En el cas que MÁSMÓVIL no pugui prestar el Servei per causes tècniques alienes al Client, aquest haurà de procedir a la devolució dels equips i terminals lliurats per MÁSMÓVIL en un termini de quinze dies des de la comunicació per part de MÁSMÓVIL al Client de la impossibilitat de prestació del servei. La devolució dels equips i terminals es durà a terme pel Client de la mateixa forma en què es va produir el lliurament inicial dels mateixos. En cas que el Client no procedeixi a la devolució dels equips i terminals en el termini assenyalat, haurà d'abonar a MÁSMÓVIL la quantitat detallada en la caràtula.

 

Si durant la vigència del termini de permanència assenyalat, el Client sol·licita un canvi de domicili a un àrea geogràfica on MÁSMÓVIL no pugui prestar el Servei per causes d'índole tècnica, el Client haurà de pagar a MÁSMÓVIL la quantitat que correspongui en funció, tant del compromís adquirit, com del temps que resti per complir el mateix, i fins al màxim que es detalla en la caràtula (impostos indirectes no inclosos), tot això com a compensació pel fet de no respondre conforme als pactes i en atenció als beneficis prèviament rebuts.

 

DRET DE DESISTIMENT ÚNICAMENT APLICABLE EN CAS DE CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA O FORA D'ESTABLIMENT

E
s reconeix al Client el dret de desistiment del present contracte en el termini de 14 dies naturals a aplicar des de la seva celebració. En cas d'alta en MÁSMÓVIL amb portabilitat des d'un altre operador origen, informem que l'exercici del dret de desistiment no suposarà la tornada automàtica a l'operador origen, sent necessari que el Client gestioni una nova portabilitat amb el seu operador origen per a aquesta fi.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o per correu electrònic) afegint el “Nº de la comanda”. Per a això, podrà utilitzar el model de formulari de desistiment disponible a la nostra Pàgina Web, encara que el seu ús no és obligatori.

Podrà enviar la comunicació exercitant el seu dret de desistiment per correu electrònic a hola@MÁSMÓVIL.com o a la direcció postal: Av de la Vega 15, 28108, Alcobendas (Madrid, España.

L'exercici del Dret de Desistiment comportarà l'obligació de retornar els equips o terminals lliurats per MÁSMÓVIL per a la prestació del Servei en el seu embalatge original, en perfecte estat, incloent tots els seus accessoris i preparat. Només s'admetrà la devolució d'aquells productes que no presentin signes d'estar danyats. El Client serà responsable de la disminució de valor dels productes objecto de devolució que siguin conseqüència d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels productes objecto de devolució. Per a major seguretat, el Client podrà introduir el document de desistiment en el paquet degudament emplenat i signat. Com a conseqüència de l'exercici del Dret de Desistiment, el Client haurà de retornar o lliurar directament els productes (Terminals o dispositius) a l'adreça indicada en aquest apartat, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui a MÁSMÓVIL la seva decisió de desistiment del contracte. Així mateix, haurà d'assumir el cost directe de devolució dels productes facilitats
per MÁSMÓVIL.No obstant això l'anterior, li informem que podrem retenir el reemborsament fins a haver-hi rebut els productes retornats correctament o fins que rebem prova inequívoca de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

En cas de desistiment, MÁSMÓVIL retornarà al Client tots els pagaments rebuts a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informi a MÁSMÓVIL del seu desistiment.

En cas de desistiment, havent-hi MÁSMÓVIL instal·lat i/o activat el Servei per expressa petició del Client durant el període en què es pot exercir aquest dret i de forma prèvia al fet que aquell hagi exercitat el mateix, MÁSMÓVIL tindrà dret a cobrar el cost de la instal·lació realitzada i consum realitzat fins al moment i de forma proporcional les quotes previstes en les Condicions Generals i Particulars de cada tarifa en els quals hagués incorregut el Client.

Si el Client desistís del Contracte i el preu a abonar hagués estat total o parcialment finançat mitjançant un crèdit (bé per MÁSMÓVIL bé per un tercer previ acord amb MÁSMÓVIL) aquest desistiment implicarà al temps la resolució del crèdit sense penalització.
Si el Client gaudís d'una prestació d'un servei comercialment descatalogat amb MÁS- MÓVIL i contractés un nou servei en virtut d'aquest Contracte, en desistir d'aquest, no seria possible restituir la prestació del servei original, no obstant això la qual cosa MÁSMÓVIL posicionarà al Client de manera que aquest no es vegi perjudicat.

 

 

CONDICIONS PARTICULARS DE PARLEM

 

1 . OBJECTE

 

1 . 1  PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L. (d'ara endavant "PARLEM") amb C.I.F. B-65851446, i domicili en C / Àlaba, 61, 5º, 08005 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 43.394, Foli 142, Full B428187, serà responsable del Servei d'Atenció al Client, reclamacions, facturació i cobrament pels serveis de comunicacions electròniques de XFERA (XFERA MÒBILS, S.A.O. amb NIF A82528548 i domicili en Avinguda de la Vega, 15, 28108 Alcobendas) – d'ara endavant “Serveis”-, sempre en nom i representació, i per delegació d'aquesta.

 

2 . SERVEI DE FACTURACIÓ I COBRAMENT

 

2 . 1 El Client accepta que PARLEM, per delegació de XFERA, s'encarregui de dur a terme les gestions de facturació i cobrament dels Serveis. Així doncs, PARLEM enviarà mensualment les factures corresponents als Serveis prestats per XFERA, i procedirà al seu cobrament pels mitjans de cobrament designats al moment de la contractació dels Serveis.

 

2 . 2 Així mateix, PARLEM podrà facturar al Client d'altres serveis prestats directament per PARLEM conjuntament amb els Serveis, identificant correctament i en tot moment, la identitat de cada prestador.

 

2 . 3 El Client s'obliga en aquests termes a abonar les factures que PARLEM li presenti en els termes establerts en les condicions generals de XFERA – d'ara endavant “CGC”-.

 

2 . 4 En cas que el Client dels Serveis sota modalitat de post pagament hagués optat pel pagament del servei mitjançant domiciliació bancària haurà de signar una Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe per als pagaments de caràcter recurrent a favor de PARLEM.

 

2 . 5 Totes les clàusules referents a la facturació i cobrament dels Serveis contingudes en les CGC s'interpretaran en el sentit que totes les tasques indicades seran dutes a terme i / o desenvolupades per PARLEM per delegació de XFERA, i no per XFERA directament, i en el sentit que el Client mantindrà tota relació i / o interacció sobre aquest tema amb PARLEM, i no amb XFERA.

 

3 . ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

 

3 . 1  Existeix a la disposició del Client un Servei d'Atenció al Client que PARLEM presta en nom i representació de XFERA i per delegació d'aquest, al que el Client podrà remetre sol·licituds d'informació, queixes, reclamacions o qualsevol incidència relacionada amb la prestació dels Serveis.

 

3 . 2 El Client, sense perjudici del que es disposa en les CGC, podrà comunicar-se amb el Servei d'Atenció al Client a través dels mitjans següents:

• Per telèfon: des del seu número mòbil de PARLEM trucant gratuïtament al telèfon 2375 o al (+34) 668 600 600 si truca des de qualsevol altre número nacional o des de l'estranger (el cost d'aquestes trucades serà el preu aplicable per a l'operador telefònic a través del qual truqui Client).

• Per escrit a la següent adreça: PARLEM, Servei d'Atenció al Client, C / Àlaba, 61, 5º, 08005 Barcelona.

•Enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic atencioalclient@parlem.com.

 

3 . 3 Totes les clàusules referents al servei d'Atenció al Client contingudes en les CGC, s'interpretaran en el sentit que totes les tasques indicades seran dutes a terme i / o desenvolupades per PARLEM per delegació de XFERA, i no per XFERA directament, i en el sentit que el Client mantindrà tota relació i / o interacció sobre aquest tema amb PARLEM, i no amb XFERA. Aquesta Clàusula entendrà sense perjudici que PARLEM pugui derivar puntualment a XFERA alguna consulta o gestió del Client per a assumptes tècnics concrets en els quals es requereixi la col·laboració de XFERA en la seva condició de Prestador dels Serveis.

 

3 . 4 De conformitat amb la Clàusula 3.2. anterior, el Client es dirigirà als canals del Servei d'Atenció al Client de PARLEM indicats per a qualsevol consulta i / o gestió, i no als canals indicats en les CGC.

 

3 . 5 Existeixen fulles de reclamacions a la disposició del consumidor al domicili social de PARLEM a l'adreça indicada en la Clàusula 3.2.

 

4. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

4 . 1 El tractament de les dades de caràcter personal del Client es regirà per la Llei Orgànica 15/1999 de Tractament de Dades de Caràcter Personal, el Reglament de desenvolupament de la mateixa aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007 i altra normativa que sigui aplicable.

 

4 . 2 XFERA ostenta la condició de Responsable del Tractament de les dades del client que són recaptades per a la prestació dels Serveis, i el mateix, es durà a terme, pel que fa a les activitats realitzades per PARLEM conforme el que s’ha disposat, en la seva qualitat d'encarregat del tractament per compte de XFERA.